Opłaty manipulacyjne za leki recepturowe wydawane z aptek otwartych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.45.280

Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 3 sierpnia 1959 r.
w sprawie opłat manipulacyjnych za leki recepturowe wydawane z aptek otwartych.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, poz. 2) oraz art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 51, poz. 396) w brzmieniu dekretu z dnia 29 marca 1954 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 17, poz. 138) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się opłaty manipulacyjne za leki recepturowe wydawane przez apteki otwarte osobom nabywającym te leki za pełną opłatą ustaloną według obowiązującego cennika aptecznego bądź za opłatą ulgową.
Opłata manipulacyjna wynosi:
1)
0,50 zł - jeżeli według obowiązującego cennika aptecznego pełna opłata za lek recepturowy bez opakowania nie przekracza 3 zł,
2)
1 zł - jeżeli opłata określona w pkt 1 jest wyższa niż 3 zł.
Opłat manipulacyjnych nie pobiera się za leki recepturowe wydawane:
1)
osobom uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów do bezpłatnego otrzymywania leków z aptek otwartych,
2)
osobom realizującym recepty na rachunek resortów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych, komunikacji bądź sprawiedliwości.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1959 r.