Opłaty konsularne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2237

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie opłat konsularnych

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa czynności wykonywane przez konsula podlegające opłatom konsularnym oraz wysokość tych opłat, sposób przeliczania opłat konsularnych na walutę, w której opłata jest pobierana, sposób pobierania, wnoszenia oraz dokonywania zwrotu opłat konsularnych, sposób wnoszenia przedpłat na poczet wydatków ponoszonych przez konsula oraz zwrotu niewydatkowanej kwoty przedpłaty.
1. 
Czynności podlegające opłatom konsularnym i wysokość tych opłat oraz wysokość opłat konsularnych za szczególny sposób wykonania czynności zawiera taryfa opłat konsularnych.
2. 
Taryfa opłat konsularnych jest określona w załączniku do rozporządzenia.
1. 
Konsul przelicza opłaty określone w taryfie opłat konsularnych na walutę, w której są pobierane opłaty, stosując kurs referencyjny tej waluty w stosunku do euro ogłaszany przez Europejski Bank Centralny obowiązujący w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca, a gdy brak takiej możliwości - kurs referencyjny waluty w stosunku do euro ogłaszany przez bank centralny państwa przyjmującego, a jeśli to nie będzie możliwe inny powszechnie stosowany kurs referencyjny waluty w stosunku do euro. Tak przeliczona opłata podlega zaokrągleniu w górę do pełnych jednostek.
2. 
Konsul dokonuje korekty przeliczenia opłat w sposób określony w ust. 1 corocznie z dniem 1 stycznia, a także w przypadku gdy różnica między kursem waluty, w której jest pobierana opłata, obowiązującym w ostatnim dniu poprzedniego kwartału a kursem tej waluty obowiązującym w ostatnim dniu kwartału poprzedzającego poprzedni kwartał wynosi co najmniej 5%.
3.  3
 W celu zapewnienia jednolitej wysokości opłat konsularnych obowiązujących w państwie przyjmującym konsulowie, którzy mają siedziby w tym samym państwie przyjmującym, niezwłocznie informują konsula mającego siedzibę w stolicy państwa przyjmującego o dokonaniu przeliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2. Konsul, który ma siedzibę w stolicy państwa przyjmującego, gdy stwierdzi nieprawidłowości w przeliczeniu, niezwłocznie zwraca się o to, aby dostosować wysokość opłat konsularnych do podanych prawidłowych wartości.
Wysokość opłat konsularnych przeliczonych na walutę, w której są pobierane, konsul upowszechnia w formie tabeli opłat konsularnych, w sposób umożliwiający zapoznanie się z tak przeliczonymi opłatami przez wszystkich zainteresowanych.
1. 
Opłatę konsularną i przedpłatę na poczet wydatków ponoszonych przez konsula w związku z wykonywaniem czynności wnosi się w gotówce lub czekach potwierdzonych przez bank, lub na rachunek bankowy urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego.
2. 
Indywidualne koszty obsługi wpłaty na rachunek bankowy urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego nie mogą uszczuplać opłaty konsularnej i przedpłaty na poczet wydatków ponoszonych przez konsula. W przypadku ich powstania obciążają one stronę lub inny podmiot.
3. 
Jeżeli przemawiają za tym względy bezpieczeństwa lub uzasadniona przyczyna organizacyjna, konsul może udostępnić tylko wybrane sposoby wnoszenia opłaty konsularnej i przedpłaty na poczet wydatków ponoszonych przez konsula.
4. 
Konsul upowszechnia informację o udostępnionych sposobach wnoszenia opłaty konsularnej i przedpłaty na poczet wydatków ponoszonych przez konsula w sposób umożliwiający zapoznanie się z tą informacją przez wszystkich zainteresowanych.
1. 
Strona będąca osobą fizyczną zamieszkałą poza państwem przyjmującym, na którego terytorium znajduje się siedziba urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego, lub inny podmiot mający siedzibę poza tym państwem przyjmującym może wnieść opłatę konsularną za dokonanie czynności oraz przedpłatę w złotych na poczet wydatków konsula związanych z wykonaniem tych czynności, w kwocie stanowiącej równowartość opłaty określonej w euro w taryfie opłat konsularnych lub równowartość przedpłaty na poczet wydatków ustalonej przez konsula, jeżeli nie jest możliwe uiszczenie opłaty konsularnej lub przedpłaty na poczet wydatków w sposób, o którym mowa w § 5.
2. 
Kwotę, o której mowa w ust. 1, ustala się, stosując kurs sprzedaży euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania. Tak przeliczoną kwotę opłaty wnosi się na wskazany przez konsula rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.
1. 
Zwrotu opłaty konsularnej lub niewydatkowanej kwoty przedpłaty na poczet wydatków ponoszonych przez konsula dokonuje się w gotówce w kasie urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego lub czekiem, jeżeli taki sposób płatności jest rozpowszechniony w państwie przyjmującym, w walucie, w której ta opłata lub przedpłata została wniesiona.
2. 
Zwrotu, o którym mowa w ust. 1, można też dokonać przelewem na wskazany przez stronę rachunek bankowy po pomniejszeniu kwoty opłaty konsularnej lub niewydatkowanej kwoty przedpłaty na poczet wydatków ponoszonych przez konsula o koszt obsługi transakcji bankowej. Koszt transakcji bankowej nie może przewyższać kwoty należnej jako zwrot opłaty konsularnej lub niewydatkowanej kwoty przedpłaty na poczet wydatków ponoszonych przez konsula.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 7

ZAŁĄCZNIK 8  

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

Poz.Rodzaj czynnościWysokość opłaty w euro
I. Czynności w sprawach paszportowych
1.01Wydanie paszportu110
1.02Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 12 roku życia35
1.03Wydanie paszportu osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2-15 oraz w pkt 16 lit. c ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych55
1.04Wydanie paszportu osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych18
1.05Wydanie paszportu osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych35
1.06Wydanie paszportu tymczasowego40
1.07Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na odbiór paszportu15
1.08Wydanie drugiego paszportu220
II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego
2.01Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego)360
2.02Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego)40
2.03Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie)80
2.04Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody)360
2.05Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1989)30
III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców
3.01Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej135
3.02Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej135
3.03Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego20
3.04Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego20
3.05Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca30
3.06Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4)30
3.07Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen80
IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń
4.01Wydanie zaświadczenia na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej60
4.02Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przywiezienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich50
4.03Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych30
V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów
5.01Doręczenie dokumentu, który przekazał organ krajowy, na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą30
5.02Wydobycie za granicą, na wniosek obywatela polskiego, dokumentu innego niż papiery wartościowe wraz z doręczeniem tego dokumentu (oraz z jego ewentualną legalizacją)30
5.03Przyjęcie pisma i przekazanie go do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu20
5.04Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej50
5.05Wydanie i doręczenie uwierzytelnionego odpisu lub kopii dokumentu z akt sprawy30
VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń
6.01Legalizacja dokumentu30
6.02Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym60
6.03Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem30
6.04Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego30
6.05Poświadczenie daty okazania dokumentu30
6.06Sporządzenie aktu notarialnego wraz ze sporządzeniem jednego wypisu z aktu notarialnego260
6.07Wykonanie innej czynności notarialnej30
6.08Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia)90
6.09Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia)30
6.10Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentów o treściach powtarzalnych z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski50
6.11Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentów o treściach powtarzalnych z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski20
VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego
7.01Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa),)500
7.02Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa50
7.03Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo50
7.04Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo) ***)50
7.05Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń, które są niezbędne do uznania ojcostwa, wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu oraz przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego50
7.06Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie))50
7.07Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu)50
7.08Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju50
7.09Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczeniem decyzji50
7.10Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego30
VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej
8.01Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze)240
8.02Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej300
8.03Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki200
8.04Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej40
IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności****)
9.01Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego - za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu90
9.02Wykonanie w trybie pilnym czynności wymienionej w taryfie30
______

*) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09, 6.10 i 6.11 taryfy opłat konsularnych).

**) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

***) Wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899).
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 października 2019 r. (Dz.U.2019.1909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2019 r.
3 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1040) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2022 r.
4 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 października 2023 r. (Dz.U.2023.2378) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 listopada 2023 r.
5 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 października 2019 r. (Dz.U.2019.1909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2019 r.
6 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 października 2023 r. (Dz.U.2023.2378) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 listopada 2023 r.
7 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 522), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 151 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274).
8 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 października 2019 r. (Dz.U.2019.1909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 października 2019 r. (Dz.U.2019.2084) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 listopada 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 października 2019 r. (Dz.U.2019.2084) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1040) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2022 r., z tym że w zakresie poz. 1.01-1.08 wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U.2022.350).

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 października 2023 r. (Dz.U.2023.2378) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 listopada 2023 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 maja 2024 r. (Dz.U.2024.774) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2024 r.