Opłaty konsularne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.2.7

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 13 grudnia 1966 r.
o opłatach konsularnych.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i czynnościach konsulów (Dz. U. Nr 103, poz. 944) zarządza się, co następuje:
Za dokonanie czynności konsularnych urzędy konsularne pobierają:
1)
opłaty konsularne według taryfy opłat konsularnych (TOK), stanowiącej załącznik do niniejszego rozporządzenia,
2)
zwrot kosztów rzeczywistych.
Opłaty konsularne stanowią dochód Skarbu Państwa.
Nie podlegają opłatom konsularnym czynności:
1)
wykonywane w obronie praw przysługujących obywatelom polskim na mocy ustawodawstwa miejscowego, umów i zwyczajów międzynarodowych lub prawa międzynarodowego w razie naruszenia tych praw przez władze obce,
2)
podejmowane na wniosek strony w celu uzyskania informacji handlowych, jeżeli są one w interesie polskiego handlu zagranicznego,
3)
związane z repatriacją,
4)
związane z postępowaniem w sprawach roszczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin, inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ubezpieczenia społecznego lub opieki społecznej,
5)
związane z postępowaniem w sprawach odznaczeń za zasługi publiczne, powszechnego obowiązku wojskowego, świadczeń z tytułu udziału w wojnie i odszkodowań wojennych,
6)
związane z dochodzeniem alimentów, z postępowaniem o uznanie dziecka, o sądowe ustalenie ojcostwa, o przysposobienie lub dotyczące opieki,
7) 1
związane z dochodzeniem przez obywateli polskich roszczeń pracowniczych ze stosunku pracy i o naprawienie szkód wynikłych z wypadku przy pracy albo z choroby zawodowej,
8) 2
związane z zabezpieczeniem, likwidacją lub przekazaniem spadku po zmarłym członku załogi polskiego statku morskiego, żeglugi śródlądowej lub statku powietrznego oraz po zmarłym obywatelu polskim przebywającym służbowo za granicą,
9) 3
wymienione w taryfie opłat konsularnych jako wolne od opłaty.
Od obowiązku uiszczenia opłat konsularnych zwalnia się:
1)
jednostki budżetowe, jednostki gospodarki uspołecznionej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz polskie organizacje polityczne, społeczne i zawodowe,
2)
pracowników zatrudnionych w polskich urzędach i instytucjach za granicą i członków ich rodzin, będących wyłącznie na ich utrzymaniu, oraz osoby delegowane przez organy władzy i administracji państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej, organizacje polityczne, społeczne i zawodowe - w zakresie spraw związanych z wykonywaniem ich obowiązków za granicą,
3) 4
stypendystów skierowanych z Polski na studia za granicę oraz stypendystów podejmujących naukę w polskich szkołach średnich, wyższych i placówkach naukowo-badawczych, w zakresie spraw związanych z ich studiami,
4)
państwa obce pod warunkiem wzajemności.
1.
Do uiszczenia opłaty konsularnej obowiązana jest strona lub solidarnie strony, na których wniosek lub w których interesie czynność została dokonana.
2.
Niezależnie od uiszczenia opłaty konsularnej strona lub strony obowiązane są pokryć koszty rzeczywiste w wysokości poniesionej przez urząd konsularny.
3.
Do kosztów rzeczywistych należą w szczególności:
1)
opłaty należne polskim lub obcym organom władzy bądź organom administracji państwowej lub innym instytucjom,
2)
opłaty komunikacyjne, pocztowe, telegraficzne, telefoniczne,
3)
wynagrodzenia adwokatów, notariuszy, tłumaczy przysięgłych oraz innych osób, którym powierzono wykonanie czynności urzędowych - w wysokości odpowiadającej normom obowiązującym w miejscu wykonania czynności,
4)
koszty ogłoszeń w czasopismach.
1. 5
Wysokość opłaty konsularnej oraz należności z tytułu zwrotu kosztów rzeczywistych wymierza urząd konsularny, przy czym niektóre koszty rzeczywiste mogą być ustalane przez urząd konsularny w formie zryczałtowanej.
2.
Opłaty konsularne i zwrot kosztów rzeczywistych pobiera się w zasadzie przed dokonaniem czynności.
3.
Na pokrycie kosztów rzeczywistych strona obowiązana jest na wezwanie urzędu konsularnego wpłacić zaliczkę w wysokości przez ten urząd ustalonej, a w razie potrzeby uzupełnić ją dalszą wpłatą. Nieopłacenie żądanej zaliczki może wstrzymać bieg załatwienia sprawy.
4.
W stosunku do stron zamieszkałych lub mających siedzibę w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej urząd konsularny może załatwić wniosek bez żądania uprzedniego uiszczenia należności z tytułu opłat konsularnych i kosztów rzeczywistych, a następnie przekazać wynik załatwienia sprawy do prezydium właściwej rady narodowej w celu doręczenia stronie za pobraniem od niej tych należności.
1.
Opłaty konsularne oraz zwrot kosztów rzeczywistych pobiera się w walucie państwa, w którym znajduje się siedziba urzędu wymierzającego opłatę.
2.
Od stron zamieszkałych lub mających siedzibę na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pobiera się:
1)
opłaty w walucie polskiej w wysokości stawek przewidzianych w obowiązujących przepisach o opłacie skarbowej, a jeżeli przepisy te nie ustalają opłaty za daną czynność lub nie przewidują takiej czynności - według stawek określonych w taryfie opłat konsularnych,
2)
koszty rzeczywiste w walucie polskiej według obowiązującej tabeli kursowej Narodowego Banku Polskiego lub w walucie obcej, w której wydatki zostały poniesione.
3.
Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania w wypadku, gdy urząd konsularny dokonuje czynności i ponosi koszty w sprawach związanych z realizacją należności pieniężnych z zagranicy. W tych wypadkach pobranie opłat i zwrot kosztów rzeczywistych następuje w walucie obcej, w której należności zostały zrealizowane.
4.
Do stron zamieszkałych lub mających siedzibę na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przebywających czasowo za granicą, stosuje się przepisy ust. 1.
5.
Od stron zamieszkałych lub mających siedzibę na obszarze państwa trzeciego opłaty konsularne i zwrot kosztów rzeczywistych mogą być pobrane w uzasadnionych wypadkach w walucie tego państwa.
Przy pobieraniu opłat konsularnych i zwrotu kosztów rzeczywistych w walucie obcej - urząd konsularny stosuje kurs złotego ustalony w obowiązującej tabeli kursowej Narodowego Banku Polskiego.
1.
Jeżeli porozumienia lub umowy obowiązujące Polską Rzeczpospolitą Ludową w stosunkach z obcymi państwami przewidują za pewne czynności inne opłaty niż ustalone w taryfie opłat konsularnych lub zwolnienie od opłat - od obywateli tych państw pobiera się opłaty przewidziane w tych porozumieniach lub umowach względnie dokonuje się określonych czynności bezpłatnie.
2.
Jeżeli państwo obce pobiera od obywateli polskich za takie same czynności konsularne opłaty wyższe od opłat ustalonych w taryfie opłat konsularnych albo pobiera opłaty za czynności nie podlegające opłatom w myśl rozporządzenia - w stosunku do obywateli tego państwa mogą być na zasadzie wzajemności podwyższone opłaty do wysokości opłat pobieranych przez to państwo od obywateli polskich lub mogą być wprowadzone opłaty za czynności, które w myśl rozporządzenia opłatom nie podlegają.
1.
Minister Spraw Zagranicznych może zarządzić w stosunku do pewnych państw lub pewnych kategorii osób i instytucji obcych obniżenie lub podwyższenie niektórych opłat ustalonych w taryfie opłat konsularnych, jak również zwolnić od tych opłat.
2.
Minister Spraw Zagranicznych może również zarządzić stałe procentowe obniżenie wszystkich opłat na obszarze niektórych państw.
1.
Kierownik urzędu konsularnego, w odniesieniu zaś do stron zamieszkałych lub mających siedzibę na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - wydział finansowy prezydium właściwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby strony powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej może w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach wymierzoną opłatę obniżyć lub od niej zwolnić. Wydział finansowy nie może zwolnić strony od zwrotu kosztów rzeczywistych w całości lub w części. Wydział finansowy zawiadamia Ministerstwo Spraw Zagranicznych i urząd konsularny, który wymierzył opłatę, o każdym wypadku obniżenia lub zwolnienia od opłaty. Obniżenia opłaty dokonuje się w wysokości: 25%, 50% lub 75%.
2.
Kierownik urzędu konsularnego może opłatę przewidzianą w taryfie opłat konsularnych obniżyć także w stosunku do stron zamieszkałych lub mających siedzibę na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w wypadkach przewidzianych § 7 ust. 2 pkt 1.
3.
Kierownik urzędu konsularnego może w indywidualnych wypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza ze względu na interes Państwa, zwolnić w całości lub w części również od zwrotu kosztów rzeczywistych.
4.
Kierownik urzędu konsularnego może w indywidualnych wypadkach zwolnić w drodze kurtuazji od opłaty konsularnej funkcjonariuszy oraz osobistości życia publicznego państwa, na którego obszarze urzęduje, jak również szefów i pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.
Kierownik urzędu konsularnego może na wniosek strony w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie odroczyć termin uiszczenia opłaty i zwrotu kosztów rzeczywistych.
Opłaty konsularne i zwrot kosztów rzeczywistych uiszcza się:
1)
poza granicami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - w gotówce wpłaconej do kasy urzędu konsularnego albo na jego konto bankowe (pocztowe) lub w inny sposób ustalony przez Ministra Spraw Zagranicznych,
2)
w granicach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - w gotówce, z tym że opłata od podania może być również uiszczona w znaczkach opłaty skarbowej, a opłaty gotówkowe należy wpłacać do Narodowego Banku Polskiego na właściwy rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Urząd konsularny potwierdza pobranie opłaty konsularnej oraz uiszczenie należności z tytułu zwrotu kosztów rzeczywistych pokwitowaniem kasowym lub w inny sposób ustalony przez Ministra Spraw Zagranicznych.
1.
Jeżeli strona, która skierowała wniosek do urzędu konsularnego, zażąda następnie zaniechania czynności konsularnej, przysługuje jej zwrot uiszczonej opłaty tylko w wypadku, gdy czynność nie została jeszcze rozpoczęta. Z sumy wniesionej przez stronę na pokrycie kosztów rzeczywistych przysługuje tylko zwrot części nie wydatkowanej. Opłata od podania nie podlega zwrotowi.
2.
Jeżeli strona żądająca zaniechania czynności nie uiściła należnej opłaty konsularnej, nie jest ona obowiązana do jej uiszczenia oraz do zwrotu kosztów rzeczywistych tylko w wypadku, gdy czynność nie została jeszcze rozpoczęta i gdy urząd konsularny nie poniósł kosztów rzeczywistych.
1.
Od decyzji urzędu konsularnego, zarówno co do opłat konsularnych, jak i co do zwrotu kosztów rzeczywistych, przysługuje stronie odwołanie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. W razie gdy uchybienie terminu nastąpiło z powodu poważnych przeszkód, strona może w terminie siedmiu dni od ustania przeszkody prosić o przywrócenie terminu i równocześnie wnieść odwołanie. Odwołanie i wniosek o przywrócenie terminu są wolne od opłat konsularnych.
2.
Odwołanie wnosi się do urzędu konsularnego, który wydał decyzję.
3.
Jeżeli urząd konsularny uzna odwołanie za uzasadnione, może sam zmienić decyzję. O utrzymaniu w mocy lub zmianie decyzji urząd konsularny zawiadamia stronę.
4.
Strona może w ciągu 14 dni od otrzymania nowej decyzji urzędu konsularnego zwrócić się do Ministra Spraw Zagranicznych za pośrednictwem tego urzędu o rozpatrzenie odwołania. Jeżeli strona zamieszkuje w kraju, odwołanie może być skierowane bezpośrednio do Ministra Spraw Zagranicznych; decyzja Ministra jest ostateczna.
5.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku uiszczenia opłaty konsularnej i zwrotu kosztów rzeczywistych.
Nie uiszczone w terminie opłaty konsularne i koszty rzeczywiste należne od stron zamieszkałych lub mających siedzibę w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1.
Prawo do żądania opłaty konsularnej oraz zwrotu kosztów rzeczywistych przedawnia się z upływem lat pięciu, licząc od dnia wezwania strony do uiszczenia należności.
2.
Bieg przedawnienia przerywa się przez czynności urzędowe, odnoszące się do wymiaru lub uiszczenia należności, jeżeli strona została o tych czynnościach urzędowo powiadomiona. Od dnia doręczenia ostatniego zawiadomienia biegnie nowy okres pięcioletni.
Przepisy rozporządzenia mają również zastosowanie do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia jego w życie.
W wypadkach nie uregulowanych rozporządzeniem stosuje się przepisy o postępowaniu podatkowym.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 września 1952 r. o opłatach konsularnych (Dz. U. z 1952 r. Nr 38, poz. 262 i z 1962 r. Nr 7, poz. 33 oraz Nr 19, poz. 81).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1967 r.

ZAŁĄCZNIK 6

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

Poz.Przedmiot opłatyWysokość opłaty w złotych
I. Podanie.
1Podanie (wniosek) o dokonanie czynności konsularnej200
II. Czynności paszportowe.
2Wystawienie paszportu konsularnego blankietowego200
3Wznowienie terminu ważności lub rozszerzenie terytorialnej ważności paszportu konsularnego lub wydanego w kraju800
4Wystawienie paszportu konsularnego książeczkowego lub doręczenie paszportu wydanego w kraju (wraz z dokonaniem wpisu o doręczeniu)1.000
5Dokonanie czynności paszportowej (w paszporcie konsularnym lub krajowym) innej niż wymienione w poz. 2-4400
III. Czynności z zakresu obywatelstwa polskiego.
6Wydanie decyzji o przyjęciu oświadczenia w sprawach nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego1.200
7Wydanie zaświadczenia lub decyzji o udzieleniu zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego na obce5.000
8Wydanie innego zaświadczenia w sprawach obywatelstwa800
IV. Czynności wizowe.
9Wystawienie wizy pobytowej jednokrotnej400
10Wystawienie wizy pobytowej 2-, 3- lub 4-krotnej800
11Wystawienie wizy pobytowej wielokrotnej1.600
12Wystawienie wizy przejazdowej jednokrotnej200
13Wystawienie wizy przejazdowej 2-, 3- lub 4-krotnej400
14Wystawienie wizy przejazdowej wielokrotnej800
15Wystawienie wizy zbiorowej, upoważniającej pasażerów statków obsługiwanych przez polskie biuro podróży do pobytu grupowego w rejonie miasta portowego do 48 godzin - od każdej osoby100
V. Zaświadczenia.
16Wydanie zaświadczenia na przewóz broni500
17Wydanie przepustki na sprowadzenie zwłok (szczątków, popiołów) ludzkich z zagranicy do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub na ich przewóz przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej łącznie z przyłożeniem pieczęci na trumnie lub urnie800
18Wystawienie świadectwa lub zaświadczenia innego niż wymienione w poz. 7, 8, 16, 17 i 30400
VI. Legalizacja, tłumaczenia, czynności notarialne.
19Legalizacja dokumentu urzędowego400
20Sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia z języka polskiego na obcy lub z obcego na polski - za każdą stronicę500
21Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na obcy lub z obcego na polski - za każdą stronicę600
22Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwa lub niestawiennictwa osoby300
23Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem (fotokopią) dokumentu - za każdą stronicę300
24Sporządzenie odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii i poświadczenie zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem (fotokopią) tego dokumentu - za każdą stronicę400
25Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego na dokumencie prywatnym lub poświadczenie daty okazania dokumentu400
26Poświadczenie zaproszenia na wyjazd za granicę400
27Sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego przedmiotu o wartości do 10.000 zł włącznie1.200
oraz od wartości przedmiotu przewyższającej kwotę 10.000 zł dodatkowo3%
28Dokonanie czynności notarialnej innej niż wymienione w poz. 22-27500
VII. Czynności z zakresu stanu cywilnego.
29Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński i sporządzenie protokołu1.200
30Wydanie świadectwa lub zaświadczenia albo wykonanie czynności z zakresu stanu cywilnego innej niż wymieniona w poz. 29800
VIII. Depozyty, czynności majątkowe i spadkowe.
31Sporządzenie protokołu przyjęcia do depozytu dokumentów, środków płatniczych lub przedmiotów wartościowych wraz ze sprawdzeniem depozytu zamkniętego600
32Przechowanie w depozycie dokumentu przez okres do jednego roku200
33Przechowanie w depozycie środków płatniczych lub przedmiotów wartościowych przez okres do jednego roku3% od wartości
34Uzyskanie, zainkasowanie i przesłanie przez urząd konsularny środków płatniczych lub innych wartości (obligacje, akcje, kosztowności itp.)3% od wartości
35Likwidacja spadku lub sprzedaż majątku przez urząd konsularny (przy angażowaniu adwokata)5% od wartości
36Likwidacja spadku lub sprzedaż majątku przez urząd konsularny (bez angażowania adwokata)10% od wartości
IX. Inne czynności konsularne.
37Doręczenie pisma lub dokumentu przekazanego przez urząd krajowy w odpowiedzi na podanie wniesione przez osobę przebywającą za granicą300
38Za dokonanie, na żądanie strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego pobiera się dodatkową opłatę (niezależnie od opłaty przewidzianej w odnośnej pozycji taryfy) za każdą rozpoczętą dobę urzędowania800
1 § 3 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1973 r. (Dz.U.74.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1974 r.
2 § 3 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1973 r. (Dz.U.74.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1974 r.
3 § 3 pkt 9 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1973 r. (Dz.U.74.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1974 r.
4 § 4 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1973 r. (Dz.U.74.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1974 r.
5 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1973 r. (Dz.U.74.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1974 r.
6 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1973 r. (Dz.U.74.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1974 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 lutego 1978 r. (Dz.U.78.6.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1978 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 marca 1981 r. (Dz.U.81.6.28) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1981 r.