Opłaty konsularne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.38.262

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 2 września 1952 r.
o opłatach konsularnych.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i czynnościach konsulów (Dz. U. Nr 103, poz. 944) zarządza się, co następuje:
Za dokonanie czynności urzędowych urzędy konsularne pobierają:
1)
opłaty konsularne według Taryfy opłat konsularnych (T.O.K.), stanowiącej załącznik do rozporządzenia niniejszego,
2)
zwrot kosztów rzeczywistych.
Nie podlegają opłatom konsularnym czynności:
1)
wykonywane w obronie praw obywateli polskich, wynikających z ustawodawstwa miejscowego, umów międzynarodowych, zwyczajów międzynarodowych lub zasad prawa międzynarodowego, w przypadkach ich naruszenia przez władze obce,
2)
podejmowane na wniosek strony celem uzyskania informacji handlowych, o ile są w interesie polskiego eksportu i importu,
3)
związane z repatriacją,
4)
związane z postępowaniem w sprawach roszczeń o zaopatrzenie inwalidzkie,
5)
związane z ubezpieczeniami społecznymi i opieką społeczną,
6)
związane z postępowaniem w sprawach odznaczeń za zasługi publiczne, powszechnego obowiązku wojskowego i świadczeń wojennych,
7)
wymienione w Taryfie opłat konsularnych jako wolne od opłaty.
Do uiszczenia opłaty konsularnej i zwrotu kosztów rzeczywistych obowiązana jest osoba albo solidarnie osoby, na których prośbę lub w których interesie dana czynność została wykonana.
Od obowiązku uiszczania opłat konsularnych zwalnia się:
1)
Skarb Państwa, polskie instytucje ubezpieczeń społecznych oraz organizacje polityczne i społeczne,
2)
osoby prawne, posiadające siedzibę prawną w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, których dochód zgodnie ze statutem obracany jest w całości na cele ogólnej użyteczności, naukowe, oświatowe, kulturalne, sportowe, opieki społecznej i dobroczynne,
3)
pracowników zatrudnionych w polskich urzędach i instytucjach za granicą i członków ich rodzin, będących na ich wyłącznym utrzymaniu, osoby delegowane przez władze państwowe oraz organizacje polityczne i społeczne, w zakresie spraw związanych z wykonywaniem ich obowiązków za granicą,
4)
stypendystów w zakresie spraw związanych z ich studiami za granicą,
5)
państwa obce pod warunkiem wzajemności.
6) 1
cudzoziemców przyjętych na studia lub praktyki studenckie w Polsce w zakresie opłat za wizy.
Opłaty konsularne stanowią dochód Skarbu Państwa.
1.
Niezależnie od uiszczenia opłaty konsularnej strona obowiązana jest pokryć koszty rzeczywiste w wysokości poniesionej przez urząd konsularny w wykonaniu czynności przedsięwziętej na jej prośbę lub w jej interesie.
2.
Do kosztów rzeczywistych należą w szczególności:
1)
opłaty należne innym władzom i instytucjom,
2)
opłaty komunikacyjne (kolejowe, samochodowe, lotnicze), pocztowe, telegraficzne, telefoniczne itp.,
3)
wynagrodzenie notariuszów, tłumaczów przysięgłych, adwokatów oraz innych osób przybranych do wykonania czynności urzędowej, w wysokości odpowiadającej normom obowiązującym w miejscu wykonania danej czynności,
4)
koszty ogłoszeń w czasopismach.
3.
Na pokrycie kosztów rzeczywistych strona obowiązana jest, na wezwanie urzędu konsularnego, wpłacić zaliczkę w wysokości przez ten urząd ustalonej, a w razie potrzeby uzupełnić ją dalszą wpłatą. Niewpłacenie żądanej zaliczki wstrzymuje bieg załatwienia sprawy.
1.
Opłaty konsularne, ustalone w załączonej Taryfie w złotych, oraz zwrot kosztów rzeczywistych pobiera się w walucie państwa, w którym znajduje się siedziba urzędu konsularnego wymierzającego opłatę.
2.
Od stron zamieszkałych lub mających siedzibę na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pobiera się:
1)
opłaty konsularne - w walucie polskiej według załączonej Taryfy; jeśli rodzaj opłaty jest określony w przepisach innych niż T.O.K. - opłatę ustala się według stawek określonych w tych przepisach, o ile są one niższe od stawek przewidzianych w T.O.K.,
2)
koszty rzeczywiste - w walucie polskiej według obowiązującego w Polsce kursu waluty, w jakiej wydatki te były poniesione.
3.
Od stron przebywających czasowo na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pobiera się opłaty konsularne i zwrot kosztów rzeczywistych w walucie państwa siedziby urzędu konsularnego, który ustalił wysokość tych należności.
4.
Strona nie przebywająca ani na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ani na obszarze państwa siedziby urzędu konsularnego, który ustalił wysokość opłaty, uiszcza ją w walucie tego państwa, w którym urząd konsularny pobiera od niej opłatę na zlecenie urzędu ustalającego, lub tego państwa, gdzie przebywa.
5.
Stosunek złotego do waluty państwa, w którym znajduje się urząd konsularny, ustala się według kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązujących w dniu wymierzenia należności.
1.
Opłat przewidzianych za czynności wymienione w załączonej Taryfie nie stosuje się, jeżeli umowy międzynarodowe zawarte przez Polską Rzeczpospolitą Ludową przewidują zwolnienie takich czynności od opłat albo inne opłaty aniżeli określone w Taryfie. W przypadkach tych stosuje się postanowienia umów międzynarodowych.
2.
Jeżeli państwo obce pobiera od obywateli polskich w analogicznych przypadkach opłaty wyższe od opłat ustalonych w załączonej Taryfie albo pobiera opłaty za czynności nie podlegające opłacie w myśl rozporządzenia niniejszego, Minister Spraw Zagranicznych może w stosunku do obywateli tego państwa na zasadzie wzajemności podwyższyć lub wprowadzić opłaty do wysokości opłat pobieranych przez to państwo od obywateli polskich.
Minister Spraw Zagranicznych może w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami zarządzić w stosunku do pewnych państw lub pewnych kategorii osób i instytucji podwyższenie lub obniżenie wszystkich lub niektórych opłat ustalonych w załączonej Taryfie, jak również zwolnienie od tych opłat.
1.
Kierownik urzędu konsularnego, w odniesieniu zaś do osób zamieszkałych w kraju - prezydium właściwej dla miejsca zamieszkania petenta powiatowej rady narodowej (na terenie m. st. Warszawy i m. Łodzi - Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy lub m. Łodzi, wydział finansowy), może obniżyć opłatę lub od niej zwolnić robotników, chłopów mało- i średniorolnych oraz pracowników umysłowych, jeżeli stan majątkowy tych osób nie pozwala na uiszczenie opłaty konsularnej bez dotkliwego uszczerbku majątkowego. Opłaty ulgowe nie mogą być kredytowane. Prezydia rad narodowych zawiadamiają Ministerstwo Spraw Zagranicznych i właściwy urząd konsularny o każdym przypadku obniżenia lub zwolnienia od opłaty.
2.
Kierownik urzędu konsularnego może w indywidualnych przypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza z uwagi na interes Państwa, zwolnić w całości lub w części również od zwrotu kosztów rzeczywistych.
3.
Kierownik urzędu konsularnego może w indywidualnych przypadkach zwolnić w drodze kurtuazji od opłaty konsularnej funkcjonariuszów oraz wybitne osobistości życia publicznego państwa, na którego obszarze urzęduje, jak również funkcjonariuszów placówek dyplomatycznych i konsularnych innych państw.
Kierownik urzędu konsularnego może na wniosek strony w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie odroczyć uiszczenie opłaty konsularnej i kosztów rzeczywistych lub rozłożyć je na raty.
1.
Opłaty konsularne uiszcza się:
1)
poza granicami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - w gotówce - do kasy urzędu konsularnego albo na jego konto bankowe (pocztowe) lub w sposób ustalony przez Ministra Spraw Zagranicznych,
2)
w granicach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - w znaczkach skarbowych lub w gotówce, jeżeli chodzi o opłatę od podań, natomiast pozostałe opłaty - wyłącznie w gotówce. Opłaty gotówkowe należy wpłacać do Narodowego Banku Polskiego na właściwy rachunek budżetu dochodów Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2.
Zwrot kosztów rzeczywistych następuje zawsze w gotówce.
1.
Wysokość opłaty konsularnej i kosztów rzeczywistych ustala urząd konsularny.
2.
Opłaty konsularne i koszty rzeczywiste pobiera się w zasadzie przed dokonaniem czynności. Gdy osoba zainteresowana przebywa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a uprzednie wpłacenie przez nią należności spowodowałoby niepożądaną zwłokę, urząd konsularny może rozpatrzyć podanie i przesłać załatwienie sprawy do prezydium właściwej rady narodowej, w celu doręczenia go osobie zainteresowanej za uprzednim pobraniem od niej wymierzonej opłaty oraz kosztów rzeczywistych.
Nie uiszczone w terminie opłaty konsularne i poniesione koszty rzeczywiste, należne od osoby przebywającej w kraju lub posiadającej majątek w kraju, podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
1.
Pobranie opłaty konsularnej potwierdza się pokwitowaniem wydanym przez kasę, która przyjęła opłatę, lub w inny sposób, ustalony przez Ministra Spraw Zagranicznych.
2.
Zwrot kosztów rzeczywistych potwierdza się pokwitowaniem wydanym przez kasę, która przyjęła opłatę.
3.
W aktach oraz w pismach i dokumentach, wydanych zainteresowanym, zamieszcza się adnotację o pobraniu opłaty konsularnej lub o zwolnieniu od niej z podaniem podstawy prawnej pobrania opłaty i jej wysokości lub zwolnienia.
1.
Jeżeli strona, która wniosła podanie do urzędu konsularnego, zażąda następnie zaniechania czynności konsularnej, przysługuje jej zwrot uiszczonej opłaty konsularnej jedynie w przypadku, gdy czynność nie została jeszcze rozpoczęta; z sumy wniesionej przez stronę na pokrycie kosztów rzeczywistych przysługuje jej zwrot części nie wydatkowanej. Opłata od podania i załączników nie podlega zwrotowi.
2.
Jeżeli strona, żądająca zaniechania czynności, nie uiściła należnej opłaty konsularnej, nie jest ona obowiązana do uiszczenia i do zwrotu kosztów rzeczywistych jedynie w przypadku, gdy czynność nie została jeszcze rozpoczęta i urząd konsularny nie poniósł kosztów rzeczywistych.
1.
Prawo Państwa do żądania opłaty konsularnej przedawnia się z upływem lat sześciu, do zwrotu kosztów rzeczywistych - z upływem lat pięciu. Terminy biegną od dnia, w którym należność powinna być uiszczona.
2.
Bieg przedawnienia przerywa się przez czynności urzędowe, odnoszące się do wymiaru lub uiszczenia opłaty, o ile strona została o tych czynnościach urzędowo zawiadomiona. Od dnia doręczenia ostatniego zawiadomienia biegnie nowy okres sześcio- lub pięcioletni.
1.
Od decyzji urzędu konsularnego, zarówno co do opłat konsularnych, jak i co do zwrotu kosztów rzeczywistych, przysługuje stronie odwołanie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji. W przypadkach gdy uchybienie terminu nastąpiło z powodu przeszkód nie do przezwyciężenia, strona może w terminie tygodnia od ustania przeszkody prosić o przywrócenie terminu i równocześnie z podaniem o przywrócenie terminu - wnieść odwołanie. Odwołanie i wniosek o przywrócenie terminu są wolne od opłat konsularnych.
2.
Odwołanie wnosi się do urzędu konsularnego, który wydał decyzję.
3.
Jeżeli urząd konsularny uzna odwołanie za uzasadnione całkowicie lub częściowo, może sam zmienić swoją decyzję, zawiadamiając o tym stronę.
4.
Jeżeli strona nie zadowoli się zmienioną decyzją urzędu (ust. 3), może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o zmianie decyzji żądać, aby odwołanie jej zostało rozpatrzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
5.
Wniesione odwołanie nie wstrzymuje obowiązku uiszczenia opłaty lub zwrotu kosztów rzeczywistych w terminie płatności.
W przypadkach nie uregulowanych niniejszym rozporządzeniem należy stosować odpowiednio przepisy o postępowaniu podatkowym.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 września 1937 r. o opłatach konsularnych (Dz. U. z 1937 r. Nr 70, poz. 520 i z 1945 r. Nr 51, poz. 296).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1952 r.

ZAŁĄCZNIK  2

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

Część I.

Opłaty zasadnicze.

PozycjaPrzedmiot opłatyWysokość opłaty w złotychUwagi
I. Podania.Uwaga I:
11) Podanie o dokonanie czynności urzędowej6.- Podanie wniesione przez jedną osobę, dotyczące dwu lub więcej spraw, podlega jednorazowej opłacie. Podanie wniesione przez dwie lub więcej osób albo przez ustawowego
oraz od każdego załącznika po0.80przedstawiciela lub pełnomocnika dwu lub więcej
2) Każde następne podanie dotyczące tej

samej sprawy, o ile powoduje dodatkową

czynność urzędową

0.80osób podlega opłacie jednorazowej tylko wówczas, jeżeli pochodzi od współwłaścicieli i dotyczy ich majątku wspólnego lub jeżeli wyrażone w podaniu żądanie opiera się na tych samych tytułach prawnych. W braku powyższych
oraz od każdego dodatkowego załącznika0.80warunków opłatę konsularną od podania i załączników uiszcza odrębnie każda osoba, w której interesie podanie wniesiono.
Uwaga II:

Wolne są od opłaty podania:

a) w przypadkach przewidzianych w §§ 2 i 4

rozporządzenia,

b) zawierające wnioski w sprawach publicznych

albo wiadomości udzielone w sprawie

publicznej w myśl obowiązującego przepisu

lub na żądanie władzy,

c) w sprawie informacji ogólnych, jeżeli

udzielenie ich nie stanowi czynności

przewidzianych w taryfie niniejszej,

d) dotyczące stosunku służbowego osób, które

pozostają lub pozostawały w służbie

państwowej lub w służbie innych związków

przymusowych, wnoszone tak przez te osoby

jak i członków ich rodzin,

e) zawierające skargi lub zażalenia na

polskie urzędy lub polskich pracowników

państwowych.

Uwaga III:
Opłatę według pozycji niniejszej stosuje się również do podań kierowanych do urzędów krajowych, a złożonych w urzędzie konsularnym. W przypadku gdy podanie od osób zamieszkałych za granicą zostało skierowane do urzędu krajowego bezpośrednio, a odpowiedź została udzielona za pośrednictwem urzędu konsularnego, należy pobrać od petenta opłatę za podanie według pozycji niniejszej (niezależnie od opłat wymierzonych przez urząd krajowy i kosztów rzeczywistych za doręczenie).
Uwaga IV:
Od osób, zamieszkałych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wnoszących podanie do urzędu konsularnego bądź bezpośrednio, bądź za pośrednictwem urzędu krajowego, pobiera się opłatę od podania według Tabeli opłat skarbowych, stanowiącej załącznik do dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 9, poz. 73) Zwolnienia od opłat za podania tej kategorii osób stosuje się na podstawie pkt 5 część II Tabeli opłat skarbowych.
II. Paszporty.Uwaga I:
21) Wystawienie lub przedłużenie paszportu,

wystawienie duplikatu paszportu - za

każdy rozpoczęty rok ważności

32.- Opłata za wystawienie paszportu nie obejmuje opłaty za stwierdzenie obywatelstwa, jeżeli fakt posiadania obywatelstwa nie wynika z
2) wpisanie dzieci do paszportu - od

każdego dziecka po

8.-przedłożonych dokumentów i musi być dopiero ustalony przez władze krajowe.
nie więcej jednak niżnie więcej jednak niż

32.-

Opłatę za stwierdzenie obywatelstwa pobiera się w tym przypadku według pozycji 4 Taryfy. Opłaty tej nie pobiera się, jeżeli urząd konsularny mimo przedłożenia przez stronę ważnego dowodu obywatelstwa uzna za wskazane zwrócenie się do właściwej władzy krajowej
3) wystawienie paszportu zbiorowego (dla

grup złożonych z co najmniej 10 osób)

- od każdej wpisanej osoby po

4.-o potwierdzenie ważności danego dokumentu i potwierdzenie to otrzyma.
15.-
Uwaga II:
3Dokonanie zmiany lub uzupełnienia paszportu w terminie jego ważności Przedłużenie terminu ważności paszportu, wystawionego przez władze krajowe, podlega opłatom ustalonym dla paszportów wydawanych w kraju.
Uwaga III:
Za rozszerzenie ważności paszportu, wystawionego w kraju, na kraje nie uwzględnione w paszporcie pobiera się opłatę stosownie do pozycji 3 Taryfy.
Uwaga IV:
W wyjątkowych przypadkach, gdy strona udowodni niemożność uiszczenia na miejscu opłaty za przedłużenie terminu ważności paszportu wystawionego w kraju, a zarazem konieczność pozostania za granicą ponad termin ważności paszportu (jedynie w przypadku obłożnej choroby, zwłoki w odejściu statku lub odlotu samolotu), opłata może być kredytowana i uiszczona przez stronę w kraju. W przypadku nieuiszczenia przez stronę opłaty stosuje się § 14 rozporządzenia.
Uwaga V:
Prawo do bezpłatnych paszportów, wystawionych za granicą (konsularnych), mają emeryci, którzy otrzymali zezwolenie na korzystanie ze swych emerytur za granicą, oraz ich żony i dzieci do lat 18, będące na ich utrzymaniu.
Uwaga VI:
Robotnicy, chłopi mało- i średniorolni oraz pracownicy umysłowi, których zarobek równa się przeciętnemu zarobkowi robotnika w kraju pobierania opłaty, jak również marynarze, jeżeli z przyczyn od nich niezależnych musieli zejść na ląd i nie mają możności powrotu do
kraju drogą morską, płacą za wystawienie lub przedłużenie paszportu - za każdy rozpoczęty rok ważności 5 zł.
Uwaga VII:
Robotnicy, chłopi mało- i średniorolni oraz pracownicy umysłowi, których zarobek równa się przeciętnemu zarobkowi robotnika w kraju pobierania opłaty płacą za wpisanie dziecka do paszportu po 1,20 zł od każdego dziecka, nie więcej jednak niż 5 zł.
Uwaga VIII:
Opłaty za paszporty wydane współmałżonkowi oraz dzieciom do lat 18, pozostającym na utrzymaniu drugiego współmałżonka, pobiera się w wysokości 50% o ile współmałżonek drugi posiada już paszport konsularny.
4Stwierdzenie obywatelstwa10.-
III. Wizy.Uwaga I:
5Wizowanie cudzoziemskiego paszportu: Wolne są od opłaty wizy dyplomatyczne i służbowe.
A. Wiza pobytowa terminowa uprawniająca do:Uwaga II:
1) jednorazowego wjazdu do Polskiej

Rzeczypospolitej Ludowej:

Opłat przewidzianych w pozycji niniejszej nie pobiera się, jeżeli w stosunku do obywateli
a) na okres do 30 dni28.-poszczególnych państw zostały ustalone inne stawki lub zwolnienia od opłat
b) na okres do 3 miesięcy42.-(§ 8 rozporządzenia).
c) na okres ponad 3 miesiące56.-Państwa, których obywatele opłacają odmienne stawki lub zwolnieni są od opłat, podane będą w instrukcji Ministra Spraw Zagranicznych.
2) wielokrotnego wjazdu do Polskiej

Rzeczypospolitej Ludowej:

a) na okres do 30 dni42.-Uwaga III:
b) na okres do 3 miesięcy56.-
c) na okres ponad 3 miesiące70.- Kategorie cudzoziemców, którzy całkowicie lub częściowo zwolnieni są od opłat wizowych lub
B. Wiza przejazdowa uprawniająca do:uiszczają opłaty podwyższone (§ 9
1) jednorazowego przejazdu przez obszar

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

4.-rozporządzenia), podane będą w instrukcji Ministra Spraw Zagranicznych.
2) dwukrotnego przejazdu przez obszarUwaga IV:
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 8.- Poza przypadkami wyżej wymienionymi i
3) wielokrotnego przejazdu przez obszar

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w

okresie do 3 miesięcy

16.-przewidzianymi w § 10 ust. 3 rozporządzenia cudzoziemcy nie mogą korzystać z żadnych ulg w opłatach wizowych.
C. Wiza zbiorowa:Uwaga V:
1) pobytowa terminowa uprawniająca do

jednorazowego wjazdu do Polskiej

Rzeczypospolitej Ludowej na

Do bezpaństwowców stosuje się opłaty wizowe jak do obywateli kraju, który wystawił bezpaństwowcowi dokument podróży.
okres do 30 dni, od osoby po 6.-
Uwaga VI:
2) przejazdowa uprawniająca do:

a) jednorazowego przejazdu przez obszar

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

Zwolnienie od opłat wizowych obejmuje również zwolnienie od opłaty od podania, natomiast nie obejmuje zwolnienia od zwrotu kosztów
od osoby po

b) dwukrotnego przejazdu przez obszar

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

1.50rzeczywistych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w uwadze I do pozycji niniejszej.
od osoby po3.-
D. Wiza turystyczna:
1) pobytowa indywidualna, uprawniająca do jednorazowego wjazdu do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na okres do 30 dni12,-
2) pobytowa zbiorowa, uprawniająca do jednorazowego wjazdu do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na okres do 30 dni, od osoby po4,-
3) przejazdowa indywidualna, uprawniająca do jednorazowego lub dwukrotnego przejazdu przez obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej4,-
4) przejazdowa zbiorowa, uprawniająca do jednorazowego lub dwukrotnego przejazdu przez obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, od osoby po1,50
IV. Świadectwa, legalizacje.Uwaga:
6Świadectwo pobytu W szczególności pobiera się za wystawienie:
dla krajów pozaeuropejskich16.-
dla krajów europejskich10.-1) zaświadczenia na przywóz do Polskiej
7Świadectwo pozostawania przy życiu

dla krajów pozaeuropejskich

32.- Rzeczypospolitej Ludowej broni myśliwskiej

zł 16.- dla krajów pozaeuropejskich i zł

10.-

dla krajów europejskich20.- dla krajów europejskich;

zaświadczenie to

może obejmować 2 strzelby (sztucery),

8Świadectwa nie wymienione w innych pozycjach Taryfy (wystawianie i przedłużanie) przeznaczone do własnego użytku osoby

wyjeżdżającej na polowanie do Polskiej

Rzeczypospolitej Ludowej.

dla krajów pozaeuropejskichod 16.- do 200.-2) zaświadczenie spisu mienia przesiedleńczego

zł 32.- dla krajów pozaeuropejskich i zł

dla krajów europejskichod 10.- do 130.- 20.- dla krajów europejskich.
9Pozwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich łącznie z przyłożeniem pieczęci na trumnie lub urnie:
1) na obszar Polskiej Rzeczypospolitej

Ludowej

dla krajów pozaeuropejskich160.-
dla krajów europejskich100.-
2) przez obszar Polskiej Rzeczypospolitej

Ludowej

Uwaga:
dla krajów pozaeuropejskich80.-
dla krajów europejskich50.- Legalizacja aktów stanu cywilnego i innych dokumentów, potrzebnych do zawarcia małżeństwa,
10Sporządzenie wyciągu z akt i ksiąg urzędu konsularnego - za każdą zaczętą stronicępodlega opłacie w wysokości zł 16.- dla krajów pozaeuropejskich i zł 10.- dla krajów
dla krajów pozaeuropejskich16.-europejskich; dla robotników i chłopów mało- i
dla krajów europejskich10.-średniorolnych oraz pracowników umysłowych, których zarobek równa się przeciętnemu zarobkowi robotnika w kraju pobierania opłaty - w wysokości zł 8.-
11Legalizacja dokumentu publicznego O ile do zawarcia małżeństwa potrzeba więcej
dla krajów pozaeuropejskich 32.-niż trzech dokumentów, wymagających
dla krajów europejskich20.-legalizacji, legalizacja dalszych dokumentów jest bezpłatna.
V. Czynności gospodarcze.
12Wizowanie rachunków za czynności usługowe oraz dostawy towarowe, nie związaneod 4.- do 200.-
z obrotem handlowym
13Wizowanie świadectw zdrowotnychod 4.- do 20.-
przesyłki towarowej
14Wizowanie zaświadczeń dla władz celnych
przy przesyłce prób, wzorów i darówod 4.- do 100.-
15Przedłużenie terminu ważności wiz wystawionych według pozycji 12, 13 i 1450% pierwotnie pobranej opłaty według poz. 12, 13 i 14
VI. Czynności morskie.
A. Czynności, dotyczące statków.
16Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa rejestracjidla statków do 500NRT-450.- powyżej 500 NRT-600.-
171) Zaopatrzenie statków w:
a) dziennik okrętowy90.-
b) dziennik maszynowy90.-
c) książkę kotłową90.-
d) spis załogi30.-
niezależnie od opłaty według poz. 23
2) Wydanie arkusza dodatkowego12.-

niezależnie od opłaty według poz. 22

18Przyjęcie zameldowania statku przybyłego do portubezpłatnie
191) Sporządzenie protokołu o wypadku

morskim do użytku służbowego

władz krajowychbezpłatnie
2) Odpis protokołu (pkt 1) - do użytku

armatora lub zakładu ubezpieczeń

120.-
3) Sporządzenie na wniosek strony

rozszerzonego protestu morskiego

240.-
4) Sporządzenie na wniosek strony60.-
skróconego protestu morskiegoniezależnie od opłaty według poz. 54 i 55
201) Nadzór nad pracami oraz kontrola i

wizowanie rachunków, dotyczących napraw

wynikłych z awarii (prace stoczniowe,

zakup sprzętu, wydatki i koszty

uboczne) - od sumy rachunków1%

najmniej 10.- najwyżej 2000.-

2) Nadzór nad pracami oraz kontrola i

wizowanie rachunków, dotyczących

konserwacji i eksploatacji statków0,5%

najmniej 10.- najwyżej 200.-

211) Przedłużenie terminu ważności dokumentu

bezpieczeństwa statku

20.-
2) Sporządzenie protokołu po

przeprowadzeniu inspekcji statku bądź

wydanie zaświadczenia dotyczącego

bezpieczeństwa lub kondemnacji statku

40.-
B. Czynności dotyczące załogi.
221) Zaciąg lub zwolnienie pełnej załogi
statku100.-
2) Zaciąg lub zwolnienie marynarza - od

każdej osoby po

4.-
23Książeczki żeglarskie (wystawienie, przedłużenie, dokonanie zmian, uzupełnień)opłaty analogiczne jak przy paszportach konsularnych
241) Sporządzenie protokołu w przypadkuUwaga do Dz. VI:
nieusprawiedliwionego opuszczenia

statku przez członka załogi - łącznie

z wydaniem orzeczenia -

bezpłatnie Poza opłatami wymienionymi w poz. 16-25 nie pobiera się opłat za czynności dokonywane przez urząd konsularny od chwili przybycia statku aż
2) Interwencja u władz i pomoc prawna w

przypadku nieusprawiedliwionego

opuszczenia statku przez członka

załogi -

bezpłatniedo jego wyjazdu, w szczególności za zaświadczenie przyjazdu i wyjazdu statku oraz legalizowanie i przechowywanie dokumentów statku niezbędnych przy odprawie statku, a
25Sporządzenie protokołu:wystawianych dla kapitana, oficerów i marynarzy.
1) w sporze między kapitanem a załogąbezpłatnie
2) w przypadku popełnienia przestępstwa na

statku

bezpłatnie
3) w przypadku zatargu między załogą a

władzami w porcie obcym

bezpłatnie
4) w sprawie wypadku przy pracybezpłatnie
VII. Czynności notarialne, tłumaczenia.
26Sporządzenie dwustronnego aktu notarialnego:
1) o charakterze majątkowym1% od wartości a najmniej 24.-
2) o charakterze niemajątkowym24.-
27Sporządzenie jednostronnego aktu notarialnego:
1) o charakterze majątkowym0,5% od wartości a najmniej
12.-
2) o charakterze niemajątkowym24.-
3) pełnomocnictwa24.-
28Sporządzenie odpisu - za każdą stronicę pisma maszynowego2.-
29Stwierdzenie zgodności odpisu z oryginałem -

za każdą stronicę dokumentu

4.-
30Uwierzytelnienie podpisu lub znaku ręcznego na dokumencie prywatnymUwaga:
1) na dokumencie o charakterze majątkowym0,5% od wartości a najmniej 16.- Za każdy następny podpis lub znak ręczny na tym samym dokumencie opłata może być obniżona do 25% stawki.
2) na dokumencie o charakterze

niemajątkowym

16.-
3) na pełnomocnictwie16.-
31Poświadczenie daty okazania dokumentu16.-
32Czynności notarialne, nie wymienione w pozycjach 26 - 311% od wartości a najmniej 40.-
33Sporządzenie lub sprawdzenie dostarczonego tłumaczenia i stwierdzenie zgodności - za każdą stronicę oryginału:Uwaga:

Sporządzenie i uwierzytelnienie tłumaczenia

1) z języka obcego na polski20.-akt stanu cywilnego i innych dokumentów
2) z języka polskiego i obcego na inny

obcy

30.-potrzebnych do zawarcia małżeństwa podlega opłacie w wysokości 50%, dla robotników, chłopów mało-i średniorolnych oraz pracowników umysłowych, których zarobek równa się
przeciętnemu zarobkowi robotnika w kraju pobierania opłaty - w wysokości 25%. Jeżeli do zawarcia małżeństwa potrzeba więcej niż trzech dokumentów, wymagających tłumaczenia, sporządzenie i uwierzytelnienie tłumaczenia dalszych dokumentów jest wolne od opłaty.
VIII. Czynności stanu cywilnego.Uwaga do Dz. VII:
34Wyciąg z akt stanu cywilnego 8.- Jeżeli opłaty pobierane przez czynniki
35Odpis skrócony aktu stanu cywilnego 8.-miejscowe, upoważnione do wykonywania
36Odpis zupełny aktu stanu cywilnego16.-analogicznych czynności, są niższe od opłat
37Wydanie książeczki stanu cywilnego 16.-ustalonych w dziale niniejszym, opłaty te
38Dokonanie wpisu w książeczce stanu cywilnego 4.-obniża się do wysokości stawek pobieranych przez te czynniki.
39Umieszczenie wzmianki dodatkowej na marginesie aktu 4.-
40Sporządzenie aktu małżeństwa 40.-
41Wydanie świadectwa zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą24.-
42Inne czynności stanu cywilnego 8.-
IX. Czynności sądowe i spadkowe.
43Przeprowadzenie dowodu w sprawach cywilnych i handlowych na wezwanie
44władz sądowych - według uznania - Pośredniczenie w zawarciu (spisaniu) ugody:od 8.- do 48.-
1) jeżeli spór ma charakter majątkowy1% od wartości a najmniej 48.-
2} jeżeli spór ma charakter niemajątkowyod 32.-
do 320.-
45Zapis na sąd polubowny:
1) jeżeli spór ma charakter majątkowy1% od wartości a najmniej 48.-
2) jeżeli spór ma charakter niemajątkowyod 24.-
do 640.-
46Postępowanie przed konsulem jakoUwaga I:
sędzią polubownym: Jeżeli postępowanie sądowe polubowne odbywa się w tym samym urzędzie konsularnym, w którym
1) jeżeli spór ma charakter majątkowy2% od wartości a najmniej 88.-nastąpił zapis, opłata ustalona w pozycji niniejszej zostaje obniżona o 50%.
2) jeżeli spór ma charakter niemajątkowyUwaga II:
od 48.- Wolne jest od opłaty postępowanie przed
do 1.200.-konsulem jako sędzią polubownym w sporach,
47Nałożenie lub zdjęcie pieczęci48.-wynikających ze stosunków pracy.
48Obecność przy nałożeniu lub zdjęciu pieczęci przez władze miejscowe32.-
49Sporządzenie spisu inwentarza wraz z oszacowaniem mienia spadkowego0,5% od wartości a najmniej 80.-
50Obecność przy sporządzaniu spisu inwentarza spadkowego, dokonywanego
przez władze miejscowe0,25% od wartości a najmniej
60.-
51Likwidacja spadku przez urząd konsularny lub przy jego współudziale5% od wartości zrealizowanego spadku po odliczeniu kosztów rzeczywistych i opłat należnych za inne czynności, wykonywane w związku z likwidacją spadku, a przewidziane w TaryfieUwaga:

Opłata według pozycji niniejszej obejmuje opłaty za czynności wymienione w pozycjach 47-50.

Uwaga I do Dz. IX:

Wolne są od opłaty czynności w związku z zabezpieczeniem, zlikwidowaniem lub wydobyciem spadku, o ile spadek przypada małżonkowi, wstępnym lub zstępnym zmarłego, a wartość jego nie przekracza zł 500.-

Uwaga II do Dz. IX:

Opłaty za czynności, związane z zabezpieczeniem, zlikwidowaniem lub wydobyciem spadku, łącznie z opłatami według poz. 11, 29, 30, 31, 33, mogą nie być pobierane z góry, lecz potrącane z sumy spadkowej.

Uwaga III do Dz. IX:

Wolne są od opłaty czynności, związane z zabezpieczeniem i likwidacją spadku po zmarłym marynarzu polskim.

X. Inkaso i depozyty.2% od wartościUwaga:
52Wydobycie (inkasowanie) pieniędzy lub innych przedmiotów wartościowych (akcyj, obligacyj, kosztowności itp.) w interesie osób prywatnych Wolne jest od opłat wydobycie (inkasowanie) sum pieniężnych, stanowiących zarobki lub oszczędności robotników, chłopów mało- i średniorolnych, pracowników umysłowych, których zarobek równa się przeciętnemu zarobkowi robotnika w kraju pobierania opłat, oraz marynarzy, renty społeczne, emerytury i inne zaopatrzenia z funduszów publicznych oraz alimenty.
53Przyjęcie, przechowanie i wydanie depozytu.Uwaga:
Za sporządzenie protokołu depozytowego wraz ze sprawdzeniem zawartości depozytu W przypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie, gdy odmowa przyjęcia depozytu
zamkniętego24.-mogłaby narazić stronę na poważne straty materialne, a opłata ustalona w pozycji niniejszej okazałaby się niewspółmierna w stosunku do wartości przedmiotu deponowanego,
Ponadto za przechowanie:urząd konsularny może obniżyć opłatę do 50%.
1) dokumentu1.60W tych przypadkach robotnicy, chłopi mało-
miesięcznie a najmniej

16.-

i średniorolni oraz pracownicy umysłowi, których zarobek równa się przeciętnemu zarobkowi robotnika w kraju pobierania opłaty,
2) gotówki w monecie lufa banknotach,

kruszców szlachetnych i innych

są zwolnieni od opłaty za sporządzenie protokołu depozytowego i opłacają za
przedmiotów wartościowych (akcyj,

obligacyj, kosztowności itp.).

1 % od wartości miesięcznie, a najmniejprzechowanie 25% ustalonej stawki.

Marynarze są w tych przypadkach całkowicie zwolnieni od opłat.

32.-
3) innego przedmiotu za 1 m3 zajętej w

całości lub w części przestrzeni

16.- miesięcznie, a najmniej

80.-

Część  II.

Opłaty dodatkowe za wykonywanie czynności poza lokalem urzędu.

PozycjaPrzedmiot opłatyWysokość opłaty w złotychUwagi
54Za wykonywanie czynności poza lokalem,Uwaga do Części II:
lecz w siedzibie urzędu konsularnego, o ile zachodzi potrzeba lub na żądanie strony, niezależnie od opłat przewidzianych w Część I Taryfy -

za każde rozpoczęte pół doby urzędowania -

Opłaty te mogą być obniżone do 25% stawki, jeżeli do ich uiszczenia obowiązany jest robotnik, chłop mało- i średniorolny, pracownik umysłowy, którego zarobek równa się przeciętnemu zarobkowi robotnika w kraju pobierania opłaty, lub marynarz.
dla krajów pozaeuropejskich25.-
dla krajów europejskich12.-
55Za wykonywanie czynności poza siedzibą urzędu konsularnego, o ile zachodzi potrzeba lub na żądanie strony, niezależnie od opłat przewidzianych w Części I Taryfy -

za każde rozpoczęte pół doby urzędowania

dla krajów pozaeuropejskich50.-
dla krajów europejskich24.-
1 § 4 pkt 6 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1962 r. (Dz.U.62.7.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 1962 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 marca 1962 r. (Dz.U.62.19.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1962 r.