Opłaty i należności za wykonanie scalenia gruntów. - Dz.U.1933.55.415 - OpenLEX

Opłaty i należności za wykonanie scalenia gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.55.415

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 30 maja 1933 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i należności za wykonanie scalenia gruntów.

Na podstawie cz. 2 art. 25 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 236) i art. 11 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, poz. 833) zarządza, się co następuje:

Wysokość opłat i należności.

§  1.
Stawki opłat za techniczne wykonanie scalenia wynoszą od 1 ha gruntów:

A. z pomiarem starego stanu posiadania:

a)
na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego - 20 złotych;
b)
na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego - 35 złotych;
c)
na obszarze województw: pomorskiego i poznańskiego - 40 złotych;

B. bez pomiaru starego stanu posiadania:

a)
na obszarze województw wymienionych w p. a) ust. A - 14 złotych;
b)
na obszarze województw wymienionych w p. b) ust. A - 22 złote;
c)
na obszarze województw wymienionych w p. c) ust. A - 28 złotych.
§  2.
1)
Stawki wymienione w § 1 mogą być podwyższone, jeżeli władza wymierzająca opłaty uzna scalenie za trudne, ze względu na niezbędne czynności prawne lub warunki technicznego wykonania; w szczególności za trudne mogą być uznane scalenia, w których toku przeprowadza się podział wspólnot, zamianę gruntów (p. a) i g) cz. 2 art. 22 i art. 24 ustawy o scalaniu gruntów) lub ekspertyzy j projekty melioracyjne, których koszty nie zostaną pokryte w opłatach za prace meljoracyjne.
2)
Podwyższenie stawek nie może przekraczać:
a)
na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego-150 % stawek określonych w § 1;
b)
na obszarze pozostałych województw - 100 % stawek określonych w § 1.
§  3.
Opłaty wymierzone na podstawie § 1 i 2 mogą być obniżone:

A. nie więcej niż o 75 % dla gruntów:

a)
które już poprzednio były objęte postępowaniem scaleniowem na innym obszarze scalenia (jako grunty t. zw. różniczan) i zostały z tego tytułu obciążone opłatami;
b)
rolniczo nieużytecznych lub prawie zupełnie niezdatnych do uprawy polowej.

B nie więcej niż o 90 % dla gruntów, które w związku ze scaleniem będą objęte pomiarami, lecz same nie będą scalane.

§  4.
1)
Stawki określone w § 1 nie obejmują należności, które uczestnicy scalenia obowiązani są uiścić tytułem zwrotu wydatków specjalnych, a w szczególności:
a)
kosztów regulacji dróg (p. f) art. 7 ustawy o scalaniu gruntów);
b)
kosztów zastępczego wykonania świadczeń w naturze (art. 13 ustawy o scalaniu gruntów);
c)
kosztów zamknięcia regulacji hipotecznej, pokrytych przez urzędy ziemskie (cz. 4 art. 46 ustawy o scalaniu gruntów);
d)
kosztów dostarczenia dokumentów (§ 26 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 763).
2)
Należności określone w cz. 1 ustalane będą w wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

Zasady wymiaru opłat i należności.

§  5.
1)
Opłaty i należności ponoszą posiadacze gruntów, objętych obszarem scalenia, a jeżeli grunty te stanowią własność Skarbu Państwa, instytucji prawa publicznego lub innej osoby prawnej - władza lub instytucja, pod której zarządem dany grunt się znajduje.
2)
Opłaty i należności wymierzane będą w stosunku do obszaru gruntów, posiadanych przed scaleniem; przepis ten nie dotyczy należności wymienionych w p. c) i d) cz. 1 § 4, które wymierzane będą bądź równomiernie wszystkim uczestnikom scalenia bądź w wysokości faktycznie przypadającej na poszczególnych uczestników scalenia; należności wymienione w p. b) cz. 1 § 4 wymierzane będą z zachowaniem przepisów § 25 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów.
§  6.
Opłaty za techniczne wykonanie scalenia (§ 1 - 3) wymierzane będą po ustaleniu stanu posiadania gruntów przed scaleniem (art. 31 ustawy o scalaniu gruntów).
§  7.
Należności z tytułu zwrotu wydatków specjalnych (§ 4) będą wymierzane po dokonaniu danych wydatków. Wymiar może nastąpić w każdym czasie w toku postępowania scaleniowego lub po jego zakończeniu.
§  8.
W toku postępowania scaleniowego, a przed dokonaniem wymiaru opłat, mogą być wymierzane wpłaty tymczasowe. Ogólna suma wpłat tymczasowych wymierzonych uczestnikowi scalenia nie może przekraczać 80% sumy opłat, jakie według przybliżonych obliczeń przypadną na danego uczestnika scalenia przy ostatecznym wymiarze opłat; przed ustaleniem stanu posiadania gruntów przybliżone obliczenia dokonywane będą na podstawie prowizorycznej listy uczestników scalenia (art. 16 ustawy o scalaniu gruntów) lub na podstawie danych, zebranych przez mierniczego w myśl p. h) cz. 1 art. 28 ustawy o scalaniu gruntów. Wpłaty tymczasowe pobrane będą co najmniej w dwóch ratach, wyznaczonych w odstępach czasu co najmniej 4-miesięcznych, przyczem jedna rata nie może przekraczać 40% przybliżonej sumy opłat, należnych od danego uczestnika scalenia.

Zaliczki na poczet opłat.

§  9.
1)
Na poczet opłat za techniczne wykonanie scalenia mogą być w toku postępowania scaleniowego wpłacane dobrowolne zaliczki; urząd ziemski może jednak odmówić przyjęcia zaliczki ze względu na zbyt niską kwotę zaliczki w stosunku do przewidywanej wysokości opłat. Zaliczki mogą być wpłacane przez uczestników scalenia indywidualnie lub grupami; zaliczki mogą być również wpłacane na rachunek uczestników scalenia przez związki komunalne, instytucje kredytowe i t. p. Przy wpłacaniu zaliczki winno być określone, w jaki sposób wpłacane sumy mają być zaliczone na rachunek poszczególnych uczestników scalenia; w braku takiego określenia wpłacone sumy będą zaliczone na rachunek wszystkich uczestników scalenia w stosunku do obszaru gruntów, objętych obszarem scalenia.
2)
Jeżeli przy ostatecznym wymiarze opłat okaże się, że wpłacona zaliczka przekracza należną sumę, nadpłacone kwoty będą zaliczone na poczet nieuiszczonych należności przewidzianych w § 4, a w braku takich należności - zostaną zwrócone poszczególnym uczestnikom scalenia.
§  10.
Przyjęte przez urząd ziemski dobrowolne zaliczki będą przy ostatecznym wymiarze opłat zarachowywane w stosunku 105 % wpłaconych kwot.

Terminy płatności, odraczanie i ściąganie opłat i należności.

§  11.
O ile nie zostanie zastosowany przepis § 12, opłaty i należności winny być uiszczone jednorazowo w najbliższym terminie 1 listopada lub 1 marca, przypadającym jednak nie wcześniej niż w 2 miesiące po uprawomocnieniu się decyzji powiatowego urzędu ziemskiego, ustalającej wymiar opłat lub po ogłoszeniu decyzji okręgowego urzędu ziemskiego w tym przedmiocie (§ 19).
§  12.
Opłaty i należności mogą być, zależnie od zdolności płatniczej uczestnika scalenia, rozłożone najwyżej na trzy równe raty roczne, wynoszące co najmniej 25 złotych, przyczem termin płatności pierwszej raty ustalony będzie zgodnie z § 11.
§  13.
Od opłat i należności zakredytowanych (§ 12) pobierane będą za czas zakredytowania odsetki w wysokości 4% w stosunku rocznym. Odsetki pobierane będą łącznie z zakredytowanemi sumami opłat lub należności.
§  14.
1)
W razie trudności płatniczych, wynikłych wskutek nieurodzaju, klęsk żywiołowych, śmierci albo ciężkiej choroby dłużnika lub członka jego rodziny, termin płatności opłat i należności lub poszczególnych ich rat (§ 12) może być odroczony lub też należne w tych terminach sumy mogą być rozłożone do spłaty w terminach późniejszych. W razie zakredytowania opłat i należności (§ 12) odroczenie lub rozłożenie na spłaty nie może obejmować więcej niż jedną ratę roczną. Okres odroczenia lub rozłożenia na raty nie może przekraczać lat dwóch.
2)
Za czas odroczenia lub rozłożenia na spłaty nie pobiera się odsetek.
3)
Odroczenie lub rozłożenie na spłaty następuje na prośbę uczestnika scalenia lub osoby interesowanej.
§  15.
Nieuiszczone w terminie opłaty i należności będą ściągane w trybie postępowania przymusowego w administracji.

Zwalnianie od opłat i należności.

§  16.
1)
Uczestnicy scalenia mogą być zwolnieni w całości lub w części od opłat i należności za wykonanie scalenia, o ile koszty związane z wykonaniem scalenia znajdą pokrycie we wpływach, oznaczonych w p. c) i e) art. 6 ustawy o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej.
2)
Zwolnienie od opłat i należności następuje w przypadkach, uzasadnionych względami określonemi w cz. 3 i 4 art. 11 ustawy o scalaniu gruntów; zwolnienie na podstawie cz. 3 art. 11 następuje na wniosek płatnika, zgłoszony przed upływem 14 dni od dnia doręczenia decyzji powiatowego urzędu ziemskiego, ustalającej wymiar opłat; zwolnienie na podstawie cz. 4 art. 11 ustawy o scalaniu gruntów nastąpić może z urzędu w każdym czasie.

Pokrycie kosztów w razie zaniechania scalenia.

§  17.
W razie zaniechania rozpoczętego scalenia wskutek uchwały powziętej przez uczestników scalenia (art. 39 ustawy o scalaniu gruntów) sumy wpłacone z tytułu wymierzonych opłat i należności lub na poczet tych opłat i należności (§ 8 i 9) przez tych uczestników scalenia, którzy powzięli uchwałę, będą zaliczone na poczet należnych od nich kosztów, pozostałym za uczestnikom scalenia wpłacone sumy będą w całości zwrócone.
§  18.
Do opłat i należności obciążających uczestników scalenia, którzy powzięli uchwałę o zaniechaniu postępowania scaleniowego, nie stosują się przepisy o rozkładaniu na raty (§ 12) oraz o zwalnianiu od opłat i należności (§ 16).

Właściwość władz.

§  19.
1)
Decyzje co do wymiaru i ustalenia terminów płatności opłat i należności jak również wpłat tymczasowych (§ 8) wydaje powiatowy urząd ziemski.
2)
Administrowanie sumami należnemi z tytułu opłat i należności, przyjmowanie zaliczek dobrowolnych na poczet opłat (§ 9) oraz odraczanie terminów płatności (§ 14) - należy do okręgowego urzędu ziemskiego.
3)
Decyzje w sprawie zwolnienia od opłat (§ 16) wydaje Minister Rolnictwa i Reform Rolnych na wniosek okręgowego urzędu ziemskiego.

Postanowienia przejściowe.

§  20.
W sprawach, w których przed wejściem w życie rozporządzenia niniejszego nie zostały wysłane nakazy płatnicze przewidziane w § 19 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 763), opłaty i należności za wykonanie scalenia wymierzone będą w trybie i na zasadach rozporządzenia niniejszego.
§  21.
W sprawach, w których zapadły decyzje przedstanowcze, lub w których zostały powzięte uchwały ostateczne, a pomiary zostały dokonane przed 21 września 1923 r. - wysokość opłat i należności ustalana będzie w trybie rozporządzenia niniejszego z tem, że:

A. wysokość opłat za techniczne wykonania scalenia ze sporządzeniem operatu pomiarowego wynosić będzie:

a)
z pomiarem stanu posiadania przed scaleniem po 10 złotych od 1 ha gruntów mierzonych;
b)
bez pomiaru stanu posiadania przed scaleniem po 7 zł od 1 ha gruntów mierzonych; gdy zaś w powyższych sprawach pomiary zostały dokonane po 21 września 1923 r. opłaty będą pobierane według stawek określonych w § 1;

B. sumy wpłacone przed dniem 1 stycznia 1923 r. na poczet opłat za powyższe prace scaleniowe, będą zaliczone jako odpowiednia procentowa część należności według norm, obowiązujących w czasie ich uiszczenia; do pozostałej procentowej części należności będą stosowane normy podane w ust. A;

C. sumy, wydane w związku ze scaleniem w powyższych sprawach (ust. A i B) na ekspertyzy meljoracyjne, najem robotników, kupno materjałów i t. p., a niepobrane dotychczas przez urzędy ziemskie od zainteresowanych uczestników scalenia, będą przerachowane na zasadach wyszczególnionych w § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 30, poz. 213).

§  22.
W sprawach zakańczanych na podstawie p, a) cz. 2 art. 50 ustawy o scalaniu gruntów opłaty i należności będą wymierzane w stosunku do obszaru gruntów, otrzymanych w wyniku scalenia.
§  23.
W przypadkach przejęcia przez urzędy ziemskie prac powierzonych mierniczym przez rady uczestników scalenia (cz. 2 art. 53 ustawy o scalaniu gruntów), wartość wykonanych prac, określona przez urzędy ziemskie, zostanie zaliczona na poczet opłat za techniczne wykonanie scalenia, wymierzonych na zasadzie rozporządzenia niniejszego.
§  24.
1)
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może wydawać zarządzenia w sprawie przejmowania przez okręgowy urząd ziemski administracji należności za wykonanie scalenia, wymierzonych przed wejściem w życie rozporządzenia niniejszego a znajdujących się w administracji Państwowego Banku Rolnego.
2)
O zmianie sposobu uiszczenia należności przejętych przez urzędy ziemskie w myśl cz. 1 powiadomi płatników Państwowy Bank Rolny.

Postanowienia końcowe.

§  25.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą przepisy sprzeczne z rozporządzeniem niniejszem, a w szczególności postanowienia § 14-23, zdanie końcowe § 26, zdanie drugie i trzecie cz. 3 § 60, § 83 i § 84 rozporządzenia Ministrów Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonania ustawy o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 763) w brzmieniu zmienionem rozporządzeniami z dnia 5 maja 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 334) i z dnia 30 maja 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 485).