§ 8. - Opłaty drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.8.60

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2002 r.
§  8. 
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.