§ 5. - Opłaty drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.8.60

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2002 r.
§  5. 
1. 
Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie wydanego zezwolenia na czas określony ustala się w wysokości równej iloczynowi liczby dni ważności zezwolenia i wyrażonej w złotych opłaty dziennej.
2. 
Wysokość opłaty dziennej, o której mowa w ust. 1, wynosi:
1)
10 zł - za przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu,
2)
5 zł - za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość.