§ 10. - Opłaty drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.8.60

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2002 r.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.