[Przeznaczenie wpływów z tytułu opłat abonamentowych oraz opłat z tytułu niewykonania obowiązku rejestracji odbiorników... - Dz.U.2020.1689 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Przeznaczenie wpływów z tytułu opłat abonamentowych oraz opłat z tytułu niewykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych] - Opłaty abonamentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1689 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  8.  [Przeznaczenie wpływów z tytułu opłat abonamentowych oraz opłat z tytułu niewykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych]
1. 
Wpływy, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 4, z wyłączeniem potrąceń przewidzianych w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 8, są przeznaczane wyłącznie na realizację przez nadawców publicznej radiofonii i telewizji misji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji.
2. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustala corocznie, po analizie planu programowo-finansowego, o którym mowa w art. 21c ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 31b ust. 1 tej ustawy, za poprzedni rok kalendarzowy i analizie określonych w nich kosztów, nie później niż do dnia 30 września, sposób podziału wpływów, o których mowa w ust. 1, między jednostki publicznej radiofonii i telewizji w następnym roku kalendarzowym, w tym minimalny udział terenowych oddziałów spółki, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.
3. 
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazuje zaliczkowo jednostkom publicznej radiofonii i telewizji środki na realizację misji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, na podstawie sposobu podziału wpływów, o którym mowa w ust. 2.
4. 
(uchylony).