[Fakultatywne umorzenie opłat abonamentowych oraz opłat z tytułu niewykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych... - Dz.U.2020.1689 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Fakultatywne umorzenie opłat abonamentowych oraz opłat z tytułu niewykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub rozłożenie ich płatności na raty] - Opłaty abonamentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1689 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r.
Art.  10.  [Fakultatywne umorzenie opłat abonamentowych oraz opłat z tytułu niewykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub rozłożenie ich płatności na raty]
1. 
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu.
2. 
Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1 podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
3. 
Podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.