Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2451

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie opłaty za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 262, 1629, 1669 i 2340) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość oraz sposób wnoszenia opłaty pobieranej za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży, o którym mowa w art. 62 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1224/2009", oraz formularzy deklaracji przejęcia, o której mowa w art. 66 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009.
§  2.  Opłatę za wydanie każdego egzemplarza formularza dokumentu sprzedaży, o którym mowa w art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, albo formularza deklaracji przejęcia, o której mowa w art. 66 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, pobiera się w wysokości 0,40 zł.
§  3.  Opłata, o której mowa w § 1, jest wnoszona przed wydaniem formularza:
1) gotówką - w kasie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego lub ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego albo
2) przelewem - na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 2
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia (Dz. U. poz. 781), które traci moc z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 36 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2340).