Opłata stemplowa od obrotu papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.100.897

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 listopada 1928 r.
w sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów wartościowych.

Na podstawie art. 79 (ustępu ostatniego) ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570) zarządzam co następuje:
Stawka 0,2 %, przewidziana w art. 79 (w ustępie pierwszym pod literą "a") ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570), zostaje obniżona na 0,1 %.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dnia 1 stycznia 1929 r. i będzie obowiązywało do dnia 31 grudnia 1929 r. włącznie.