Opłata stemplowa od obrotu papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.94.734

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 12 grudnia 1930 r.
w sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów wartościowych.

Na podstawie art. 79 ustępu ostatniego ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570) zarządzam co następuje:
Stawka 0,2 %, przewidziana w art. 79 (ustępie pierwszym pod literą "a") ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570), zostaje obniżona na 0,1 %.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dnia 1 stycznia 1931 r. i będzie obowiązywało do dnia 31 grudnia 1931 r. włącznie.