Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.253.2532 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 2006 r.

USTAWA
z dnia 9 września 2000 r.
o opłacie skarbowej

Rozdział  1

Przedmiot opłaty skarbowej

Art.  1. 
1.  Opłacie skarbowej podlegają:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,
b) czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
c) zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,
d) zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego;
2) następujące dokumenty:
a) stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy),
b) weksle,
c) (uchylona),
d) dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.
2.  W przypadku wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej przez podmioty inne niż organy administracji rządowej i samorządowej opłacie skarbowej podlegają składane do tych podmiotów podania i załączniki do podań oraz wydawane przez nie zaświadczenia i zezwolenia.
Art.  2. 
1.  Nie podlegają opłacie skarbowej:
1) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
d) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem podań w sprawach udzielenia zgody na przyjęcie obowiązków w obcym wojsku,
e) zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
f) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
g) załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami,
h) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego w związku z realizacją roszczeń wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie przepisów o ochronie środowiska,
i) sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,
j) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w tym trybie,
k) pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
l) 1  pobytu obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin,
m) 2  rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418);
2) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
3) podania i załączniki do podań oraz wydawane na skutek tych podań zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1 i 2;
4) podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego; nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji;
5) podania i załączniki do podań związane z rejestracją umów na usługi finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
6) podania i załączniki do podań wnoszone przez osoby, które stan ubóstwa udokumentują organowi mającemu rozpatrzyć podanie, czynności urzędowe dokonywane na wniosek tych osób, a także wydawane im zaświadczenia;
7) 3  podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia w sprawach o zmianę nazwiska i imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pisowni imienia i nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
8) wnioski i załączniki do wniosków w sprawach dotacji przedmiotowych na zadania w dziedzinie rolnictwa;
8a) wnioski i załączniki do wniosków oraz zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych;
9) zezwolenia na hodowlę lub przechowywanie organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania oraz na wprowadzenie na polski obszar celny organizmów szkodliwych, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których wprowadzanie jest zabronione ze względów fitosanitarnych, jeżeli są przeznaczone do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych, jak również podania i załączniki do podań o wydanie tych zezwoleń;
10) wnioski składane na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
11) 4  podania, załączniki do podań, zaświadczenia i zezwolenia w sprawach z zakresu wykonywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Rynku Rolnego zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi.
2.  Jeżeli niepodlegające opłacie skarbowej zaświadczenia, zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) zostaną użyte w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1-3, powstaje wówczas obowiązek zapłacenia opłaty skarbowej od tych dokumentów.
Art.  3. 

Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Rozdział  2

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Art.  4. 
1.  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia.
2.  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli składają wspólne podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia albo zezwolenia.
3.  Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie wyłącznie na pozostałych stronach tej czynności.
Art.  5. 
1.  Podanie wniesione przez jedną osobę lub jednostkę, o której mowa w art. 4 ust. 1, choćby dotyczyło więcej niż jednej sprawy, podlega jednokrotnej opłacie skarbowej, jeżeli organ, do którego wniesiono podanie lub któremu podanie przekazano, jest właściwy do załatwienia wszystkich spraw, których podanie dotyczy.
2.  Podanie wniesione przez więcej niż jedną osobę lub jednostkę, o której mowa w art. 4 ust. 1, podlega jednokrotnej opłacie skarbowej, jeżeli zostało wniesione przez współwłaścicieli i dotyczy przedmiotu współwłasności lub jeżeli podanie opiera się na tej samej podstawie prawnej.
3.  Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku, gdy wniesiono więcej niż jedno podanie przez osoby lub jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1, jeżeli podania zostały wniesione przez współwłaścicieli i dotyczą przedmiotu współwłasności lub jeżeli podania opierają się na tej samej podstawie prawnej.
4.  W przypadkach niewymienionych w ust. 1-3 opłatę skarbową pobiera się odrębnie od każdego podania wniesionego przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1.
5.  Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podanie powinno zostać rozpatrzone mimo niezapłacenia opłaty skarbowej, koszty wezwania do uiszczenia opłaty skarbowej ponosi wnoszący podanie. W razie nieuiszczenia, koszty wezwania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art.  6. 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od podań i załączników do podań - z chwilą wniesienia podania lub złożenia załącznika;
2) od czynności urzędowych - z chwilą dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej, a jeżeli w wyniku tej czynności ma być wydany dokument - z chwilą wydania tego dokumentu;
3) od zaświadczeń lub zezwoleń - z chwilą wydania zaświadczenia lub zezwolenia;
4) od dokumentów - z chwilą wystawienia (sporządzenia) dokumentu;
5) od przedmiotów opłaty określonych w art. 2 ust. 2 - z chwilą ich użycia w innych sprawach niż wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1-3.
Art.  7.  5

 Opłatę skarbową od przedmiotów określonych w art. 1 ust. 1 wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, a w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2, oraz od weksli - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty.

Art.  8. 

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jednostki budżetowe;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział  3

Wysokość stawek opłaty skarbowej

Art.  9. 

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy.

Art.  10. 
1.  Stawki opłaty skarbowej, określone kwotowo w załączniku do ustawy, ulegają podwyższeniu w przypadku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o ponad 15 % w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.
2.  Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.
3.  Stawki kwotowe opłaty skarbowej obliczone zgodnie z ust. 1 zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy.
4.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki kwotowe opłaty skarbowej obliczone zgodnie z ust. 1 i 3.

Rozdział  4

Zapłata i zwrot opłaty skarbowej 6

Art.  11.  7

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej przez wskazanie:

1) szczegółowego sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej,
2) przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez użycie urzędowego blankietu wekslowego,
3) wzorów znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych, a także warunków ich wymiany

- uwzględniając konieczność uproszczenia postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia.

Art.  12. 
1.  Opłata skarbowa, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi:
1) od odwołania - jeżeli odwołanie to zostało w całości uwzględnione albo decyzja, której odwołanie dotyczyło, została w innym trybie w całości uchylona lub stwierdzono jej nieważność;
2) od żądania wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji lub jej uchylenia bądź zmiany - jeżeli decyzja, której wniosek dotyczy, została uchylona, zmieniona lub stwierdzono jej nieważność;
3) od czynności urzędowych - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.
2.  Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli zapłacona opłata skarbowa nie przekracza 2 zł.

Rozdział  5

Właściwość organów podatkowych

Art.  13. 
1.  Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt lub burmistrz (prezydent miasta).
2.  Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1) od podań i załączników do podań, od czynności urzędowych, zaświadczeń lub zezwoleń - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu, który przyjął podanie, dokonał czynności urzędowych albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie;
2) od dokumentów:
a) 8  (uchylona),
b) od weksla - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) wystawcy,
c) od pełnomocnictwa - organ właściwy ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa,
d) (uchylona),
e) od dokumentu zawierającego oświadczenie woli poręczyciela - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) poręczyciela.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

Art.  14. 

Jeżeli złożono podanie, dokonano zgłoszenia, wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  15. 

Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805).

Art.  16. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

ZAŁĄCZNIK  9

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA

CzęśćPrzedmiot opłaty skarbowejStawkaZwolnienia
1234
IPodania i załączniki do podańPodania i załączniki do podań:
1. Od podania5 zł 1) składane na żądanie organu administracji rządowej
lub samorządowej,
2. Od załącznika do podania50 gr 2) o wydanie dowodu osobistego,
3) o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego
w sprawach związanych z wydaniem dowodu osobistego,
4) składane w toku postępowania dowodowego,
5) składane w interesie publicznym,
6) o wydanie zezwoleń upoważniających do przekraczania

granicy, przewidzianych w umowach międzynarodowych o

ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach

służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami

urzędowymi albo społecznymi,

7) dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się

młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty

albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub

renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,

8) w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie

działań wojennych lub w związku z tymi działaniami,

jak również o zezwolenie na ekshumację i przewóz

zwłok lub szczątków zwłok ludzkich,

9) w sprawach mieszkaniowych,
10) w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych

zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności

spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk

żywiołowych,

11) o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób

dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,

12) dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot

gruntowych, mienia komunalnego i gminnego,

służebności gruntowych, rozgraniczenia

nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności

gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i

leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z

realizacją przepisów o reformie rolnej i

osadnictwie,

13) w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na

własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę,

14) w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych

oraz należności, do których mają zastosowanie

przepisy Ordynacji podatkowej,

15) w sprawach odszkodowań,
16) w sprawach roszczeń z tytułu szkód spowodowanych

ruchem zakładu górniczego,

17) w sprawach z zakresu prawa wynalazczego,
18) o wydanie wiz - składane przez cudzoziemców

zwolnionych od opłaty skarbowej za wizę,

19) o wydanie kart rowerowych osobom w wieku do lat 18,
20) wnoszone przez zagranicznych przedsiębiorców o

wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami

zarejestrowanymi za granicą - z zastrzeżeniem

stosowania zasady wzajemności przez władze kraju

zagranicznego przedsiębiorcy,

21) w sprawach należących do właściwości organów

celnych, składane przez osoby przekraczające granicę

państwową, związane z kontrolą celną dokonywaną u

tych osób podczas przekraczania granicy,

22) o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego,

leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy,

23) o nadanie statusu uchodźcy,
24) o udzielenie azylu,
25) o udzielenie wizy, składane przez cudzoziemca

ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy,

26) o wydanie Genewskiego Dokumentu Podróży.
IICzynności urzędowe
1. Od sporządzenia aktu małżeństwa,

w tym zawartego w sposób

określony w art. 1 § 1 i 2

Kodeksu rodzinnego i

opiekuńczego

75 zł
2. Od innych czynności urzędu stanu

cywilnego

10 zł1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu,

2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o

nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

3. Od ustalenia brzmienia albo

pisowni imienia lub nazwiska

15 zł
4. Od decyzji o wpisaniu do

polskich ksiąg stanu cywilnego

treści aktu stanu cywilnego

sporządzonego za granicą

40 zł
5. Od pozostałych decyzji

wydawanych przez kierownika

urzędu stanu cywilnego

30 zł
6. Od protokołu zawierającego

ostatnią wolę spadkodawcy,

sporządzonego przez osoby

wymienione w art. 951 § 1

Kodeksu cywilnego

15 zł
7. Od decyzji o zmianie nazwiska i

imienia (imion) albo nazwiska

lub imienia (imion)

30 zł
8. Od wydania decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania

terenu

100 zł
9. Od przeniesienia decyzji o

warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu na rzecz

innej osoby

50 zł
10. Od zatwierdzenia projektu

budowlanego

38 zł
11. Od przeniesienia decyzji o

pozwoleniu na budowę na rzecz

innej osoby

76 zł
12. Od wydania decyzji o przeniesieniu

praw i obowiązków wynikających z:

1) wydawanych, na podstawie

przepisów o ochronie środowiska

i przepisów o odpadach,

pozwoleń na wprowadzanie

substancji i energii do

środowiska:

a) w związku z wykonywaną

działalnością gospodarczą

1.000 zł
b) w związku z działalnością

gospodarczą wykonywaną przez

podmioty prowadzące

działalność wytwórczą w

rolnictwie,

mikroprzedsiębiorców oraz

małych i średnich

przedsiębiorców

250 zł
c) od pozostałych250 zł
2) pozwoleń wodnoprawnych95 zł
13. Od wymaganego przepisami o

ochronie środowiska:

1) zatwierdzenia raportu o

bezpieczeństwie

1.000 zł
2) zatwierdzenia zmian w

raporcie o bezpieczeństwie

200 zł
14. Od potwierdzenia zgłoszenia

rejestracyjnego obowiązku w

podatku akcyzowym

152 zł
15. Od potwierdzenia zarejestrowania

podatnika podatku od towarów i

usług jako podatnika VAT

czynnego lub podatnika VAT

zwolnionego

152 zł
16. Od dokonania wpisu

niepublicznego zakładu opieki

zdrowotnej do rejestru zakładów

prowadzonego przez wojewodę

190 zł
17. Od dokonania wpisu do rejestru

zwierząt

20 zł
18. Od przyrzeczenia wydania

zezwolenia (pozwolenia,

koncesji)

83 zł
19. Od decyzji w sprawie uznania

kwalifikacji:

1) do wykonywania zawodu

regulowanego w rozumieniu

przepisów o zasadach

uznawania kwalifikacji do

wykonywania zawodów

regulowanych, nabytych w

państwach członkowskich Unii

Europejskiej lub państwach

członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA) - stronach umowy o

Europejskim Obszarze

Gospodarczym

500 zł
2) do podejmowania lub

wykonywania działalności

regulowanej w rozumieniu

przepisów o zasadach

uznawania kwalifikacji do

podejmowania lub wykonywania

niektórych działalności,

nabytych w państwach

członkowskich Unii

Europejskiej lub państwach

członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA) - stronach umowy o

Europejskim Obszarze

Gospodarczym

500 zł
20. Od decyzji o uznaniu za

obywatela polskiego

200 zł
21. Od decyzji o nabyciu

obywatelstwa polskiego

200 zł
22. Od stwierdzenia posiadania lub

utraty obywatelstwa polskiego

50 zł
23. Od dokonania wpisania

zaproszenia cudzoziemca na pobyt

w Rzeczypospolitej Polskiej do

ewidencji zaproszeń

20 zł
24. Od dokonania wpisu

przedstawicielstwa

przedsiębiorcy zagranicznego do

rejestru przedstawicielstw

przedsiębiorców zagranicznych

6.000 zł
25. Od dokonania wpisu statku

rybackiego do rejestru statków

rybackich

160 zł
26. Od zmiany wpisu w rejestrze

statków rybackich

55 zł
27. Od dokonania wpisu do rejestru

osób uprawnionych do wykonywania

czynności akwizycyjnych na rzecz

otwartych funduszy emerytalnych

100 zł
28. Od zmiany wpisu do rejestru, o

którym mowa w ust. 27,

polegającej na rozpoczęciu

wykonywania czynności

akwizycyjnych na rzecz innego

funduszu bądź na rozpoczęciu

wykonywania czynności

akwizycyjnych w imieniu innego

podmiotu

50 zł
29. Od dokonania wpisu do rejestru

agentów ubezpieczeniowych

100 zł
30. Od zmiany wpisu do

rejestru agentów

ubezpieczeniowych:

1) 50 % stawki

określonej od wpisu,

z zastrzeżeniem pkt

2,

2) 100 % stawki

określonej od wpisu,

jeżeli zmiana wpisu

nastąpi na wniosek

zakładu ubezpieczeń w

związku z zawarciem

umowy agencyjnej z

agentem

ubezpieczeniowym,

który został wpisany

do rejestru na

uprzedni wniosek

innego zakładu

ubezpieczeń

Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych obejmująca:

1) imiona i nazwisko, numer PESEL

lub, gdy ten nie został nadany,

numer paszportu, dowodu

osobistego lub innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość,

adres zamieszkania, numer w

ewidencji działalności

gospodarczej albo numer w

rejestrze przedsiębiorców,

firmę przedsiębiorcy, pod którą

wykonywana jest działalność

gospodarcza, siedzibę i adres -

w przypadku agenta

ubezpieczeniowego będącego

osobą fizyczną,

2) nazwę podmiotu lub firmę,

siedzibę i adres, numer w

rejestrze przedsiębiorców - w

przypadku agenta

ubezpieczeniowego będącego

osobą prawną lub jednostką

organizacyjną nieposiadającą

osobowości prawnej,

3) imiona i nazwisko, numer PESEL

lub, gdy ten nie został nadany,

numer paszportu, dowodu

osobistego lub innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość,

adres zamieszkania - w

przypadku osób fizycznych, przy

pomocy których agent

ubezpieczeniowy wykonuje

czynności agencyjne,

4) numer polisy potwierdzający

zawarcie umowy obowiązkowego

ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej, datę obowiązywania

tej umowy ubezpieczenia oraz

nazwę zakładu ubezpieczeń, z

którym zawarto tę umowę - w

przypadku agenta

ubezpieczeniowego działającego

na rzecz więcej niż jednego

zakładu ubezpieczeń w zakresie

tego samego działu ubezpieczeń,

zgodnie z załącznikiem

do ustawy o działalności

ubezpieczeniowej,

5) wykreślenie agenta

ubezpieczeniowego na wniosek

zakładu ubezpieczeń.

31. Od dokonania wpisu do rejestru

działalności regulowanej:

1) podmiotu wykonującego

działalność na podstawie

przepisów o ruchu drogowym

400 zł
2) podmiotu wykonującego

działalność w zakresie:

a) wyrobu alkoholu etylowego11.400 zł
b) oczyszczania alkoholu

etylowego

11.400 zł
c) skażania alkoholu

etylowego

11.400 zł
d) odwadniania alkoholu

etylowego

jeżeli treścią wpisu jest

więcej niż jeden rodzaj

działalności, opłatę skarbową

pobiera się od każdego z nich

11.400 zł
3) podmiotu wykonującego

działalność w zakresie

wytwarzania wyrobów

tytoniowych

11.400 zł
4) podmiotu wykonującego

działalność w zakresie:

a) wyrobu napojów

spirytusowych

11.400 zł
b) rozlewu napojów

spirytusowych

jeżeli treścią wpisu jest

więcej niż jeden rodzaj

działalności, opłatę skarbową

pobiera się od każdego z nich

11.400 zł
5) podmiotu wykonującego

działalność kantorową

1.063 zł
6) podmiotu wykonującego

działalność gospodarczą na

podstawie przepisów o

usługach turystycznych w

zakresie organizowania imprez

turystycznych oraz

pośredniczenia na zlecenie

klientów w zawieraniu umów o

świadczenie usług

turystycznych

500 zł
7) podmiotu wykonującego

działalność na podstawie

przepisów o nasiennictwie w

zakresie obrotu materiałem

siewnym

278 zł
8) podmiotu wykonującego

działalność w zakresie

konfekcjonowania lub obrotu

środkami ochrony roślin

1.110 zł
9) podmiotu wykonującego

działalność na podstawie

ustawy - Prawo pocztowe

400 zł
10) podmiotu wykonującego

działalność gospodarczą

niewymienioną w niniejszym

ustępie

600 zł
III32. Od zmiany wpisu do rejestru

działalności regulowanej:

1) jeżeli dotyczy ona

rozszerzenia zakresu

działalności, o której mowa w

ust. 31 pkt 1 oraz pkt 5-10

- 50 % stawek określonych od

wpisu,

2) jeżeli polega ona na

zwiększeniu liczby miejsc

prowadzenia działalności, o

której mowa w ust. 31

pkt 2-4 - 50 % stawek

określonych od wpisu

Zaświadczenia
1. Od zaświadczeń, w tym również od

odpisów dokumentów, wydawanych

przez urzędy stanu cywilnego oraz

archiwa państwowe:

1) odpisy wydawane z akt stanu cywilnego, dotyczące

obywateli polskich przebywających za granicą,

przeznaczone wyłącznie na potrzeby polskich

przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów

konsularnych,

1) od zaświadczenia 30 zł2) odpisy skrócone:
stwierdzającego, że obywatel

polski lub zamieszkały na

a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających

tożsamość,

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej cudzoziemiec

niemający obywatelstwa żadnego

państwa, zgodnie z prawem

b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu

cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy;

zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym

udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano

polskim, może zawrzeć małżeństwo

za granicą

status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

obywatelom tych państw obcych, z którymi

2) od sporządzenia odpisu zupełnego

aktu stanu cywilnego

25 zł Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie

porozumienie.

3) od sporządzenia odpisu

skróconego aktu stanu cywilnego

15 zł
4) od zaświadczeń o dokonanych w

księgach stanu cywilnego wpisach

lub o ich braku oraz od

zaświadczeń o zaginięciu lub

zniszczeniu księgi stanu

cywilnego

18 zł
5) od pozostałych zaświadczeń19 zł
2. Od pełnego odpisu przetworzonych

danych osobowych ze zbiorów

meldunkowych, zbioru PESEL oraz

ewidencji wydanych i utraconych

dowodów osobistych

11 zł
3. Od zaświadczeń wydawanych przez

wojskowych komendantów uzupełnień,

stwierdzających odbycie służby

wojskowej przez osoby stale

przebywające za granicą

38 zł
4. Opłata skarbowa od duplikatu

książeczki wojskowej

21 zł
5. Opłata skarbowa od poświadczeń

zgodności duplikatów, odpisów,

wyciągów, wypisów lub kopii,

dokonanych przez organy

administracji rządowej lub

samorządowej lub archiwum

państwowe, od każdej pełnej lub

zaczętej stronicy

3 zł1) poświadczenia zgodności odpisów lub wyciągów z

pełnomocnictw niepodlegających opłacie skarbowej lub

od niej zwolnionych.

6. Opłata skarbowa od legalizacji

dokumentu

19 zł
6a. Opłata skarbowa od wydania

Apostille, o której mowa w

Konwencji znoszącej wymóg

legalizacji zagranicznych

dokumentów urzędowych, sporządzonej

w Hadze dnia 5 października 1961 r.

(Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

60 zł
7. Opłata skarbowa od poświadczenia

własnoręczności podpisów - od

każdego podpisu

4 zł
8. Opłata skarbowa od zaświadczenia w

sprawie zaległości w zobowiązaniach

podatkowych

15 zł
9. Opłata skarbowa od świadectwa

dopuszczenia pojazdu do przewozu

niektórych materiałów

niebezpiecznych i świadectwa dla

środków transportu przeznaczonych

do przewozu szybko psujących się

materiałów spożywczych

114 zł
10. Za wystawienie świadectwa

fitosanitarnego dla wywożonych

roślin, produktów oraz przedmiotów

14 zł
10a. Opłata skarbowa od zaświadczenia

potwierdzającego brak obowiązku

uiszczenia podatku od towarów i

usług z tytułu przywozu

nabywanych z terytorium państwa

członkowskiego Unii Europejskiej

innego niż terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

pojazdów, które mają być

dopuszczone do ruchu na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej

150 zł
11. Od pozostałych zaświadczeń11 zł1) zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w

tabeli w cz. I kol. 4 pkt 5, 6, 8 i 10-14,

2) zaświadczenia wydawane na podstawie przepisów o

hodowli zwierząt gospodarskich,

3) potwierdzenia złożenia podania oraz innych dokumentów

składanych w sprawach indywidualnych z zakresu

administracji publicznej,

4) zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru

identyfikacyjnego,

5) zaświadczenia o wielkości użytków rolnych

gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin

właściwe do pobierania podatku rolnego.

IVZezwolenia
1. Od zezwolenia na zawarcie

małżeństwa, o którym mowa w art.

4 Kodeksu rodzinnego i

opiekuńczego

30 zł
2. Od zezwolenia na zamieszkanie

na czas oznaczony

300 zł
3. Od zezwolenia na osiedlenie się600 zł
3a. Od zezwolenia na pobyt rezydenta

długoterminowego Wspólnot

Europejskich

600 zł
4. Od przepustki w małym ruchu

granicznym:

wiza wjazdowa w celu przebywania lub dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi
1) jednorazowej7 zł
2) stałej19 zł
5. Od wizy:
1) wydawanej przez komendanta

granicznej placówki kontrolnej

Straży Granicznej

2) pobytowej wydawanej przez

wojewodę w przypadku, o którym

mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z

dnia 13 czerwca 2003 r. o

cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,

poz. 1175, ze zm.):

300 zł
a) w pkt 150 zł
b) w pkt 2200 zł
c) w pkt 3200 zł
d) w pkt 450 zł
3) pobytowej wydawanej przez

wojewodę małoletniemu

cudzoziemcowi urodzonemu na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

a) krótkoterminowej100 zł
b) długoterminowej200 zł
6. Od przedłużenia wizy pobytowej:
1) krótkoterminowej200 zł
2) długoterminowej400 zł
7. Od zezwoleń wydanych na

podstawie przepisów o nabywaniu

nieruchomości przez

cudzoziemców:

1) na nabycie przez cudzoziemca

nieruchomości lub prawa

użytkowania wieczystego

1.400 zł
2) na nabycie lub objęcie przez

cudzoziemca udziałów lub

akcji w spółce handlowej z

siedzibą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a

także na każdą inną czynność

prawną dotyczącą udziałów lub

akcji, jeżeli w ich wyniku

spółka handlowa, będąca

właścicielem lub wieczystym

użytkownikiem nieruchomości

na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

stanie się spółką

kontrolowaną przez

cudzoziemca lub cudzoziemców

oraz na nabycie lub objęcie

przez cudzoziemca udziałów

lub akcji w spółce handlowej

z siedzibą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

będącej właścicielem lub

wieczystym użytkownikiem

nieruchomości na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

jeżeli spółka ta jest spółką

kontrolowaną, a udziały lub

akcje nabywa lub obejmuje

cudzoziemiec niebędący

udziałowcem lub

akcjonariuszem spółki

1.400 zł
8. Od pozwoleń wydawanych na

podstawie przepisów prawa

budowlanego:

1) na budowę nowego obiektu

budowlanego oraz urządzeń

budowlanych związanych z

obiektem budowlanym:

a) budynku przeznaczonego na

prowadzenie działalności

gospodarczej innej niż

rolnicza i leśna:

- za każdy m2 powierzchni

użytkowej

- nie więcej niż

1 zł

500 zł

Pozwolenia na budowę:

1) wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach

budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych

lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej

ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych

na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

b) budynku służącego celom

gospodarczym w

gospodarstwie rolnym

8 zł
c) innego budynku40 zł
d) studni oraz urządzeń do

usuwania nieczystości

stałych i ścieków

14 zł
e) budowli związanych z

produkcją rolną

100 zł
f) sieci wodociągowych,

kanalizacyjnych,

elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych,

gazowych, cieplnych oraz

dróg, z wyjątkiem dróg

dojazdowych, dojść do

budynków i zjazdów z drogi

2.000 zł
g) sieci wodociągowych,

kanalizacyjnych,

elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych,

gazowych, cieplnych o

długości do 1 kilometra

14 zł
h) innych budowli140 zł
i) urządzeń budowlanych

związanych z obiektem

budowlanym

W razie wydania

pozwolenia na budowę

budynku o funkcji

mieszanej, przy obliczaniu

opłaty skarbowej nie

uwzględnia się powierzchni

mieszkalnej tego budynku

80 zł
2) na rozbudowę, przebudowę,

nadbudowę, odbudowę obiektu

budowlanego oraz na

wznowienie robót budowlanych

- 50 % stawek określonych w

pkt 1

9. Od pozwoleń na użytkowanie

obiektu budowlanego:

1) od pozwolenia na zmianę

sposobu użytkowania obiektu

budowlanego - 75 % stawek

określonych w ust. 8 pkt 1,

2) wybudowanego bez pozwolenia

na budowę - 150 % stawek

określonych w ust. 8 pkt 1,

3) w pozostałych wypadkach - 25

% stawek określonych w ust. 8

pkt 1

Pozwolenia na użytkowanie:

1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach

budowy lub odbudowy obiektów budowlanych

zniszczonych lub uszkodzonych wskutek

działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego

lub klęsk żywiołowych,

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych

na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

10. Od pozwolenia na rozbiórkę

obiektu budowlanego

28 zł
11. Od pozwolenia na broń

(świadectwa broni) udzielonego:

1) osobie fizycznej

2) osobie prawnej lub jednostce

organizacyjnej

nieposiadającej osobowości

prawnej

212 zł

1.063 zł

1) pozwolenia na broń wydawaną dla ochrony

osobistej w związku z wykonywanymi czynnościami

służbowymi lub w interesie publicznym, a

także na broń pamiątkową pozbawioną na stałe cech

używalności oraz na broń otrzymywaną przez

żołnierzy w formie wyróżnienia przewidzianego w

przepisach o dyscyplinie wojskowej,

2) pozwolenia na broń wydawane szkołom

12. Od zezwoleń oraz upoważnień

wydawanych na podstawie

przepisów o ruchu drogowym:

1) w związku z wykonywaną

działalnością gospodarczą

400 zł
2) od pozostałych40 zł
13. Od decyzji w sprawie:
1) wydania świadectwa

homologacji typu pojazdu

1.370 zł
2) zmiany lub rozszerzenia

świadectwa homologacji typu

pojazdu

380 zł
3) zwolnienia z obowiązku

uzyskania świadectwa

homologacji typu pojazdu

1.370 zł
14. Od zezwoleń na utworzenie banku

spółdzielczego - od funduszu

udziałowego banku

0,1 %
15. Od zezwoleń na utworzenie banku

w formie spółki akcyjnej - od

kapitału zakładowego banku

0,1 %
16. Od zezwoleń na utworzenie za

granicą banku z kapitałem

polskim lub udziałem kapitału

polskiego

11.400 zł
17. Od zezwoleń na otwarcie na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej oddziału lub

przedstawicielstwa zagranicznego

banku, przedłużenia terminu

ważności lub zmiany warunków

wydanego zezwolenia:

1) na otwarcie oddziału banku11.400 zł
2) na otwarcie

przedstawicielstwa banku

1.140 zł
18. Od zezwolenia na wykonywanie

działalności ubezpieczeniowej i

zmiany wydanego zezwolenia

11.400 zł
19. Od zezwolenia na utworzenie

przez fundację zagraniczną na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej przedstawicielstwa

760 zł
20. Od licencji połowowych

wydawanych:

1) na statek rybacki o długości

całkowitej mniejszej lub

równej 10 m

570 zł
2) na statek rybacki o długości

całkowitej powyżej 10 m

1.140 zł
21. Od sportowych zezwoleń

połowowych wydawanych:

1) na okres jednego miesiąca11 zł
2) na okres jednego roku:
a) emerytom, rencistom oraz

młodzieży szkolnej w wieku

do 24 lat

25 zł
b) od pozostałych42 zł
3) na okres zawodów sportowych10 zł
22. Od pozwoleń albo zezwoleń na:
1) połowy organizmów morskich w

celach naukowo-badawczych

albo szkoleniowych

10 zł
2) prowadzenie chowu lub hodowli

ryb i innych organizmów

morskich

400 zł
3) prowadzenie zarybiania10 zł
23. Od pozwoleń wodnoprawnych190 zł
24. Od zezwoleń wydawanych na

podstawie przepisów o

zapobieganiu zanieczyszczaniu

morza przez statki:

1) na usuwanie do morza urobku z

pogłębiania dna morza

100 zł
2) na zatapianie w morzu odpadów

lub innych substancji

200 zł
25. Od zezwoleń wydawanych na

podstawie przepisów prawa

geologicznego i górniczego,

dopuszczających wyroby do

stosowania w zakładach

górniczych:

1) od dopuszczenia elementów

górniczych wyciągów

szybowych:

a) maszyn wyciągowych638 zł
b) naczyń wyciągowych212 zł
c) kół linowych212 zł
d) zawieszeń lin wyciągowych

wyrównawczych,

prowadniczych i odbojowych

212 zł
e) zawieszeń nośnych naczyń

wyciągowych

212 zł
f) wyciągarek wolnobieżnych638 zł
g) urządzeń sygnalizacji i

łączności szybowej

638 zł
h) wyodrębnionych zespołów

elementów wymienionych w

lit. a-g

212 zł
2) od dopuszczenia głowic

eksploatacyjnych

(wydobywczych) wraz z

systemami sterowania, z

wyłączeniem głowic

podmorskich, stosowanych w

zakładach górniczych

wydobywających kopaliny

otworami wiertniczymi

425 zł
3) od dopuszczenia wyrobów

stosowanych w wyrobiskach

podziemnych zakładów

górniczych:

a) urządzeń transportu

linowego, kolejek

podwieszonych, kolejek

spągowych oraz ich

podzespołów

425 zł
b) wozów do przewozu osób i

wozów specjalnych oraz

pojazdów z napędem

spalinowym do przewozu

osób

638 zł
c) maszyn i urządzeń

elektrycznych oraz

aparatury łączeniowej na

napięcie powyżej 1 kV

prądu przemiennego lub

powyżej 1,5 kV prądu

stałego

638 zł
d) systemów łączności,

bezpieczeństwa i

alarmowania oraz

zintegrowanych systemów

sterowania kompleksów

wydobywczych i przodkowych

638 zł
e) taśm przenośnikowych212 zł
4) od dopuszczenia sprzętu

strzałowego:

a) urządzeń do mechanicznego

wytwarzania i ładowania

materiałów wybuchowych

638 zł
b) wozów i pojazdów do

przewożenia lub

przechowywania środków

strzałowych

638 zł
26. Od wydanych na podstawie

przepisów o ochronie roślin

zezwoleń na dopuszczenie środka

ochrony roślin do obrotu i

stosowania:

1) na okres 10 lat1.000 zł
2) na okres do 3 lat600 zł
3) jednorazowego zezwolenia na

dopuszczenie do obrotu i

stosowania środka ochrony

roślin

400 zł
27. Od zezwoleń wydawanych na

podstawie przepisów o

przeciwdziałaniu narkomanii:

1) na uprawę maku lub konopi

włóknistych

25 zł
2) na skup maku na podstawie

umowy kontraktacji lub skup

konopi włóknistych na

podstawie umowy kontraktacji

albo umowy sprzedaży

120 zł
28. Od zezwoleń na wywóz za granicę

dobra kultury:

1) na wywóz czasowy38 zł
2) na wywóz stały - od wartości

dobra ustalonej przez

biegłych

25 %
29. Od indywidualnych zezwoleń

dewizowych

106 zł
30. Od pozwoleń radiowych wydanych w

związku z wykonywaną

działalnością gospodarczą

1.900 zł
31. Od zezwolenia na wykonywanie

działalności brokerskiej w

zakresie ubezpieczeń albo

reasekuracji

1.063 zł
32. Od koncesji na wykonywanie

działalności gospodarczej w

zakresie obrotu z zagranicą

paliwami i energią

4.164 zł
33. Od zezwoleń na działalność

związaną z narażeniem na

promieniowanie jonizujące,

wydanych na podstawie przepisów

Prawa atomowego:

1) na przechowywanie materiałów

jądrowych, źródeł i odpadów

promieniotwórczych oraz

wypalonego paliwa jądrowego,

łącznie z ich transportem na

własny użytek

200 zł
2) na stosowanie w jednostce

organizacyjnej źródeł

promieniotwórczych,

materiałów jądrowych,

urządzeń zawierających źródła

promieniotwórcze lub

wytwarzających promieniowanie

jonizujące oraz na zamierzone

podawanie substancji

promieniotwórczych ludziom i

zwierzętom w celu medycznej

lub weterynaryjnej

diagnostyki, leczenia lub

badań naukowych

200 zł
3) na uruchamianie pracowni, w

których mają być stosowane

źródła promieniowania

jonizującego, w tym pracowni

rentgenowskich

200 zł
4) na stosowanie poza jednostką

organizacyjną (w terenie)

źródeł promieniotwórczych i

materiałów jądrowych oraz

urządzeń zawierających źródła

promieniotwórcze lub

wytwarzających promieniowanie

jonizujące

500 zł
5) na obrót materiałami

jądrowymi, źródłami

promieniotwórczymi,

urządzeniami zawierającymi

źródła promieniotwórcze lub

wytwarzającymi promieniowanie

jonizujące oraz na transport

materiałów jądrowych, źródeł

i odpadów promieniotwórczych

oraz wypalonego paliwa

jądrowego (poza transportem

na własny użytek, o którym

mowa w pkt 1)

500 zł
6) na instalowanie i obsługę

urządzeń zawierających źródła

promieniotwórcze oraz

uruchamianie urządzeń

wytwarzających promieniowanie

jonizujące

500 zł
7) na wytwarzanie, przetwarzanie

materiałów jądrowych, źródeł

i odpadów promieniotwórczych,

wypalonego paliwa jądrowego,

wzbogacanie izotopowe oraz na

produkowanie urządzeń

zawierających źródła

promieniotwórcze, jak również

na zamierzone dodawanie

substancji promieniotwórczych

w procesie produkcyjnym

wyrobów powszechnego użytku i

wyrobów medycznych, na obrót

tymi wyrobami oraz na przewóz

na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej i wywóz z tego

terytorium wyrobów powszechnego

użytku, wyrobów medycznych, do

których dodano substancje

promieniotwórcze

1.000 zł
8) na budowę, rozruch,

eksploatację (próbną lub

stałą) oraz zamknięcie lub

likwidację obiektów

jądrowych, składowisk odpadów

promieniotwórczych,

przechowalników i składowisk

wypalonego paliwa jądrowego

1.000 zł
34. Od zgód i zezwoleń wydanych na

podstawie przepisów o

organizmach genetycznie

zmodyfikowanych:

1) od zgody na uwolnienie GMO do

środowiska albo na zamknięte

użycie GMO

3.400 zł
2) od zezwolenia na wprowadzenie

do obrotu produktów GMO oraz

na wywóz lub tranzyt

produktów GMO

3.400 zł
35. Od zezwoleń wydanych na

podstawie przepisów o ochronie

przyrody w zakresie przewożenia

przez granicę Rzeczypospolitej

Polskiej roślin lub zwierząt,

ich części i produktów

pochodnych podlegających

ograniczeniom wynikającym z

przepisów prawa Unii

Europejskiej

100 złzezwolenia na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym
36. Od zezwoleń na utworzenie ogrodu

botanicznego, ogrodu

zoologicznego lub ośrodka

rehabilitacji zwierząt

70 zł
37. Od zezwoleń wydawanych na

usunięcie drzew lub krzewów

osobom fizycznym na cele

niezwiązane z prowadzeniem

działalności gospodarczej

20 zł
37a. Od zezwoleń wydawanych na

podstawie przepisów ustawy o

międzynarodowym obrocie odpadami:

1) na obrót odpadami z zagranicą,

obejmujący wielokrotne

przemieszczanie odpadów

1.380 zł
2) na obrót odpadami z zagranicą,

obejmujący jednokrotne

przemieszczenie odpadów

690 zł
38. Od pozwoleń na wprowadzanie

substancji i energii

do środowiska wydawanych na

podstawie przepisów o

ochronie środowiska i przepisów o

odpadach:

1) od pozwoleń wydawanych w

związku z wykonywaną

działalnością gospodarczą, z

zastrzeżeniem pkt 2

2.000 zł
2) od pozwoleń wydawanych w

związku z działalnością

gospodarczą wykonywaną przez

podmioty prowadzące działalność

wytwórczą w rolnictwie,

mikroprzedsiębiorców oraz

małych i średnich

przedsiębiorców

500 zł
3) od pozostałych pozwoleń500 zł
Opłata skarbowa od pozwolenia

na wprowadzanie gazów i pyłów

do powietrza, wydanego w wyniku

przeprowadzenia postępowania

kompensacyjnego, wynosi 150 %

stawki określonej odpowiednio w

pkt 1, 2 albo 3.

39. Od zezwolenia na wykonywanie

działalności w zakresie

odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości

100 zł
40. Od zezwolenia na wykonywanie

działalności w zakresie

opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych

100 zł
41. Od innych niż wymienione w

niniejszym załączniku zezwoleń

(pozwoleń oraz koncesji):

1) na wykonywanie działalności

gospodarczej

2) od pozostałych

600 zł

76 zł

1) zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o

hodowli zwierząt gospodarskich,

2) zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok ludzkich

lub ich szczątków,

3) zezwolenia dotyczące scalania i zamiany

gruntów, wspólnot gruntowych, mienia

komunalnego i gminnego, służebności gruntowej,

rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży

i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,

uporządkowania własności gospodarstw rolnych,

ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji

użytków rolnych oraz związane z realizacją

przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,

4) zezwolenia w sprawach dotyczących inwestycji

jednostek budżetowych wydawane na wnioski

składane przez inwestorów zastępczych,

5) zezwolenia w sprawach należących do właściwości

organów celnych - wydawane na wniosek

składany przez osobę przekraczającą granicę

państwową i załatwianych w toku kontroli celnej,

dokonywanej u tej osoby podczas przekraczania

granicy,

6) zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

wydawane przedsiębiorcom,

7) zezwolenia na działania związane z ochroną

przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym

i jednostkom naukowym działającym na rzecz

ochrony przyrody,

8) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

9) zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

10) zezwolenia na zbieranie przez sprzedawców odpadów

opakowaniowych po środkach niebezpiecznych.

42. Od przedłużenia terminu ważności

lub zmiany warunków wydanego

zezwolenia (pozwolenia,

koncesji) oraz duplikatów

zezwoleń (pozwoleń, koncesji) -

50 % stawki określonej dla

zezwolenia (pozwolenia,

koncesji), z zastrzeżeniem ust.

13 pkt 2, ust. 17 i ust. 18, z

tym że od duplikatów zezwoleń

(pozwoleń, koncesji) nie więcej

niż

19 zł
VDokumenty
1. Od dokumentów stwierdzających

ustanowienie pełnomocnika oraz ich

15 złDokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy):
odpisów (wypisów), w tym również od

udzielanych w jednym dokumencie

1) wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy

i wypisy,

przez pracowników będących

akcjonariuszami spółek, których

akcje zostały wniesione do

narodowych funduszy inwestycyjnych,

2) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ,

upoważniające do odbioru z poczty korespondencji,

przesyłek i pieniędzy oraz do odbioru dokumentów z

instytucji lub urzędów, oraz ich odpisy i wypisy,

do reprezentowania na walnym 3) odpisy i wypisy w sprawach:
zgromadzeniu tych spółek - karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz

w sprawach o wykroczenia,

- cywilnych, w których mocodawcy przysługuje

zwolnienie od kosztów sądowych,

4) udzielane dalszemu pełnomocnikowi (substytucje),
5) odpisy (wypisy) pełnomocnictw procesowych

przeznaczonych dla uczestniczących w sprawie osób,

6) ustanawiane na rzecz osób zaliczonych do I grupy

podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od

spadków i darowizn, upoważniające do dysponowania:

a) wkładem na bankowych rachunkach oszczędnościowych,
b) zapisem księgowym w rejestrze nabywców obligacji

pożyczek państwowych,

c) zapisem księgowym w rejestrze nabywców jednostek

uczestnictwa funduszy powierniczych lub funduszy

inwestycyjnych,

d) środkami na rachunkach papierów wartościowych

dopuszczonych do publicznego obrotu,

7) do zakupu obligacji Skarbu Państwa, ustanowione na

rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej w

rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn,

8) oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu

notarialnego.

2. Od weksla:Weksle:
1) wymieniającego sumę wekslową10 gr1) wystawiane lub akceptowane w związku z obrotem z
- od każdych pełnych lub

rozpoczętych 100 zł sumy

wekslowej

zagranicą,

2) wystawione na zabezpieczenie pożyczek udzielanych z

Funduszu Pożyczkowego Zarządu Głównego Związku

2) niewymieniającego sumy wekslowej

od każdych pełnych lub

rozpoczętych 100 zł kwoty

zobowiązania pieniężnego

zabezpieczonego wekslem

10 gr Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.
3) stanowiącego zabezpieczenie

wierzytelności Skarbu Państwa

z tytułu udzielonego poręczenia

lub gwarancji oraz w wypadku,

gdy kwoty zobowiązania

zabezpieczonego wekslem nie da

się ustalić

15 zł
3. Dokumenty zawierające oświadczenie

woli poręczyciela

7 złDokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, jeżeli poręczenie udzielane jest:
1) na wekslach oraz na deklaracjach dołączonych do

weksli,

2) na zabezpieczenie pożyczek udzielanych przez

pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, spółdzielcze

kasy oszczędnościowo-kredytowe, koleżeńskie kasy

oszczędnościowo-pożyczkowe działające w wojsku oraz z

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

3) w związku z obrotem z zagranicą (gwarancje),
4) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki

udzielane przez banki rolnikom, członkom spółdzielni

zajmujących się produkcją rolną, pracownikom służby

rolnej i leśnej, pracownikom państwowych

przedsiębiorstw rolnych oraz osiedleńcom, jeżeli

poręczycielem jest:

- małżonek dłużnika - bez względu na kwotę pożyczki,
- inna osoba - gdy kwota pożyczki nie przekracza w

ciągu roku 1.000 zł,

5) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki

udzielane przez banki spółdzielniom produkcji rolnej,

spółdzielniom kółek rolniczych, zrzeszeniom branżowym

rolników indywidualnych, jeżeli poręczycielem jest

członek spółdzielni, kółka, zespołu lub zrzeszenia,

6) na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z

funduszów celowych,

7) przez Skarb Państwa.
1 Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. l):

- zmieniona przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r.

- zmieniona przez art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r.

2 Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. m) dodana przez art. 25 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.05.169.1418) z dniem 7 października 2005 r.
3 Art. 2 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 3 marca 2005 r. o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.62.550) z dniem 3 maja 2005 r.
4 Art. 2 ust. 1 pkt 11 dodany przez art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.05.14.115) z dniem 9 lutego 2005 r.
5 Art. 7 zmieniony przez art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 16 sierpnia 2006 r.
6 Tytuł rozdziału 4 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 16 sierpnia 2006 r.
7 Art. 11 zmieniony przez art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 16 sierpnia 2006 r.
8 Art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) uchylona przez art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 16 sierpnia 2006 r.
9  Załącznik:

- zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.48.447) z dniem 9 kwietnia 2005 r.

- zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.113.954) z dniem 28 lipca 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.153.1272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 sierpnia 2005 r.

- zmieniony przez art. 11 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.90.757) z dniem 24 sierpnia 2005 r.

- zmieniony przez art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r.

- zmieniony przez art. 77 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.05.179.1485) z dniem 4 października 2005 r.

- zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.175.1458) z dniem 13 października 2005 r.

- zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.50.360) z dniem 29 czerwca 2006 r.

- zmieniony przez art. 88 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r.