Opłata skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.9.52

Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 lutego 1989 r.
w sprawie opłaty skarbowej.

Na podstawie art. 8 ust. 3 i art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23) oraz art. 9 pkt 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325 i z 1989 r. Nr 4, poz. 24) zarządza się, co następuje:

Podania i załączniki do podań

§  1.  1
1. 
Opłata skarbowa od podania oraz od protokołu zastępującego podanie wynosi 4.000 zł.
2. 
Opłata skarbowa od załącznika do podania podlegającego opłacie wynosi 500 zł.
§  2. 
1. 
Podanie wniesione przez jedną z osób lub jednostek wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23), zwanej dalej "ustawą", choćby dotyczyło dwu lub więcej spraw, podlega jednokrotnej opłacie skarbowej.
2. 
Podanie wniesione przez dwie lub więcej osób bądź jednostek określonych w ust. 1 podlega jednokrotnej opłacie skarbowej, jeżeli pochodzi od współwłaścicieli i dotyczy ich wspólnego majątku lub jeżeli wyrażone w podaniu żądanie opiera się na tym samym tytule prawnym. W innych wypadkach opłatę pobiera się od każdego zainteresowanego.
3. 
Każde podanie w tej samej sprawie, wniesione do różnych organów administracji państwowej oraz jednostek wymienionych w art. 1 ust. 5 ustawy, podlega odrębnej opłacie skarbowej.
§  3. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej podania i załączniki do podań:
1)
składane w wykonaniu ustawowego obowiązku lub na żądanie organu administracji państwowej,
2)
składane w toku postępowania dowodowego,
3)
składane w interesie społecznym,
4)
o wydanie zezwoleń upoważniających do przekraczania granicy, przewidzianych w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi albo społecznymi,
5)
dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,
6)
w sprawach poszukiwania zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami, jak również o zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków zwłok ludzkich,
7)
w sprawach mieszkaniowych,
8)
w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych (szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych,
9)
o zapomogi lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,
10)
dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,
11)
w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na własność Państwa za emeryturę lub rentę,
12)
wnoszone przez osoby, których stan niezamożności jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić podanie, w szczególności korzystające z pomocy społecznej,
13)
w sprawach zwrotu nadpłaconych lub nienależnie uiszczonych należności celnych oraz należności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych,
14)
o zezwolenie na dorywczą publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową, udzielane amatorskim zespołom artystycznym lub sportowym rejestrowanym przez właściwe terenowe organy administracji państwowej bądź placówkom upowszechniania kultury (świetlice, kluby, ośrodki kultury, domy kultury, ogniska artystyczne),
15)
o wydanie prawa jazdy - wnoszone przez inwalidów oraz przez żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, osoby spełniające zastępczo obowiązek tej służby i kandydatów na żołnierzy zawodowych,
16)
w sprawach odszkodowań,
17)
w sprawach roszczeń z tytułu szkód górniczych,
18)
w sprawach o wpisanie do ewidencji motoroweru - wnoszone przez inwalidów oraz osoby pobierające emerytury lub renty,
19)
w sprawach z zakresu prawa wynalazczego,
20)
o wydanie wiz - składane przez cudzoziemców zwolnionych od opłaty skarbowej za wizę,
21)
o wydanie kart rowerowych osobom w wieku do lat 18,
22) 2
 składane przez inwestorów zastępczych w sprawach dotyczących inwestycji jednostek budżetowych,
23) 3
 z zastrzeżeniem wzajemności ze strony właściwego państwa - wnoszone przez osoby fizyczne i prawne mające stałe miejsce zamieszkania (siedzibę) w tym państwie - o wydanie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
24)
w sprawach należących do właściwości organów administracji celnej, wnoszone przez osoby przekraczające granicę państwową i załatwiane w toku kontroli celnej dokonywanej u tych osób podczas przekraczania granicy.

Czynności urzędowe

§  4.  4
1. 
Opłata skarbowa od czynności urzędowych wynosi:
1)
od sporządzenia aktu małżeństwa 30.000 zł,
2)
od innych czynności urzędu stanu cywilnego 6.000 zł,
3)
od ustalenia brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska 7.500 zł,
4)
od informacji adresowej 1.000 zł,
5)
od wpisania do ewidencji pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, przyczepy oraz motoroweru 9.000 zł,
5a)
od zarejestrowania stałego, połączonego z wydaniem tablic rejestracyjnych, lub przerejestrowania:
a)
pojazdu samochodowego, z wyjątkiem motocykla 25.000 zł,
b)
motocykla, ciągnika rolniczego lub przyczepy 12.000 zł,
5b)
od zarejestrowania stałego pojazdów, o których mowa w pkt 5a, bez wydawania tablic lub z wydaniem tablic z depozytu 5.000 zł,
5c)
od zarejestrowania czasowego:
a)
dokonywanego w celu wywozu pojazdu na stałe za granicę - w wysokości stawek określonych w pkt 5a,
b)
w pozostałych wypadkach 7.000 zł,
6)
od przywrócenia cofniętego prawa jazdy lub wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie 10.000 zł,
7)
od udzielenia wskazania lokalizacyjnego lub wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji 120.000 zł,
8)
od sporządzenia umowy w sprawie realizacji inwestycji 20.000 zł,
9)
od zatwierdzenia planu realizacyjnego inwestycji budowlanej 10.000 zł,
10)
od dokonania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 60.000 zł,
11)
od zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 30.000 zł,
12) 5
 od przydzielenia polskiemu przewoźnikowi zezwolenia zagranicznego na międzynarodowy przewóz drogowy samochodami ciężarowymi 200.000 zł.
2. 
Opłatę skarbową określoną w ust. 1 pkt 5-6 obniża się o 50%, jeżeli obowiązek jej uiszczenia ciąży na:
1)
inwalidach I i II grupy,
2)
inwalidach wojennych i wojskowych, inwalidach będących członkami Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz inwalidach kombatantach.
§  5. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące czynności urzędowe:
1)
dokonywane na wniosek osób określonych w § 3 pkt 12,
2)
sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu,
3)
przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
4)
informacje adresowe udzielane:
a)
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi,
b)
urzędom pocztowym dla ustalenia adresów odbiorców przesyłek pocztowych,
5) 6
 dokonywane na skutek podań wymienionych w § 3 pkt 22.

Zaświadczenia

§  6.  7
1. 
Opłata skarbowa od zaświadczeń, w tym również od odpisów dokumentów, wydawanych przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe, wynosi:
1)
od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do dokonania czynności stanowiącej podstawę do sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą 18.000 zł,
2)
od pozostałych zaświadczeń 6.000 zł.
2. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1:
1)
odpisy wydawane z akt stanu cywilnego, dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczone wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych,
2)
odpisy skrócone:
a)
wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość,
b)
wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy.
3. 
Zwolnienie określone w ust. 2 pkt 2 przysługuje również obywatelom państw obcych, mającym karty stałego pobytu w Polsce, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia.
§  7. 
1.  8
 Opłata skarbowa od dokumentów stwierdzających tożsamość oraz od zaświadczeń wydawanych z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych wynosi:
1)
od dokumentów stwierdzających tożsamość, wydawanych zamiast utraconych 20.000 zł,
2)
od zaświadczeń wydawanych z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1.500 zł.
2. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 osoby wymienione w § 3 pkt 12.
§  8.  9
 Opłata skarbowa od książeczki walutowej wynosi 10.000 zł.
§  9. 
1.  10
 Opłata skarbowa od każdej kategorii prawa jazdy wynosi 10.000 zł.
2. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej prawa jazdy wydawane żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, osobom spełniającym zastępczo obowiązek tej służby i kandydatom na żołnierzy zawodowych.
§  10. 
1.  11
 Opłata skarbowa od karty rowerowej, motorowerowej oraz woźnicy wynosi:
1)
od karty rowerowej i motorowerowej 2.000 zł,
2)
od karty woźnicy 10.000 zł.
2. 
Opłatę skarbową określoną w ust. 1 obniża się o 50%, jeżeli obowiązek jej uiszczenia ciąży na osobach wymienionych w § 4 ust. 2.
3. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej karty rowerowe wydawane osobom w wieku do lat 18.
§  11.  12
 Opłata skarbowa od tablicy rejestracyjnej oraz tabliczki rowerowej dla motoroweru, wydawanej w zamian za tablicę (tabliczkę) uszkodzoną lub utraconą, wynosi

10.000 zł.

§  12. 
1.  13
 Opłata skarbowa od wtórnika (duplikatu) dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia zgłoszenia motoroweru do rejestru, prawa jazdy, karty rowerowej, karty motorowerowej oraz karty woźnicy, wydawanego zamiast dokumentu utraconego lub uszkodzonego, wynosi:
1)
od wtórnika dowodu rejestracyjnego 12.000 zł,
2)
od wtórnika potwierdzenia zgłoszenia motoroweru do rejestru 3.000 zł,
3)
od wtórnika prawa jazdy i karty woźnicy 12.000 zł,
4)
od wtórnika karty rowerowej 3.000 zł,
5)
od wtórnika karty motorowerowej 4.000 zł.
2. 
Opłatę skarbową określoną w ust. 1 pkt 4 i 5 obniża się o 50%, jeżeli obowiązek jej uiszczenia ciąży na osobach wymienionych w § 4 ust. 2 oraz w § 10 ust. 3.
§  13.  14
 Opłata skarbowa od duplikatu książeczki wojskowej wynosi 6.000 zł.
§  14. 
1.  15
 Opłata skarbowa od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii dokonanych przez organ administracji państwowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy wynosi 1.000 zł.
2. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 poświadczenie zgodności odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw nie podlegających opłacie skarbowej lub od niej zwolnionych.
§  15.  16
 Opłata skarbowa od legalizacji dokumentu, dokonywanej przez organ administracji państwowej, poświadczenia własnoręczności podpisów lub zaświadczenia o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi wynosi:
1)
od legalizacji dokumentu 3.500 zł,
2)
od poświadczenia własnoręczności podpisów
-
od każdego podpisu po 500 zł,
3)
od zaświadczenia o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi 3.000 zł.
§  15a.  17
 Opłata skarbowa od zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego wynosi 10.000 zł.
§  16.  18
 Opłata skarbowa od pozostałych zaświadczeń wynosi 3.000 zł.
§  17. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1) 19
 zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w § 3 pkt 3, 5, 6, 8-13 i 22,
2)
dokumenty stwierdzające tożsamość, z wyjątkiem wypadków określonych w § 7 ust. 1 pkt 1,
3) 20
 wtórniki (duplikaty) dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia zgłoszenia motoroweru do rejestru, prawa jazdy, karty rowerowej, karty motorowerowej, oraz karty woźnicy, wydawane w innych wypadkach niż określone w § 12 ust. 1,
4)
zaświadczenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich,
5)
potwierdzenia złożenia podania.

Zezwolenia

§  18.  21
 Opłata skarbowa od zezwoleń na zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego, w którego okręgu żaden z przyszłych małżonków nie ma miejsca zamieszkania, oraz na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wynosi 10.000 zł.
§  19. 
1.  22
 Opłata skarbowa od zezwolenia na zmianę nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) wynosi 20.000 zł.
2. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 osoby, których imię lub nazwisko miało brzmienie ośmieszające lub obce.
§  20.  23
 Opłata skarbowa od karty stałego pobytu wynosi 10.000 zł.
§  21. 
1.  24
 Opłata skarbowa od zezwolenia na pobyt w strefie nadgranicznej wynosi:
1)
od zezwolenia na pobyt stały 6.000 zł,
2)
od zezwolenia na pobyt czasowy 1.000 zł.
2. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1:
1)
zezwolenia na pobyt stały, udzielane:
a)
pensjonariuszom domów starców,
b)
osobom w wieku do lat 18, a jeżeli pobierają naukę - do lat 24,
2)
zezwolenia na pobyt czasowy, udzielane:
a)
oddelegowanym pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej,
b)
osobom w wieku do lat 18, a jeżeli pobierają naukę - do lat 24.
§  22.  25
 Opłata skarbowa od przepustki w małym ruchu granicznym wynosi:
1)
od przepustki jednorazowej 2.000 zł,
2)
od przepustki stałej 7.000 zł.
§  23.  26
1. 
Opłata skarbowa od wizy wynosi:
1)
od wizy pobytowej jednokrotnej 260.000 zł,
2)
od wizy pobytowej wielokrotnej 1.140.000 zł,
3)
od wizy pobytowej udzielonej przez graniczną placówkę kontrolną 380.000 zł,
4)
od wizy pobytowej zbiorowej udzielonej pasażerom statków (jachtów) obsługiwanych przez polskie biura podróży w ramach rejsów turystycznych, uprawniającej do pobytu grupowego w rejonie miasta portowego do 48 godzin - od każdej osoby 90.000 zł,
5)
od wizy przejazdowej jednokrotnej 130.000 zł,
6)
od wizy przejazdowej wielokrotnej 570.000 zł,
7)
od wizy powrotnej jednokrotnej (pobyt czasowy) 130.000 zł,
8)
od wizy powrotnej jednokrotnej (pobyt stały) 20.000 zł,
9)
od wizy powrotnej wielokrotnej (pobyt czasowy) 570.000 zł,
10)
od wizy powrotnej wielokrotnej (pobyt stały) 90.000 zł.
1a. 
Opłata skarbowa od wiz dwu­ do czterokrotnych wynosi odpowiednią wielokrotność opłaty od wizy jednokrotnej, określonej w ust. 1 pkt 1, 5, 7 i 8.
2. 
Opłatę skarbową określoną w ust. 1 pkt 1-3 i 5-10 obniża się o 25%, jeżeli wizy są udzielane:
1)
osobom w wieku do lat 24,
2)
osobom ubiegającym się o wizy w celu turystycznym, legitymującym się wystawionymi przez polskie biura podróży dokumentami potwierdzającymi rezerwację świadczeń w związku z pobytem w Polsce (np. voucher, exchange order),
3)
osobom przyjeżdżającym w grupach turystycznych organizowanych przez polskie biura podróży.
3. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1:
1)
wizy udzielane:
a)
z zastrzeżeniem wzajemności - obywatelom tych państw, z którymi zawarto odpowiednie porozumienia,
b)
osobom podróżującym drogą lotniczą, które wskutek niesprzyjających warunków atmosferycznych lub wskutek usterek technicznych samolotu są zmuszone do przerwania podróży i do krótkotrwałego pobytu w Polsce,
c)
dzieciom wpisanym do paszportu indywidualnego rodziców lub jednego z nich bądź opiekuna,
d)
osobom legitymującym się paszportem dyplomatycznym lub służbowym,
e)
osobom odbywającym studia lub praktyki studenckie w Polsce,
f)
osobom zatrudnionym na wyższych uczelniach w Polsce w charakterze wykładowców lub lektorów języków obcych oraz członkom ich rodzin,
g)
osobom - członkom rodziny repatrianta w okresie roku od dnia ich przyjazdu do kraju,
h)
funkcjonariuszom Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz organizacji afiliowanych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych,
i)
uczestnikom konferencji, sympozjów naukowych, kursów języka polskiego i innych imprez organizowanych przez polskie jednostki budżetowe oraz organizacje polityczne, społeczne i zawodowe, którym strona polska pokrywa koszty związane z ich pobytem w Polsce (zakwaterowanie i wyżywienie),
2)
wizy pobytowe udzielane osobom odbywającym w Polsce kursy i praktyki szkoleniowe, organizowane na zasadach stypendialnych.
§  24.  27
 Opłata skarbowa od zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca własności nieruchomości wynosi 1% od kwoty nabycia wskazanej w zezwoleniu, nie mniej jednak niż 300.000 zł.
§  25. 
1.  28
 Opłata skarbowa od wynikającego z decyzji administracyjnej przydziału lokalu lub budynku wynosi:
1)
od 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub budynku 300 zł,
2)
od 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego 400 zł.
2. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 wynikający z decyzji administracyjnej przydział:
1)
zamiennego lokalu mieszkalnego,
2)
zastępczego pomieszczenia mieszkalnego,
3)
osobnej kwatery stałej - żołnierzom zawodowym przenoszonym służbowo,
4)
lokalu mieszkalnego - osobom wymienionym w § 4 ust. 2 oraz przenoszonym służbowo.
§  26. 
1.  29
 Opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego wynosi:
1)
domu letniskowego 110.000 zł,
2)
budynku mieszkalno­pensjonatowego, budynku użytkowego przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej, w tym również na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, budynku biurowego lub garażu - za każdy m2 powierzchni użytkowej 1.000 zł,

nie więcej jednak niż 750.000 zł,

3)
budynku inwentarskiego lub gospodarczego 12.000 zł,
4)
punktu katechetycznego lub kaplicy 50.000 zł,
5)
stałego ogrodzenia, 18.000 zł,
6) 30
 instalacji sieciowej, studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 18.000 zł,
7)
innego budynku lub innej budowli 180.000 zł.
1a.  31
 W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszkalnej, przy obliczeniu opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej tego budynku.
2. 
Opłata skarbowa za pozwolenie na rozbudowę (przebudowę) obiektu budowlanego wynosi 50% stawek określonych w ust. 1.
3. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 i 2 pozwolenia na budowę:
1)
wydawane na skutek podań wymienionych w § 3 pkt 8,
2)
budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.
§  27. 
1. 
Opłata skarbowa od pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wynosi:
1) 32
 wybudowanego bez pozwolenia na budowę - 150% stawek określonych w § 26 ust. 1 i 2, nie więcej jednak niż 750.000 zł,
2)
w pozostałych wypadkach - 50% stawek określonych w § 26 ust. 1 i 2.
2. 
Zwolnienie określone w § 26 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  28.  33
 Opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego, od zezwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz od wyrażenia zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu wynosi 30.000 zł.
§  29. 
1.  34
 Opłata skarbowa od pozwolenia na broń (świadectwa broni), za każdy rok ważności, wynosi:
1)
na wiatrówkę - za każdą jednostkę 3.500 zł,
2)
na inną broń - za pierwszą i za drugą jednostkę po 12.000 zł,

a za każdą następną 18.000 zł.

2. 
Opłatę skarbową określoną w ust. 1 obniża się o 50%, jeżeli pozwolenie wydawane jest na okres nie przekraczający sześciu miesięcy.
3. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 i 2:
1)
pozwolenia na broń służbową,
2)
pozwolenia na broń wydawaną dla ochrony osobistej w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi lub w interesie publicznym, a także na broń pamiątkową pozbawioną na stałe cech używalności oraz na broń otrzymywaną przez żołnierzy w formie wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej.
§  30. 
1.  35
 Opłata skarbowa od zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową wynosi:
1)
od zezwolenia na stałe wyświetlanie filmów 12.000 zł,
2)
od zezwolenia na inną stałą publiczną działalność artystyczną lub rozrywkową:
a)
wydawanego przez naczelny organ administracji państwowej 150.000 zł,
b)
wydawanego przez terenowy organ administracji państwowej 90.000 zł,
3)
od zezwolenia na dorywczą publiczną działalność artystyczną lub rozrywkową:
a)
wydawanego przez naczelny organ administracji państwowej 54.000 zł,
b)
wydawanego przez terenowy organ administracji państwowej 18.000 zł,
4)
od zezwolenia na publiczną działalność sportową:
a)
stałą 30.000 zł,
b)
dorywczą 18.000 zł.
2. 
Przez działalność dorywczą rozumie się urządzenie nie więcej niż trzech imprez.
3. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1:
1)
zezwolenia na wyświetlanie filmów, wydawane klubom filmowym,
2)
zezwolenia na publiczne bezpłatne wyświetlanie filmów dla określonego grona osób na seansach zamkniętych oraz na wyświetlanie filmów na terenie gmin, wydawane organizacjom politycznym, społecznym i zawodowym,
3)
zezwolenia na wystawy artystyczne, książek lub inne o charakterze kulturalno-oświatowym.
§  31.  36
 Opłata skarbowa od zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
1)
zawierających do 4,5% alkoholu 20.000 zł,
2)
zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu:
a)
do spożycia poza miejscem sprzedaży 70.000 zł,
b)
do spożycia w miejscu sprzedaży 110.000 zł,
c)
do spożycia w czasie i miejscu organizowanych zabaw i uroczystości 36.000 zł,
d)
do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na imprezach odbywających się na świeżym powietrzu 56.000 zł,
3)
zawierających powyżej 18% alkoholu - 150% stawek określonych w pkt 2.
§  32.  37
 Opłata skarbowa od zezwoleń udzielanych na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne wynosi:
1)
od zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości 600.000 zł,
2)
od pozostałych zezwoleń 180.000 zł.
§  33.  38
 Opłata skarbowa od zezwoleń udzielanych na podstawie ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych wynosi:
1)
od zezwolenia na utworzenie spółki 1.200.000 zł,
2)
od pozostałych zezwoleń 300.000 zł.
§  34. 
1.  39
 Opłata skarbowa od zezwolenia na utworzenie przez przedsiębiorstwa i spółki zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa wynosi 10.000.000 zł.
2. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 zezwolenie na utworzenie przedstawicielstw w formie biur nadzoru.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia.
§  34a.  40
 Opłata skarbowa za wyrażenie zgody na utworzenie banku spółdzielczego wynosi 10.000.000 zł.
§  34b.  41
 Opłata skarbowa za wyrażenie zgody na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej wynosi 10.000.000 zł.
§  34c.  42
 Opłata skarbowa za wyrażenie zgody na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub z udziałem kapitału polskiego wynosi 10.000.000 zł.
§  34d.  43
1. 
Opłata skarbowa od zezwolenia na otwarcie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznego banku wynosi:
1)
od zezwolenia na otwarcie oddziału banku 10.000.000 zł,
2)
od zezwolenia na otwarcie przedstawicielstwa banku 600.000 zł.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia.
§  35.  44
 Opłata skarbowa od zezwolenia na prowadzenie przez fundację działalności gospodarczej wynosi 240.000 zł.
§  36. 
1.  45
 Opłata skarbowa od zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi za granicą wynosi:
1)
od zezwolenia na prowadzenie międzynarodowej linii autobusowej 900.000 zł,
2)
od zezwolenia na wykonywanie wahadłowego międzynarodowego przewozu osób 700.000 zł,
3)
od zezwolenia na nieregularny międzynarodowy przewóz osób:
a)
wielokrotny 600.000 zł,
b)
jednorazowy 35.000 zł,
4)
od zezwolenia na międzynarodowy przewóz ładunków:
a)
regularny 900.000 zł,
b)
okresowy 450.000 zł,
c)
jednorazowy 36.000 zł.
2. 
Zwolnienie określone w § 3 pkt 23 stosuje się odpowiednio.
§  37.  46
 Opłata skarbowa od zezwolenia na uprawianie rybołówstwa morskiego wynosi:
1)
wydawanego osobom fizycznym 250.000 zł,
2)
wydawanego osobom prawnym:
a)
na okres nie przekraczający pięciu lat 250.000 zł,
b)
na okres powyżej pięciu lat 550.000 zł.
§  38. 
1.  47
 Opłata skarbowa od pozwoleń wodnoprawnych wynosi:
1)
od pozwolenia na szczególne korzystanie z wód śródlądowych do celów rybackich 90.000 zł,
2)
od pozostałych pozwoleń 6.000 zł.
2. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 pkt 2 pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wody w celu odwodnienia gruntu lub obiektu budowlanego oraz na pobór wód w celu nawodnienia gruntu.
§  39. 
Opłata skarbowa od zezwolenia na wywóz za granicę dobra kultury wynosi:
1) 48
 na wywóz czasowy - 6.000 zł,
2)
na wywóz stały - 25% wartości dobra ustalonej przez biegłych.
§  40. 
1. 
Opłata skarbowa od zezwolenia na urządzenie loterii fantowej wynosi 10% łącznej kwoty uzyskanej ze sprzedaży losów.
1a.  49
 Opłata skarbowa od zezwolenia na prowadzenie kasyna gry, gry losowej "Bingo" oraz gier losowych w automatach wynosi 5.000.000 zł
2. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Komitet Olimpijski, pod warunkiem że dochody z loterii zostaną w całości przeznaczone na cele statutowe tych organizacji.
§  41.  50
 Opłata skarbowa od koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 600.000 zł.
§  41a.  51
 Opłata skarbowa od zezwolenia dewizowego na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości wynosi 600.000 zł.
§  41b.  52
 Opłata skarbowa wynosi od zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi:
1)
zawierającymi powyżej 18% alkoholu - 0,1% od wartości limitu obrotu określonego w zezwoleniu, przy czym wartość obrotu ustala się według urzędowych cen zbytu spirytusu luksusowego luzem,
2)
zawierającymi do 18% alkoholu - 10.000.000 zł.
§  42.  53
 Opłata skarbowa od pozostałych zezwoleń wynosi 6.000 zł.
§  43. 
Jeżeli na prowadzenie działalności gospodarczej wymagane jest uzyskanie kilku zezwoleń (koncesji), opłatę skarbową pobiera się od każdego zezwolenia (koncesji), nawet wtedy, gdy ich udzielono w jednym piśmie.
§  44.  54
 Opłata skarbowa od przedłużenia terminu ważności wydanego zezwolenia (koncesji) wynosi - z zastrzeżeniem § 34 ust. 3 i § 34d ust. 2 - 50% stawki określonej dla zezwolenia (koncesji).
§  45. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1)
kartę wędkarską,
2)
zezwolenia na zakup materiałów budowlanych lub artykułów rozdzielanych, potrzebnych do celów gospodarczych,
3)
zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok ludzkich lub ich szczątków,
4) 55
 zezwolenia wydawane w sprawach wymienionych w § 3 pkt 10, 11, 22 i 24,
5)
zezwolenia na odprawę celną warunkową towarów przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę na podstawie właściwych dokumentów gwarancyjnych, ustalonych w umowach międzynarodowych.

Czynności cywilnoprawne

§  46.  56
1. 
Opłata skarbowa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wynosi od umowy sprzedaży:
1)
nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 5%,
2)
pozostałych praw majątkowych 2%,
3)
rzeczy ruchomych 2%,

jeżeli sprzedaż nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej).

2. 
Opłata skarbowa od sprzedaży przez osoby fizyczne rzeczy sprowadzonych lub nadesłanych tym osobom z zagranicy, z wyjątkiem wymienionych w ust. 4, jeżeli sprzedaż nie następuje w wykonywaniu działalności zgłoszonej do ewidencji działalności gospodarczej lub objętej koncesją, wynosi 15%.
3. 
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do sprzedaży przez osoby fizyczne, które sprowadzoną lub nadesłaną z zagranicy rzecz nabyły na podstawie umowy darowizny lub zamiany.
4. 
Do sprzedaży pojazdów samochodowych, motorowerów, maszyn rolniczych, ciągników i przyczep stosuje się stawkę określoną w ust. 1 pkt 3.
5. 
Opłatę skarbową określoną w ust. 1 pkt 3 i w ust. 4 obniża się o 50% przy sprzedaży maszyn rolniczych, ciągników lub przyczep osobom fizycznym i prawnym prowadzącym gospodarstwa rolne.
§  47. 
Opłata skarbowa od przenoszących własność nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego umów: zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań na rzecz zbywcy lub osób trzecich - wynosi 10% od podstawy jej obliczenia.
§  48.  57
 Opłata skarbowa od przenoszących własność rzeczy ruchomych lub praw majątkowych nie wymienionych w § 47 umów: zamiany, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań na rzecz zbywcy lub osób trzecich - wynosi 5% od podstawy jej obliczenia.
§  49.  58
 (skreślony).
§  50.  59
 Przepisy § 46 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do umowy komisu.
§  51. 
1. 
Jeżeli strony czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębniły wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki opłaty skarbowej, podstawę obliczenia opłaty stanowi łączna wartość tych rzeczy lub praw przy zastosowaniu stawki najwyższej.
2. 
Jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki opłaty skarbowej, opłatę pobiera się według stawki najwyższej.
§  52.  60
 Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w § 46-48 i 50:
1) 61
 czynności cywilnoprawne, jeżeli jedną ze stron tych czynności jest:
a)
jednostka budżetowa,
b)
osoba prawna, której celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo­techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego, jeżeli w roku poprzedzającym rok, w którym powstał obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej, korzystała z całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego oraz pod warunkiem, że przedmiotem sprzedaży nie jest składnik przedsiębiorstwa prowadzonego przez tę osobę lub że zakupu dokonano nie dla takiego przedsiębiorstwa; zwolnienie nie dotyczy przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i ich związków oraz spółek,
c)
rada narodowa,
d)
Skarb Państwa,
e)
podmiot zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy,
2) 62
 przeniesienie własności gospodarstwa rolnego lub jego części na podstawie umów wymienionych w § 46 i 47, z tym że w wypadku zamiany – do wysokości wartości rynkowej gospodarstwa rolnego lub jego części, z wyjątkiem:
a)
przeniesienia własności budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast,
b)
przeniesienia własności gospodarstw rolnych lub ich części na cele nierolnicze,
c) 63
 sprzedaży lub zamiany rzeczy ruchomych wymienionych w § 46 ust. 4,
3)
przeniesienie własności nieruchomości, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze sprzedaży, umowy dożywocia, a w wypadku zamiany - do wysokości wartości rynkowej nieruchomości, pod warunkiem że nieruchomość wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy,
4)
przeniesienie własności nieruchomości rolnej w drodze postępowania scaleniowego,
5)
sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli nabywcą jest były właściciel (wieczysty użytkownik):
a)
nieruchomości wywłaszczonej, któremu nie została nadana przysługująca mu nieruchomość zamienna, lecz przyznano odszkodowanie,
b)
nieruchomości sprzedanej na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, który w razie wywłaszczenia spełniałby warunki do nadania nieruchomości zamiennej,
c)
nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, wykupionych na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska,

do wysokości kwoty otrzymanego odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem że nabycie nastąpiło w ciągu 5 lat od daty otrzymania odszkodowania (zapłaty),

6)
sprzedaż budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli następuje ona w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie budynków lub praw do lokali,
7)
sprzedaż budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli następuje ona w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części, zajmowanego przez nabywcę na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu lub budynku,
8)
zamianę lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej praw do domu jednorodzinnego lub praw do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli jedną ze stron umowy są osoby zaliczone (ze względu na ich stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiej strony umowy) do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn,
9) 64
 sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu transakcji nie przekracza 200 tys. zł,
10) 65
 umowy komisu, jeżeli wartość rzeczy oddanych komisantowi do sprzedaży lub cena zapłacona przez komisanta nie przekracza 200 tys. zł,
11) 66
 sprzedaż metali szlachetnych, w tym również monet bitych po 1850 r. podmiotom gospodarczym upoważnionym do obrotu tymi metalami,
12)
skup samochodów, dokonywany przez przedsiębiorstwa państwowe, które zgodnie z odrębnymi przepisami są obowiązane do uiszczenia podatku obrotowego z tytułu odprzedaży tych samochodów,
13) 67
 sprzedaż inwalidom sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, motorowerów oraz samochodów osobowych, pod warunkiem że terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw zdrowia i opieki społecznej uzna posiadanie takiego samochodu przez inwalidę za celowe; zwolnienie stosuje się odpowiednio do umów komisu,
14)
sprzedaż bonów towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A.,
15)
przeniesienie własności urządzeń, obiektów i nasadzeń znajdujących się na terenie działek wchodzących w skład pracowniczych ogrodów działkowych,
16) 68
 sprzedaż rzeczy ruchomych określonych w § 46 ust. 2 przez osoby wykonujące w kraju działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel innymi rzeczami niż wymienione w tym przepisie,
17) 69
 sprzedaż (odprzedaż) rzeczy ruchomych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem:
a)
odprzedaży produktów zaliczanych do środków trwałych, zakupionych po cenach nie obejmujących podatku obrotowego, po upływie trzech lat od daty nabycia,
b)
odprzedaży artykułów inwestycyjnych nabytych z podatkiem obrotowym,
c)
odprzedaży produktów zaliczanych w jednostce gospodarczej do przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu.
§  53.  70
 Przepisy § 46-48, 51 i 52 stosuje się odpowiednio do zmian prawa własności lub innych praw majątkowych wynikających z orzeczeń sądów, w tym również polubownych, oraz ugód zawartych przed tymi sądami.
§  54. 
1.  71
 Opłata skarbowa od umowy dzierżawy, poddzierżawy oraz od zmian tych umów wynosi 1% od podstawy jej obliczenia.
2. 
Zwolnienia określone w § 52 pkt 1-3 stosuje się odpowiednio.
§  55. 
1. 
Opłata skarbowa od umowy najmu, podnajmu oraz od zmian tych umów wynosi 1% od podstawy jej obliczenia.
2. 
Zwolnienie określone w § 52 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
3. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 zmiany umów najmu lub podnajmu dokonywane w związku ze zmianą czynszów najmu wynikającą z przepisów prawa.
§  56. 
1.  72
 Opłata skarbowa od odpłatnego ustanowienia użytkowania wynosi 1% od podstawy jej obliczenia.
2. 
Zwolnienia określone w § 52 pkt 1-3 stosuje się odpowiednio.
§  57. 
1. 
Opłata skarbowa od umowy pożyczki wynosi 2% od podstawy jej obliczenia.
2. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1:
1)
pożyczki podlegające opłacie od umowy spółki,
2) 73
 pożyczki udzielane przez podmioty gospodarcze, w tym również zagraniczne, prowadzące działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek,
3)
pożyczki udzielane osobom prawnym określonym w § 52 pkt 1 lit. b), pod warunkiem że zachodzą przesłanki przewidziane w tym przepisie,
4)
pożyczki udzielane innym osobom niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy, jeżeli łączna kwota lub wartość tych pożyczek udzielonych tej samej osobie nie przekracza w ciągu roku 100 tys. zł,
5) 74
 pożyczki udzielane z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych oraz utworzonych, na podstawie odrębnych przepisów, innych funduszów celowych.
§  58. 
1. 
Opłata skarbowa od umowy spółki wynosi:
1)
od kapitału zakładowego (wkładów, udziałów, akcji) wynoszącego:
a)
do 50 mln zł - 2%,
b)
powyżej 50 mln zł do 100 mln zł - 1 mln zł + 1% od nadwyżki powyżej 50 mln zł,
c)
powyżej 100 mln zł do 200 mln zł - 1,5 mln zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 100 mln zł,
d)
powyżej 200 mln zł - 2 mln zł + 0,1% od nadwyżki ponad 200 mln zł,
2)
od nieodpłatnego użytkowania lub używania wniesionych do spółki rzeczy lub praw majątkowych - 1% od podstawy jej obliczenia.
2. 
Przy powiększeniu kapitału zakładowego spółki oraz do dopłat i pożyczek udzielonych spółce przez wspólników i akcjonariuszy stosuje się stawki opłaty skarbowej określone w ust. 1 pkt 1, właściwe dla sumy kapitału zakładowego, dopłat i pożyczek, z tym że obliczoną w ten sposób opłatę pomniejsza się o opłaty uiszczone od kapitału przed jego powiększeniem i od wcześniejszych dopłat.
3.  75
 Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 i 2:
1)
jednostki budżetowe oraz osoby prawne określone w § 52 pkt 1 lit. b)-d), jeżeli spełniają warunki określone w tym przepisie - w części dotyczącej kapitału zakładowego, powiększania kapitału zakładowego, dopłat, pożyczek oraz nieodpłatnego używania lub użytkowania rzeczy lub praw majątkowych wniesionych do spółki przez te jednostki lub osoby,
2)
spółki (zespoły), jeżeli z umowy spółki wynika iż wyłącznym przedmiotem ich działalności będzie pozyskiwanie oraz produkcja materiałów budowlanych z miejscowych surowców.
§  59. 
1.  76
 Opłata skarbowa od umowy poręczenia wynosi - od każdego poręczyciela 1.200 zł.
2. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1:
1)
poręczenia na wekslach oraz na deklaracjach dołączonych do weksli,
2)
poręczenia na zabezpieczenie pożyczek udzielanych przez pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, koleżeńskie kasy oszczędnościowo-pożyczkowe działające w wojsku oraz z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
3)
poręczenia składane na umowach kredytu nie zabezpieczonych wekslem, udzielanego ludności na zakup towarów w jednostkach gospodarki uspołecznionej, i zapłatę należności za usługi wykonywane przez te jednostki,
4)
poręczenia (gwarancje) składane w związku z obrotem z zagranicą,
5)
poręczenia składane na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki udzielane przez banki rolnikom, członkom spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, pracownikom służby rolnej i leśnej, pracownikom państwowych przedsiębiorstw rolnych oraz osiedleńcom, jeżeli poręczycielem jest:
a)
współmałżonek dłużnika - bez względu na kwotę pożyczki,
b)
inna osoba - gdy kwota pożyczki nie przekracza 100.000 zł,
6)
poręczenia składane na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki udzielane przez banki spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną, kółkom rolniczym, zrzeszeniom branżowym rolników oraz zespołom rolników indywidualnych, jeżeli poręczycielem jest członek spółdzielni, kółka lub zespołu.
§  60. 
1. 
Opłata skarbowa od odpłatnego ustanowienia renty wynosi 1% od podstawy jej obliczenia.
2. 
Zwolnienia określone w § 52 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  61.  77
 Opłata skarbowa od umowy majątkowej małżeńskiej wynosi 18.000 zł.
§  62.  78
1. 
Opłata skarbowa od ustanowienia hipoteki wynosi:
1)
na zabezpieczenie wierzytelności istniejących 0,1%,
2)
na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nie ustalonej 5.000 zł.
2. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej ustanowienie hipoteki:
1)
ustawowej,
2)
przymusowej,
3)
na morskich statkach handlowych i rybackich,
4)
na zabezpieczenie dotacji lub innych form pomocy finansowej, udzielanych organizacjom społecznym działającym w dziedzinie sportu i turystyki,
5)
na zabezpieczenie wierzytelności banków z tytułu udzielanych rolnikom indywidualnym kredytów na zakup gospodarstwa rolnego lub jego części albo na zakup budynków oraz działek od osób, które przekazały gospodarstwa na własność Państwa za emeryturę lub rentę,
6)
na zabezpieczenie wierzytelności banków z tytułu kredytów udzielanych rolnikom indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie lub składowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
7)
na zabezpieczenie wierzytelności i długów spółdzielni mieszkaniowych.

Dokumenty

§  63. 
1.  79
 Opłata skarbowa od pełnomocnictwa oraz odpisu pełnomocnictwa wynosi:
1)
od pełnomocnictwa ogólnego lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej 9.000 zł,
2)
od pełnomocnictwa szczególnego 3.500 zł.
2. 
Stawki opłaty skarbowej przewidziane w ust. 1 stosuje się odpowiednio do odpisów pełnomocnictw poświadczonych urzędowo bądź przez mocodawcę lub pełnomocnika.
3. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 i 2:
1)
pełnomocnictwa (odpisy pełnomocnictw) wystawiane przez jednostki budżetowe,
2)
pełnomocnictwa szczególne (odpisy pełnomocnictw) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru z poczty korespondencji, przesyłek i pieniędzy oraz do odbioru dokumentów z instytucji lub urzędów,
3)
pełnomocnictwa (odpisy pełnomocnictw) w sprawach:
a)
karnych i dyscyplinarnych,
b)
cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych,
4)
pełnomocnictwa udzielane dalszemu pełnomocnikowi (substytucje),
5)
odpisy pełnomocnictw procesowych przeznaczonych dla uczestniczących w sprawie osób.
§  64. 
1.  80
 Opłata skarbowa od weksla wynosi:
1)
od weksla wymieniającego sumę wekslową - 1.000 zł od każdego pełnego lub rozpoczętego 1.000.000 zł sumy wekslowej,
2)
od weksla nie wymieniającego sumy wekslowej - 1.000 zł od każdego pełnego lub rozpoczętego 1.000.000 zł kwoty zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego wekslem, a jeżeli kwoty zobowiązania nie da się ustalić - 2.000 zł.
2. 
Opłatę skarbową określoną w ust. 1 pkt 1 obniża się o 75%, jeżeli wystawcą weksla jest osoba prowadząca działalność wytwórczą, handlową lub usługową na podstawie umowy agencyjnej albo umowy na warunkach zlecenia, a przedmiotem zabezpieczenia jest mienie przejmowane od jednostki gospodarki uspołecznionej.
3. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1:
1)
weksle wystawiane lub akceptowane w związku z obrotem z zagranicą,
2)
weksle wystawiane na zabezpieczenie pożyczek udzielanych z funduszu pożyczkowego Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych PRL.
§  65. 
1.  81
 Opłata skarbowa od dokumentów przewozowych wynosi:
1)
od kwitu bagażowego 300 zł,
2)
od listu przewozowego 500 zł,
3)
od biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przewozu (przelotu) statkiem morskim (powietrznym), wystawianego przez przewoźnika mającego w Polsce siedzibę lub działającego w Polsce przez swoje przedstawicielstwo (pełnomocnika, agenta) - od kwoty należności za przewóz statkiem i za inne świadczenia, do których przedsiębiorca się zobowiązał - 1% od podstawy jej obliczenia.
2. 
Za list przewozowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się także list przewozowy ekspresowy, wykaz nadawczy, konosament oraz inny dokument stwierdzający zawarcie umowy, na podstawie której rzecz zostaje powierzona przewoźnikowi do przewozu.
3. 
Jeżeli opłata skarbowa określona w ust. 1 pkt 1 jest wyższa od przewoźnego, opłatę skarbową pobiera się w wysokości równej przewoźnemu.
4. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1:
1)
dokumenty przewozowe, jeżeli nadawcą przesyłki jest jednostka budżetowa,
2)
dokumenty przewozowe na:
a)
przewóz przesyłek pocztowych,
b)
bezpłatny przewóz rzeczy lub osób,
c)
stały przewóz mleka, jego przetworów oraz pieczywa,
d)
przewóz rzeczy tranzytem,
e)
przewóz kolejami rowerów i wózków dziecięcych,
3)
bilety uprawniające do przewozu statkami żeglugi przybrzeżnej oraz powietrznej na liniach krajowych,
4) 82
 listy dosyłkowe.

Przepisy końcowe

§  66. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 20, poz. 121 i z 1988 r. Nr 35, poz. 278) w § 22 ust. 2-6 oraz § 23 skreśla się.
§  67. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. w sprawie ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych przedmiotów tej opłaty (Dz. U. Nr 17, poz. 85).
§  68. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1989 r.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.56.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1990 r.

2 § 3 pkt 22 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
3 § 3 pkt 23 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
4 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
5 § 4 ust. 1 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.56.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1990 r.
6 § 5 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
7 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
8 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
9 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
10 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
11 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
12 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
13 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
14 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
15 § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
16 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
17 § 15a dodany przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
18 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
19 § 17 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 17 lit. a) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
20 § 17 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 17 lit. b) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
21 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
22 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
23 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
24 § 21 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
25 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
26 § 23 zmieniony przez § 1 pkt 23 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
27 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 24 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
28 § 25 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 25 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
29 § 26 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 26 lit. a) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
30 § 26 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.56.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1990 r.
31 § 26 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 26 lit. b) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
32 § 27 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 27 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
33 § 28 zmieniony przez § 1 pkt 28 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
34 § 29 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 29 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
35 § 30 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 30 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
36 § 31 zmieniony przez § 1 pkt 31 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
37 § 32 zmieniony przez § 1 pkt 32 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
38 § 33 zmieniony przez § 1 pkt 33 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
39 § 34 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 34 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
40 § 34a dodany przez § 1 pkt 35 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
41 § 34b dodany przez § 1 pkt 35 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
42 § 34c dodany przez § 1 pkt 35 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
43 § 34d dodany przez § 1 pkt 35 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
44 § 35 zmieniony przez § 1 pkt 36 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
45 § 36 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 37 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
46 § 37 zmieniony przez § 1 pkt 38 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
47 § 38 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 39 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
48 § 39 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 40 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
49 § 40 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
50 § 41 zmieniony przez § 1 pkt 42 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
51 § 41a dodany przez § 1 pkt 43 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
52 § 41b dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 listopada 1990 r. (Dz.U.90.82.480) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 1990 r.
53 § 42 zmieniony przez § 1 pkt 44 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
54 § 44 zmieniony przez § 1 pkt 45 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
55 § 45 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 46 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
56 § 46:

- zmieniony przez § 1 pkt 47 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.56.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1990 r.

57 § 48 zmieniony przez § 1 pkt 48 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
58 § 49 skreślony przez § 1 pkt 49 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
59 § 50 zmieniony przez § 1 pkt 50 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
60 § 52 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 51 lit. a) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
61 § 52 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 51 lit. b) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
62 § 52 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 51 lit. c) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
63 § 52 pkt 2 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.56.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1990 r.
64 § 52 pkt 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 51 lit. d) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.56.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1990 r.

65 § 52 pkt 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 51 lit. e) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.56.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1990 r.

66 § 52 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 51 lit. f) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
67 § 52 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 51 lit. g) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
68 § 52 pkt 16 dodany przez § 1 pkt 5 lit. d) rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.56.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1990 r.
69 § 52 pkt 17 dodany przez § 1 pkt 5 lit. d) rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.56.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1990 r.
70 § 53 zmieniony przez § 1 pkt 52 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
71 § 54 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.56.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1990 r.
72 § 56 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.56.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1990 r.
73 § 57 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 53 lit. a) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
74 § 57 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 53 lit. b) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
75 § 58 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 54 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
76 § 59 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 55 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
77 § 61 zmieniony przez § 1 pkt 56 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
78 § 62 zmieniony przez § 1 pkt 57 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
79 § 63 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 58 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
80 § 64 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 59 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
81 § 65 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 60 lit. a) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.
82 § 65 ust. 4 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 60 lit. b) rozporządzenia z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1990 r.