Opłata skarbowa. - Dz.U.1970.7.59 - OpenLEX

Opłata skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.7.59

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 1970 r.
w sprawie opłaty skarbowej.

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1 i z 1964 r. Nr 41, poz. 277) zarządza się, co następuje:

Podania i załączniki do podań.

§  1.
1. 1
Opłata skarbowa od podań wynosi:
1)
od podania o wydanie uprawnienia na stałą działalność zarobkową bez względu na jej rodzaj lub na stałą publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową albo o rozszerzenie udzielonego już takiego uprawnienia 200 zł;
2)
od podania o wydanie uprawnienia na dorywczą działalność zarobkową, od podania o wpisanie w wydanym uprawnieniu zmiany siedziby zakładu albo innych zmian o charakterze porządkowym, od podania o wydanie duplikatu uprawnienia na działalność zarobkową 100 zł;
3)
od podania o zezwolenie na dorywczą publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową 50 zł;
4)
od podania o wydanie dowodu rejestracji zakładu wytwarzającego i naprawiającego narzędzia pomiarowe, dowodu dodatkowej rejestracji warsztatu ruchomego naprawy narzędzi pomiarowych lub dowodu rejestracji zakładu wyrobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych 50 zł;
5)
od podania o dopuszczenie do ruchu urządzeń kotłowych, dźwigowych lub zbiornika ciśnieniowego, jak również od zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego 200 zł;
6)
od wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego lub tymczasowego zaświadczenia tożsamości w zamian dokumentu utraconego 50 zł;
7)
od odwołania od decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego - od sumy spornej 0,2%,

nie mniej jednak niż 20 zł i nie więcej niż 250 zł;

8)
od podania nie wymienionego w pkt 1-7, jak również od wniosku o ustalenie podatków w formie ryczałtu 20 zł.
2.
Protokół zastępujący podanie podlega opłacie takiej samej jak podanie.
3.
Opłata skarbowa od załącznika do podania podlegającego opłacie, bez względu na to, czy jest nim oryginał lub odpis oraz czy od niego uiszczono już jakąkolwiek opłatę, wynosi

2 zł.

. 2
Przez określenie "suma sporna" użyte w ust. 1 pkt 7 rozumie się kwotę, o którą odwołujący się żąda zmniejszenia ustalonego zobowiązania podatkowego, a jeżeli kwota ta nie jest w odwołaniu określona - kwotę ustalonego zobowiązania podatkowego.
§  2.
1.
Podanie wniesione przez jedną osobę, choćby dotyczyło dwu lub więcej spraw, podlega jednokrotnej opłacie według stawki najwyższej; jeżeli przedmiotem załatwienia będzie tylko jedna z tych spraw, opłatę pobiera się według stawki przypadającej od tej sprawy.
2.
Podanie wniesione przez dwie lub więcej osób podlega opłacie jednokrotnej, jeżeli pochodzi od współwłaścicieli i dotyczy ich wspólnego majątku lub jeżeli wyrażone w podaniu żądanie opiera się na tym samym tytule prawnym. W innych wypadkach opłatę pobiera się od każdej z zainteresowanych osób.
3.
Każde podanie w tej samej sprawie wniesione do różnych organów władzy lub administracji państwowej podlega odrębnie opłacie skarbowej.
4.
Podanie ponowne, przy którym tylko złożono załączniki lub w którym strona ponagla załatwienie pierwszego podania, nie podlega opłacie skarbowej.
§  3. 3
Zgłoszenia składane w dopełnieniu ustawowego obowiązku lub na żądanie organu państwowego nie są podaniami w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 8.
§  4.
1. 4
Wolne są od opłaty skarbowej podania (wnioski):
1)
składane w interesie społecznym;
2)
w sprawach odznaczeń;
3)
o wydanie zezwoleń upoważniających do przekraczania granicy, przewidzianych w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi albo społecznymi;
4)
dotyczące nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia;
5)
o wydanie świadectw z akt ewidencji i kontroli ruchu ludności;
6)
o wydanie zezwoleń na pobyt w strefie nadgranicznej, wnoszone przez:
a)
pracowników uspołecznionych zakładów pracy, delegowanych służbowo do tej strefy,
b)
osoby werbowane do pracy w tej strefie lub skierowane przez właściwe do spraw zatrudnienia organy prezydiów rad narodowych albo osoby wyjeżdżające do pracy w rolnictwie w okresie natężenia robót,
c)
uczącą się młodzież, wyjeżdżającą na praktyki wakacyjne;
7)
dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub ranty albo ubiegających się o takie zaopatrzenie oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie;
8)
o wydanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego, prowadzonych przez urzędy stanu cywilnego;
9)
o zaświadczenie, że wpisu w księdze stanu cywilnego nie ma albo że księgi stanu cywilnego zaginęły lub uległy zniszczeniu;
10)
w sprawach poszukiwania zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami, jak również o zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków zwłok ludzkich;
11)
w sprawach mieszkaniowych;
12)
w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych (szkód górniczych), klęsk żywiołowych lub działań wojennych;
13)
o zapomogi lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową; o pomoc państwową dla osadników, repatriantów, zdemobilizowanych żołnierzy; w sprawach pomocy państwowej na odbudowę lub rozbudowę budynków zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych albo na cele melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa;
14)
o nadanie ziemi w wykonaniu przepisów o reformie rolnej oraz osadnictwie; dotyczące uregulowania struktury gospodarstw rolnych (np. scalenia gruntów, podziału wspólnot, likwidacji lub ścisłego określenia serwitutów, zamiany gruntów); w sprawach związanych z nadaniem ziemi żołnierzom Wojska Polskiego, inwalidom wojennym, repatriantom; w sprawach uporządkowania własności ziemi z mocy przepisów o reformie rolnej, osadnictwie rolnym i uwłaszczeniu;
15)
w sprawach przejmowania nieruchomości rolnych w zagospodarowanie i na własność Państwa;
16)
w sprawach nabywania nieruchomości rolnych i działek budowlanych z gruntów stanowiących własność Państwa (wchodzących w skład Państwowego Funduszu Ziemi);
17)
w sprawach podziału nieruchomości rolnych;
18)
w sprawach upaństwowienia przedsiębiorstw, wywłaszczenia lub przymusowego zarządu państwowego;
19)
wnoszone przez osoby, których stan niezamożności jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić podanie bądź gdy zainteresowany okaże wystarczający dowód uzasadniający niemożność uiszczenia należnej opłaty skarbowej;
20)
w sprawach zwrotu nadpłat w daninach publicznych, w sprawach podatku od wynagrodzeń, a w sprawach innych danin publicznych, gdy kwota sporna nie przewyższa 100 zł;
21)
o odroczenie terminu płatności zobowiązania pieniężnego, podlegające rozpatrzeniu przez sołtysa;
22)
o zezwolenie na dorywczą publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową udzielane amatorskim zespołom artystycznym lub sportowym rejestrowanym we właściwych organach administracji prezydiów rad narodowych lub placówkom upowszechniania kultury (świetlice, kluby, ośrodki kultury, domy kultury, ogniska artystyczne);
23)
o wydanie karty rybackiej lub karty wędkarskiej;
24)
o wydanie prawa jazdy - wnoszone przez inwalidów, osoby pobierające emerytury lub renty oraz przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i kandydatów na żołnierzy zawodowych;
25)
o rejestrację pojazdów samochodowych;
26)
o informacje dotyczące repatriacji;
27)
w sprawach odszkodowań;
28)
w sprawach roszczeń z tytułu szkód górniczych;
29)
w sprawach świadczeń rzeczowych na rzecz wojska;
30)
w sprawie deputatów węglowych lub o przydział opału i poświadczeń w tych sprawach; przydziału materiałów budowlanych lub artykułów reglamentowanych, potrzebnych do celów gospodarczych;
31)
dotyczące przydziału sadzonek na zalesienie gruntów lub stwierdzenia zalesienia albo uznania gruntu za leśny;
32)
o wydanie zezwoleń dewizowych;
33)
wnoszone w ciągu 6 miesięcy od dnia powrotu do kraju przez repatriantów i członków ich rodzin w sprawach:
a)
odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w utraconej księdze stanu cywilnego w kraju; ustalenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą; zezwolenia na wpisanie do ksiąg stanu cywilnego w kraju aktu sporządzonego za granicą nie w polskim urzędzie konsularnym (dyplomatycznym); zezwolenia na sporządzenie aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
b)
poświadczenia aktów stanu cywilnego przez tłumaczy przysięgłych,
c)
o wydanie kart repatriacyjnych,
d)
o zezwolenie na zameldowanie lub o zezwolenie na pobyt w strefie nadgranicznej,
e)
o decyzję przydziału lokalu mieszkalnego;
34)
wnoszone w ciągu roku od dnia przybycia do kraju przez cudzoziemców-członków rodziny repatrianta w sprawach o wydanie kart osiedleńczych lub wiz dla cudzoziemców;
35)
o wpisanie do rejestru motoroweru, roweru wielośladowego (wózka rowerowego) lub wózka inwalidzkiego - wnoszone przez inwalidów oraz osoby pobierające emerytury lub renty;
36)
w sprawach dystrybucji znaków wartościowych;
37)
w sprawach należących do właściwości organów administracji celnej, wnoszone przez osoby przekraczające granicę państwową i załatwiane w toku kontroli celnej dokonywanej u tych osób podczas przekraczania granicy;
38)
podania (odwołania) z zakresu prawa wynalazczego.
2.
Wolne są od opłaty skarbowej załączniki do podań wymienionych w ust. 1.
3.
Zwolnienia określone w ust. 1 pkt 4, 5, 8 i 9 przysługują obywatelom polskim, a jeżeli chodzi o obywateli państw obcych - obywatelom państw obcych mającym stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Polska zawarła odpowiednie porozumienia.
4. 5
Zwalnia się od opłaty skarbowej od podań i załączników do podań wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3, 5 i 8 - z zastrzeżeniem wzajemności - państwa obce oraz osoby wymienione w art. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1, z 1964 r. Nr 41, poz. 277 i z 1972 r. Nr 23, poz. 164), zwanej dalej "ustawą.
5.
Zwalnia się - z zastrzeżeniem wzajemności - osoby fizyczne i prawne posiadające za granicą stałe miejsce zamieszkania (siedzibę) od opłaty skarbowej od podań i załączników do podań wnoszonych o wydanie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Czynności urzędowe.

§  5.
1.
Opłata skarbowa za czynności związane z aktami stanu cywilnego wynosi:
1) 6
za odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w utraconej księdze stanu cywilnego w kraju lub ustalenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

100 zł;

2)
za wpisanie do nowej księgi stanu cywilnego treści wypisu aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze utraconej 25 zł;
3)
za sporządzenie aktu małżeństwa 100 zł;
4) 7
za sporządzenie protokołu o zawarciu małżeństwa poza lokalem urzędu stanu cywilnego

200 zł;

5)
za inne czynności urzędu stanu cywilnego 5 zł.
2.
Wolne są od opłaty skarbowej:
1)
sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu;
2)
czynności wykonywane na żądanie władz obcych, jeżeli umowy międzynarodowe przewidują zwolnienie od opłat;
3)
czynności wykonywane w interesie osób niezamożnych; przepis § 4 ust. 1 pkt 19 stosuje się odpowiednio.
3.
Zwalnia się od opłaty skarbowej przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
4.
Zwalnia się repatriantów i członków ich rodzin od opłaty skarbowej za czynności urzędowe wymienione w ust. 1 pkt 1 w okresie 6 miesięcy od dnia ich powrotu do kraju.
§  5a. 8
1.
Opłata skarbowa za zameldowanie lub wymeldowanie wynosi:
1)
za zameldowanie obywatela polskiego 2 zł;
2) 9
za zameldowanie cudzoziemca:
a)
uczestnika zorganizowanej młodzieżowej grupy wycieczkowej 5 zł,
b)
w schroniskach młodzieżowych zarejestrowanych lub prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 5 zł,
c)
na campingach - z wyjątkiem wypadków wymienionych pod lit. a) i b) 10 zł,
d)
w pozostałych wypadkach 20 zł
3)
za wymeldowanie z miejsca pobytu stałego:
a)
obywatela polskiego 2 zł,
b)
cudzoziemca 20 zł.
2.
Jeżeli zameldowanie uczestników wycieczki następuje na podstawie listy tych uczestników, opłatę skarbową w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 lub 2 pobiera się od każdej osoby wymienionej na liście.
3.
Pobraną znaczkami opłatę skarbową za zameldowanie lub wymeldowanie, jeżeli w tym celu nie jest wypełniany formularz meldunkowy, kasuje się na kopii rachunku, stwierdzającego należność za pobyt.
4. 10
Zwalnia się od opłaty skarbowej za zameldowanie i wymeldowanie dzieci przebywające w domach dziecka oraz osoby przebywające czasowo w zakładach zamkniętych służby zdrowia i uprawnione do korzystania z bezpłatnego leczenia w tych zakładach.
§  5b. 11
Opłata skarbowa za dokonanie oględzin na miejscu w sprawach określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 lub 2, jeżeli przepisy wymagają wykonania tej czynności przed załatwieniem podania, wynosi 200 zł.
§  5c. 12
Opłata skarbowa za rozpatrzenie przez organ kontroli prasy, publikacji i widowisk:
1)
druku przeznaczonego do rozpowszechniania wynosi - za każdą stronicę druku po 2 zł,

nie mniej jednak niż 20 zł;

2)
projektu pieczątki (stempla) wynosi 10 zł,
§  6.
1. 13
Opłata skarbowa za informację adresową wynosi:
1)
za informację udzieloną przez Centralne Biuro Adresowe 20 zł;
2)
za informację udzieloną przez organ ewidencji ruchu ludności 10 zł.
2.
Zwalnia się od opłaty skarbowej informacje adresowe:
1)
udzielane na wniosek Polskiego Czerwonego Krzyża,
2)
udzielane organom pocztowym dla ustalenia adresów odbiorców przesyłek pocztowych.
§  7. 14
Opłata skarbowa za udzielenie na piśmie informacji o możliwościach i warunkach realizacji inwestycji (informacja o terenie) wynosi 50 zł.
§  8.
Zwalnia się od opłaty skarbowej za czynności urzędowe wymienione w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w § 6 i 7, z zastrzeżeniem wzajemności, państwa obce i osoby wymienione w art. 3 ustawy.

Świadectwa.

§  9.
1. 15
Opłata skarbowa za świadectwa wydawane przez urzędy stanu cywilnego wynosi:
1)
za wypisy z ksiąg stanu cywilnego:
a)
wyciąg 15 zł,
b)
odpis skrócony 20 zł,
c)
odpis zupełny 50 zł;
2)
za książeczkę stanu cywilnego 50 zł;
3)
za wpis w książeczce stanu cywilnego 10 zł;
4)
za zaświadczenie o dokonanym w księdze stanu cywilnego wpisie, za zaświadczenie stwierdzające, że wpisu w księdze nie ma, że księgi stanu cywilnego zaginęły lub uległy zniszczeniu 10 zł;
5)
za zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą 50 zł.
2.
Wolne są od opłaty skarbowej:
1)
wypisy wydawane z akt stanu cywilnego dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczone wyłącznie dla potrzeb polskich urzędów konsularnych lub przedstawicielstw dyplomatycznych;
2)
wyciągi i wyciągi uproszczone wydawane w sprawach:
a)
ewidencji i kontroli ruchu ludności,
b)
szkolnictwa i nauki,
c)
zasiłków pieniężnych wypłacanych przez związki zawodowe,
d)
w celu przedstawienia zakładom naukowym lub zakładom pracy;
3)
odpisy skrócone wydawane w sprawach dowodów osobistych (tymczasowych zaświadczeń tożsamości).
3.
Zwolnienia określone w ust. 2 pkt 2 i 3 przysługują obywatelom polskim, a jeżeli chodzi o obywateli państw obcych - obywatelom państw obcych, mającym stałe miejsce zamieszkania w Polsce, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Polska zawarła odpowiednie porozumienia.
§  10.
1. 16
Opłata skarbowa za zaświadczenia wydawane przez organy właściwe do wydawania dowodów osobistych oraz przez organy ewidencji ruchu ludności wynosi:
1)
za dowód osobisty 30 zł;
2)
za tymczasowe zaświadczenie tożsamości 10 zł;
3)
za wyciąg lub poświadczenie zgodności z pierwopisem odpisu lub wyciągu z akt ewidencji ludności - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy po 10 zł;
4)
za inne zaświadczenie 10 zł.
2.
Opłatę skarbową za dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 wydawane w razie zmiany nazwiska, imienia lub utraty ważności posiadanego dokumentu bądź w innych wypadkach, które organ właściwy do wydawania dowodów osobistych uzna za uzasadnione, pobiera się w wysokości stawek określonych w ust. 1.
3. 17
Opłata skarbowa za duplikaty dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 wydawane w wypadkach nie objętych ustępem 2 wynosi 50 zł.
4.
Zwalnia się od opłaty skarbowej dowody osobiste wydawane:
1)
osobom, które przedstawią dowód aktualnego pobierania emerytury, renty inwalidzkiej lub rodzinnej oraz członkom ich rodzin wpisanym do legitymacji wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź posiadającym legitymację Polskich Kolei Państwowych,
2)
osobom kwalifikującym się do pomocy społecznej, które przedstawią zaświadczenie właściwego do spraw pomocy społecznej organu prezydium rady narodowej stwierdzające tę okoliczność.
§  11. 18
(skreślony).
§  12.
1.
Opłata skarbowa za legalizację dokumentu, poświadczenie podpisu lub zaświadczenie o niezaleganiu z daninami publicznymi wynosi:
1) 19
za legalizację dokumentów:
a)
za pierwszą legalizację 50 zł,
b)
za dalszą legalizację 30 zł.
2)
za poświadczenie własnoręczności podpisu 10 zł;
3)
za zaświadczenie o niezaleganiu z daninami publicznymi, wydawane:
a)
osobom opuszczającym na stałe obszar Polski 50 zł,
b)
innym osobom 20 zł.
2.
Opłata skarbowa za duplikaty oraz za poświadczenie zgodności odpisów lub wyciągów wynosi:
1)
od duplikatów dokumentów publicznych sporządzonych przez organy władzy i administracji państwowej, odpisów i wyciągów sporządzonych i poświadczonych co do zgodności z oryginałem przez te organy, sądy lub przez notariuszów oraz od wypisów aktów notarialnych - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy po 20 zł;
2)
za poświadczenia przez organy władzy i administracji państwowej oraz sądy i notariuszów zgodności z pierwopisem duplikatów, odpisów i wyciągów, sporządzonych nieurzędowo (przez same strony) - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy po 10 zł,

a jeżeli duplikat, odpis lub wyciąg jest sporządzony w języku obcym po 15 zł;

3)
za poświadczenie przez tłumacza przysięgłego zgodności odpisu tłumaczenia albo odpisu pisma sporządzonego w języku obcym - od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy odpisu sporządzonego przez tłumacza po 20 zł;
4)
za poświadczenie przez tłumacza przysięgłego zgodności odpisu tłumaczenia albo odpisu pisma sporządzonego w języku obcym - od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy odpisu sporządzonego nieurzędowo (przez same strony) po 15 zł;
5)
za duplikaty, odpisy lub wyciągi z akt archiwalnych, sporządzone i poświadczone co do zgodności z oryginałem przez archiwum państwowe - od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy po 20 zł;
6)
za poświadczenie przez archiwum państwowe zgodności z pierwopisem duplikatów, odpisów lub wyciągów z akt archiwalnych, sporządzonych przez same strony - od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy po 15 zł;
7)
za poświadczenie przez archiwum państwowe, że odrys planu lub mapy sporządzony został przez stronę z egzemplarza przechowywanego w archiwum - od każdego pełnego lub zaczętego arkusza planu lub mapy po 15 zł;
8)
za poświadczenie przez archiwum państwowe, że fotografia została wykonana przez stronę z aktu lub przedmiotu przechowywanego w archiwum - od każdej odbitki po 15 zł.
3.
Jeżeli opłata skarbowa należna od oryginału świadectwa jest niższa od opłaty przewidzianej w ust. 2 za duplikat, odpis lub wyciąg, za poświadczenie duplikatu, odpisu lub wyciągu pobiera się opłatę skarbową w wysokości przypadającej od oryginału.
4.
Za pełną stronicę uważa się stronicę zawierającą 25 wierszy.
§  13.
1.
Opłata skarbowa od protestów weksli i innych dokumentów wynosi - od sumy protestowanej 2%.
2.
Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, od protokołu, który stwierdza zapłatę należności, pobiera się opłatę w wysokości połowy stawki, jaka przypadałaby za sporządzenie protestu.
§  14. 20
Opłata skarbowa za potwierdzenie złożenia podania wynosi 5 zł.
§  14a. 21
Opłata skarbowa za zaświadczenie o dokonaniu szczepień ochronnych wydawane osobie wyjeżdżającej prywatnie za granicę wynosi 50 zł.
§  15. 22
Opłata skarbowa za świadectwa nie wymienione w § 9-14a wynosi 20 zł.
§  16.
1.
Wolne są od opłaty skarbowej:
1)
świadectwa wydawane w sprawach wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 7, 10, 12-21, 26, 30, 31 i 37;
2)
poświadczenia własnoręczności podpisów w sprawach o przyznanie stypendiów;
3)
poświadczenia przez zakłady pracy własnoręczności podpisów swych pracowników i zgodności z oryginałem odpisów i wyciągów z dokumentów, dokonywane dla własnych potrzeb zakładu pracy;
4)
poświadczenia tożsamości osoby na fotografii;
5)
poświadczenia na rachunkach lub innych dokumentach wydanych pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej będącym w delegacji służbowej, stwierdzające, że ceny wymienione w tych rachunkach (dokumentach) nie są wygórowane lub że w danej miejscowości nie ma hotelu albo domu noclegowego;
6)
odpisy dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydawane łącznie z oryginałami dyplomów;
7)
poświadczenia zgodności wypisów i odpisów pełnomocnictw zwolnionych od opłaty skarbowej;
8)
świadectwa wydawane w wykonaniu przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich;
9) 23
potwierdzenie zameldowania;
10)
poświadczenia dokumentów przez tłumaczy przysięgłych oraz karty repatriacyjne wydawane dla repatriantów i członków ich rodzin w okresie 6 miesięcy od dnia ich powrotu do kraju.
2.
Zwolnienie dotyczące świadectw wydawanych w sprawach określonych w § 4 ust. 1 pkt 4 przysługuje obywatelom polskim, a jeżeli chodzi o obywateli państw obcych - obywatelom państw obcych mającym stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Polska zawarła odpowiednie porozumienie.
3.
Wolne są od opłaty skarbowej - z zastrzeżeniem wzajemności - świadectwa wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1, §§ 11, 12, 14 i 15 wydawane państwom obcym i osobom wymienionym w art. 3 ustawy.

Zezwolenia.

§  17.
1. 24
Opłata skarbowa za zezwolenia wydawane na wniosek osoby zainteresowanej wynosi:
1)
za zezwolenie na zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego, w którego okręgu żaden z przyszłych małżonków nie ma miejsca zamieszkania 200 zł;
2)
za zezwolenie na wpisanie do ksiąg stanu cywilnego w kraju aktu sporządzonego za granicą nie w polskim urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie dyplomatycznym

100 zł;

3)
za zezwolenie na wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego 50 zł;
4) 25
za zarządzenie sporządzenia aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego 70 zł;
5) 26
za zezwolenie na sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego powstałego z winy osoby zainteresowanej 40 zł;
6) 27
za zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 200 zł;
7) 28
za zezwolenie na uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 40 zł.
2.
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 pkt 2 i 4 zezwolenia wydawane repatriantom i członkom ich rodzin, w ciągu 6 miesięcy od dnia ich powrotu do kraju.
3. 29
Zwalnia się od opłaty skarbowej określonej w ust. 1 pkt 6 osoby, których niezamożność została udowodniona.
§  18.
1. 30
Opłata skarbowa za zezwolenie na zmianę nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) wynosi 500 zł.
2.
Zwalnia się od opłaty skarbowej zezwolenie wydawane na wniosek osoby, której niezamożność została udowodniona, jeżeli imię lub nazwisko miało brzmienie ośmieszające lub obce.
§  19.
1.
Opłata skarbowa za nadanie obywatelstwa, zezwolenie na zmianę obywatelstwa lub za kartę osiedleńczą wynosi:
1)
za nadanie obywatelstwa 200 zł;
2)
za zezwolenie na zmianę obywatelstwa 100 zł;
3)
za kartę osiedleńczą wydawaną cudzoziemcowi 50 zł.
2.
Zwalnia się od opłaty skarbowej nadanie obywatelstwa osobie, której stan niezamożności został udowodniony.
3.
Zwalnia się od opłaty skarbowej karty osiedleńcze wydawane cudzoziemcom-członkom rodziny repatrianta w okresie 1 roku od dnia ich przyjazdu do kraju.
§  20.
1.
Opłata skarbowa za zezwolenia na zameldowanie przewidziane w szczególnych przepisach meldunkowych wynosi:
1)
za zezwolenie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące (okresowy) 20 zł;
2)
za zezwolenie na pobyt stały (zamieszkanie) 50 zł;
3)
za zezwolenie udzielone osobom wymienionym na liście od każdej osoby po 6 zł.
2.
Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt w strefie nadgranicznej wynosi 20 zł.
3.
Wolne są od opłaty skarbowej:
1)
zezwolenia na zameldowanie osób przeniesionych służbowo i członków ich rodzin oraz osób delegowanych czasowo do danej miejscowości z wyjątkiem zezwoleń na zameldowanie na pobyt stały na terenie m. st. Warszawy;
2)
zezwolenia na pobyt w strefie nadgranicznej wydawane na skutek podań wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 6;
3)
zezwolenia na zameldowanie wychowanków państwowych domów małych dzieci, domów młodzieży oraz pensjonariuszy domów starców;
4)
zezwolenia na zameldowanie dzieci do lat 18 przybywających do rodziców lub opiekunów prawnych;
5)
zezwolenia na zameldowanie i zezwolenia na pobyt w strefie nadgranicznej, wydawane repatriantom i członkom ich rodzin w ciągu 6 miesięcy od dnia ich powrotu do kraju.
§  21.
1.
Opłata skarbowa za przepustki graniczne wynosi:
1)
za przepustki w małym ruchu granicznym:
a)
za przepustkę jednorazową 10 zł,
b)
za przepustkę stałą 20 zł;
2)
za przepustkę turystyczną 20 zł.
2. 31
Opłata skarbowa za wizy udzielane cudzoziemcom w Polsce wynosi:
1)
za wizę pobytową jednokrotną 200 zł;
2)
za wizę pobytową wielokrotną 600 zł;
3)
za wizę przejazdową 120 zł;
4)
za wizę udzieloną cudzoziemcowi przybyłemu do Polski na pobyt czasowy trwający:
a)
do 2 dni 120 zł,
b)
powyżej 2 dni 200 zł;
5)
za wizę udzieloną cudzoziemcowi powrotną wielokrotną 600 zł;
6)
za wizę udzieloną w przejściu granicznym cudzoziemcowi, który pobyt w Polsce przeterminował o okres:
a)
do 2 dni 160 zł,
b)
ponad 2 do 7 dni 400 zł;
7)
za wizę udzieloną cudzoziemcowi stale przebywającemu w Polsce i mającemu paszport konsularny obcego państwa - za każdy rok pobytu 240 zł.",
3.
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1)
z zastrzeżeniem wzajemności - wizy udzielane cudzoziemcom - obywatelom tych państw, z którymi zawarto odpowiednie porozumienia;
2)
wizy udzielane osobom podróżującym drogą lotniczą, które wskutek nie sprzyjających warunków atmosferycznych lub wskutek usterek technicznych samolotu zmuszone są do przerwania podróży i do krótkotrwałego pobytu w Polsce;
3)
wizy udzielane dzieciom wpisanym do paszportu indywidualnego rodziców lub jednego z nich bądź opiekuna;
4)
wizy udzielane w paszportach dyplomatycznych i służbowych;
5)
wizy udzielane cudzoziemcom odbywającym studia i praktyki studenckie w Polsce;
6)
wizy udzielane cudzoziemcom zatrudnionym na wyższych uczelniach w Polsce w charakterze wykładowców lub lektorów języków obcych oraz członkom ich rodzin;
7)
wizy udzielane cudzoziemcom - członkom rodziny repatrianta w okresie 1 roku od dnia ich przyjazdu do kraju;
8) 32
przedłużanie ważności wiz pobytowych udzielanych cudzoziemcom odbywającym w Polsce kursy i praktyki szkoleniowe, organizowane na zasadach stypendialnych;
9) 33
wizy wystawiane w paszportach funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz organizacji afiliowanych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.
§  22.
Opłata skarbowa za zezwolenie na nabycie nieruchomości wynosi:
1) 34
przez cudzoziemca - od minimalnej sumy nabycia wskazanej w zezwoleniu 2%,

nie więcej jednak niż 5.000 zł

2)
przez obywatela polskiego lub jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej 150 zł.
§  23.
1.
Opłata skarbowa za decyzję przydziału lokalu wynosi:
1) 35
lokalu mieszkalnego:
a)
do dwóch izb 100 zł,
b)
powyżej dwóch izb 150 zł;
2)
lokalu użytkowego-od każdego 1 m2 powierzchni 10 zł,

nie mniej jednak niż 200 zł.

2.
Na równi z decyzją przydziału lokalu traktuje się inne dokumenty uprawniające do zajęcia lokalu, wydawane przez organy inne niż kwaterunkowej.
3.
Opłatę skarbową przewidzianą w ust. 1 pkt 1 pobiera się w wysokości połowy stawek, jeżeli decyzję przydziału lokalu otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, ucząca się młodzież, osoby pobierające emerytury lub renty, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz niewidomi.
4.
Wolne są od opłaty skarbowej decyzje przydziału lokalu zastępczego lub pomieszczenia zastępczego.
5.
Zwalnia się od opłaty skarbowej decyzje przydziału lokalu mieszkalnego wydawane repatriantom lub członkom ich rodzin w okresie 6 miesięcy od dnia ich powrotu do kraju.
§  24. 36
1.
Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę:
1)
budynku mieszkalnego wynosi po 800 zł

od każdego lokalu (segmentu);

2)
budynku częściowo mieszkalnego i częściowo gospodarczego (inwentarskiego) lub budynku mieszkalnego z wbudowanym garażem wynosi 1.200 zł;
3)
budynku użytkowego przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności zarobkowej (rzemiosło, usługi, handel, hodowla, szklarnie itp.) o powierzchni:
a)
nie przekraczającej 200 m2 wynosi 1.500 zł,
b)
za każde następne rozpoczęte 200 m2 powierzchni wynosi po 500 zł;
4)
budynku częściowo mieszkalnego i częściowo użytkowego, przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności zarobkowej (rzemiosło, usługi, handel, hodowla, szklarnie itp.):
a)
jeżeli powierzchnia części przeznaczonej na działalność zarobkową nie przekracza 200 m2 wynosi 2.000 zł,
b)
za każde następne rozpoczęte 200 m2 powierzchni przeznaczonej na działalność zarobkową wynosi po 500 zł;
5)
budynku garażu - wynosi od każdego boksu po 400 zł;
6)
innego budynku wynosi 400 zł;
7)
obiektu nie będącego budynkiem wynosi 200 zł.
2.
Opłata skarbowa za pozwolenie na użytkowanie:
1)
budynku wzniesionego niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę wynosi 1.000 zł;
2)
obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, wzniesionego niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę wynosi 200 zł.
3.
Opłatę skarbową za pozwolenie na użytkowanie budynku lub obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, wzniesionego bez pozwolenia na budowę, pobiera się w wysokości dwukrotnych stawek określonych w ust. 1.
4.
Opłata skarbowa za wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego wynosi 200 zł.
5.
Wolne są od opłaty skarbowej pozwolenia wydawane na skutek podań wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 12.
§  25.
1.
Opłata skarbowa za zezwolenie na broń wynosi za każdy rok ważności:
1)
na wiatrówkę 50 zł;
2)
na inną broń 150 zł.
2.
Za zezwolenie na broń wydawane na pół roku lub okres krótszy pobiera się opłatę skarbową w wysokości połowy stawki.
3.
Jeżeli w tym samym roku wydano tej samej osobie dwa lub więcej zezwoleń na broń wymienioną w ust. 1 pkt 2, łączna kwota opłaty skarbowej za wszystkie zezwolenia nie może przekroczyć 300 zł w każdym roku ważności tych zezwoleń.
4.
Wolne są od opłaty skarbowej pozwolenia na broń służbową oraz na broń wydawaną dla ochrony osobistej w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi lub w interesie publicznym.
§  26.
1. 37
Opłata skarbowa za prawo jazdy wynosi:
1)
dla kandydatów na kierowców zawodowych lub kierowców zawodowych 60 zł;
2)
dla uczącej się młodzieży 50 zł;
3)
dla kierowcy motocykla 50 zł;
4)
dla innych osób 100 zł.
2.
Opłata skarbowa za wtórnik prawa jazdy wynosi 100 zł,

a jeżeli kierowca przedłuży dowody, że prawo jazdy zostało zniszczone wskutek katastrofy, wypadku lub zaginęło w wyniku kradzieży dokumentów - w wysokości określonej w ust. 1.

3. 38
Zwalnia się od opłaty skarbowej prawa jazdy wydawane inwalidom, osobom pobierającym emerytury lub renty oraz żołnierzom zasadniczej służby wojskowej i kandydatom na żołnierzy zawodowych.
4. 39
Opłatę w wysokości określonej w ust. 1 pobiera się odrębnie za każdą kategorię uprawnienia.
5. 40
Opłata skarbowa za:
1)
kartę rowerową wynosi 40 zł;
2)
kartę woźnicy wynosi 20 zł.
§  27.
Opłata skarbowa za pozwolenie na dopuszczenie do eksploatacji urządzenia kotła parowego, zbiornika pod ciśnieniem lub urządzeń dźwigowych wynosi 200 zł.
§  28.
1.
Opłata skarbowa za zezwolenie na stałe wyświetlania filmów wynosi:
1)
w siedzibie stałej:
a)
w mieście wojewódzkim lub wyłączonym z województwa 1.500 zł,
b)
w mieście powiatowym lub stanowiącym powiat 1.000 zł,
c)
w innej miejscowości 700 zł;
2)
w sposób objazdowy:
a)
z filmami fabularnymi 500 zł,
b)
z innymi filmami (naukowymi, oświatowymi, reklamowymi) 200 zł.
2.
Opłata skarbowa za zezwolenie na stałą publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową wynosi:
1)
za zezwolenie wydane przez naczelny organ administracji na:
a)
teatr muzyczny prowadzony w sposób objazdowy 1.500 zł,
b)
inną działalność w siedzibie stałej lub poza nią 1.500 zł,
c)
inną działalność wykonywaną w sposób objazdowy 1.000 zł;
2)
za zezwolenie wydane przez właściwy organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) na:
a)
teatr muzyczny bez względu na sposób wykonywania 1.500 zł,
b)
inną działalność w siedzibie stałej lub poza nią 1.000 zł,
c)
inną działalność wykonywaną w sposób objazdowy 500 zł;
3)
za zezwolenie wydane przez właściwy organ prezydium powiatowej (miejskiej, miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej na teatr prowadzony w sposób objazdowy lub na inną publiczną działalność bez względu na sposób wykonywania 250 zł.
3.
Opłata skarbowa za zezwolenie na stałą produkcję filmów przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania wynosi:
1)
filmów fabularnych 1.500 zł;
2)
innych filmów (naukowych, oświatowych, reklamowych) 500 zł.
4.
Opłata skarbowa za zezwolenie na dorywczą publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową wynosi:
1)
w miejscowości do 10 tysięcy mieszkańców 50 zł;
2)
w innych miejscowościach 100 zł.
5.
Przez działalność dorywczą rozumie się urządzenie nie więcej niż trzech imprez.
6.
Jeżeli uzyskanie zezwolenia (ust. 1-4) nie jest wymagane przez obowiązujące przepisy, opłatę skarbową pobiera się od zgłoszenia.
7.
Wolne są od opłaty skarbowej:
1)
zezwolenia (zgłoszenia) na dorywczą publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową, udzielane amatorskim zespołom artystycznym i sportowym rejestrowanym we właściwych organach prezydiów rad narodowych lub placówkom upowszechniania kultury (świetlice, kluby, ośrodki kultury, domy kultury, ogniska artystyczne);
2)
zezwolenia na wyświetlanie lub produkcję filmów, wydawane klubom filmowym zrzeszonym w federacji klubów filmowych;
3)
zezwolenia (zgłoszenia) na publiczne bezpłatne wyświetlanie filmów dla określonego grona osób na seansach zamkniętych oraz na wyświetlanie filmów w miejscowościach wiejskich, wydawane organizacjom politycznym, społecznym i zawodowym;
4)
zezwolenia na wystawy artystyczne, książek lub inne o charakterze kulturalno-oświatowym;
5)
zgłoszenia zawodów i imprez sportowych.
§  29.
1. 41
Opłata skarbowa za uprawnienia na prowadzenie działalności zarobkowej wynosi:
1)
za zezwolenie na wykonywanie rzemiosła 500 zł;
2)
za potwierdzenie zgłoszenia wykonywania rzemiosła 150 zł;
3) 42
(skreślony).
4)
za zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego:
a)
handlu hurtowego lub półhurtowego 5.000 zł,
b)
komiksowego 2.000 zł,
c)
skupu artykułów spożywczych 1.000 zł,
d)
detalicznego handlu artykułami przemysłowymi 1.000 zł,
e)
detalicznego handlu artykułami spożywczymi 500 zł,
f)
innego 300 zł;
5)
za zezwolenie na wykonywanie czynności handlowej (komiwojażer, agent) 500 zł;
6)
za zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa gastronomicznego w miastach liczących ponad 75 tysięcy mieszkańców:
a)
zatrudniającego nie więcej niż 3 osoby łącznie z właścicielem i członkami rodziny

2.000 zł,

b)
zatrudniającego więcej osób 5.000 zł;
7)
za zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa gastronomicznego w innych miejscowościach:
a)
zatrudniającego nie więcej niż 3 osoby łącznie z właścicielem i członkami rodziny

600 zł,

b)
zatrudniającego więcej osób 1.200 zł.
2.
Opłata skarbowa za pozwolenie na przedłużenie godzin wstępu do lokalu publicznego (restauracji itp.) wynosi 2.000 zł.
3.
Opłata skarbowa za zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa publicznego transportu drogowego wynosi:
1)
od ciężarowego pojazdu samochodowego, od przyczepy lub naczepy ciężarowej o ładowności:
a)
do 1,5 tony 1.500 zł,
b)
ponad 1,5 do 3,5 tony 2.000 zł,
c)
ponad 3,5 do 6 ton 3.000 zł,
d)
powyżej 6 ton 5.000 zł;
2)
od taksówki samochodowej lub taksówki bagażowej:
a)
jeżeli zezwolenie wydano na okres do 2 lat 1.000 zł,
b)
jeżeli zezwolenie wydano na okres do 4 lat 1.500 zł,
c)
jeżeli zezwolenie wydano na okres dłuższy 2.000 zł;
3)
od dorożki konnej:
a)
na obszarze miast będących siedzibą wojewódzkich rad narodowych 750 zł,
b)
na obszarze pozostałych miejscowości lub powiaty 500 zł;
4)
od pojazdu ciężarowego dwukonnego:
a)
na obszarze miast wyłączonych z województw 1.500 zł,
b)
na obszarze miast stanowiących powiaty 1.100 zł,
c)
na obszarze pozostałych miejscowości lub powiaty 700 zł;
5)
od pojazdu ciężarowego jednokonnego:
a)
na obszarze miast wyłączonych z województw 1.000 zł,
b)
na obszarze miast stanowiących powiaty 750 zł,
c)
na obszarze pozostałych miejscowości lub powiatu 500 zł;
6)
od innego środka transportowego 400 zł.
4. 43
Opłatę skarbową za zezwolenie w wysokości określonej w ust. 3, z wyjątkiem zezwoleń wymienionych w pkt 2 lit. b) i c), pobiera się za okresy roczne, a jeżeli zezwolenie jest wydawane na pół roku lub okres krótszy, opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki.
5.
Opłata skarbowa za przedłużenie zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa publicznego transportu drogowego dorożkami konnymi (ust. 3 pkt 3 lit. b) na obszarze pozostałych miejscowości lub powiatu - z wyjątkiem miejscowości uzdrowiskowych - wynosi

200 zł.

6.
Opłata skarbowa za potwierdzenie zgłoszenia prowadzenia niezarobkowego transportu drogowego ciężarowym pojazdem samochodowym powyżej 1,5 tony ładowności wynosi 500 zł.
7.
Opłata skarbowa za zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa publicznego transportu wodnego wynosi:
1)
od promu do przewozów międzybrzegowych oraz od statków bez własnego napędu o nośności ponad 30 ton i statków o własnym napędzie 250 zł;
2)
od statków bez własnego napędu o nośności do 30 ton 100 zł.
8.
Opłata skarbowa za wydanie dowodu rejestracji zakładu wytwarzającego i naprawiającego narzędzia pomiarowe lub zakładu wyrobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych wynosi:
1)
za dowód rejestracji zakładu wytwarzającego narzędzia pomiarowe lub zakładu wytwarzającego wyroby z metali szlachetnych 100 zł;
2)
za dowód rejestracji zakładu naprawiającego narzędzia pomiarowe lub zakładu naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych 50 zł;
3)
za dowód dodatkowej rejestracji warsztatu ruchomego naprawy narzędzi pomiarowych

50 zł.

9. 44
Opłata skarbowa za zezwolenie na działalność handlową prowadzoną przez zagraniczne przedsiębiorstwo lotnicze wynosi 300 zł.
10. 45
Opłata skarbowa za zezwolenie na prowadzenie biura tłumaczeń oraz za zezwolenie na świadczenie usług w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu małżeństw wynosi 500 zł.
11. 46
Opłata skarbowa za zezwolenie na prowadzenie biura pisania podań bądź biura przepisywania na maszynie lub usług biurowych wynosi 300 zł.
12. 47
Opłata skarbowa za zezwolenie na wprowadzenie do obrotu leku zagranicznego wynosi 500 zł.
13. 48
Opłata skarbowa za zezwolenie lub potwierdzenie zgłoszenia na prowadzenie działalności zarobkowej, nie wymienione w ust. 1-12 wynosi 300 zł.
§  30.
1.
Opłata skarbowa za rozszerzenie wydanego już uprawnienia (zezwolenia) lub zmianę treści potwierdzenia zgłoszenia powodującą rozszerzenie uprawnień wynosi 50% stawek wymienionych w § 29.
2. 49
Opłata skarbowa za zwolnienie od obowiązku przedstawienia dowodów posiadania kwalifikacji zawodowych lub odpowiedniego wykształcenia bądź przygotowania praktycznego wynosi 100 zł.
3.
Jeżeli na prowadzenie tego samego przedsiębiorstwa wymagane jest uzyskanie kilku zezwoleń, opłatę skarbową pobiera się od każdego zezwolenia nawet wtedy, gdyby ich udzielono w jednym piśmie.
4.
Od zezwoleń wymienionych w ustępach poprzedzających oraz w § 29 opłatę skarbową pobiera się także w tym wypadku, gdy inne przepisy przewidują pobieranie od tych zezwoleń opłat specjalnych.
5. 50
Zwalnia się osoby pobierające emerytury lub renty, inwalidów wojennych i wojskowych oraz niewidomych od opłaty skarbowej za uprawnienia do wykonywania rzemiosła oraz za zmianę treści potwierdzenia zgłoszenia (ust. 1) lub za zwolnienie od obowiązku przedstawienia dowodów wymienionych w ust. 2.
§  31.
Opłata skarbowa za zezwolenie (potwierdzenie zgłoszenia) na międzynarodowy przewóz drogowy na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wykonywany pojazdami samochodowymi, zarejestrowanymi i posiadającymi stałe miejsce postoju za granicą oraz należącymi do osób fizycznych lub prawnych posiadających za granicą stałe miejsce zamieszkania (siedzibę) wynosi:
1)
na przewóz jednorazowy 100 zł;
2)
na przewóz wielokrotny w okresie miesiąca 350 zł;
3)
na przewóz wielokrotny w okresie 3 miesięcy 700 zł;
4)
na przewóz wielokrotny w okresie do 1 roku 1.500 zł;
5)
na przewóz wielokrotny w okresie dłuższym 3.000 zł;
6)
na przewóz regularny 3.000 zł.
§  32.
1.
Opłata skarbowa za zezwolenie na wywóz za granicę na stałe dzieła sztuki plastycznej lub przedmiotu o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, objętych ustawowym zakazem wywozu, wynosi - od wartości dzieła lub przedmiotu, ustalonej na podstawie opinii biegłych 25%.
2. 51
(skreślony).
§  33.
1.
Opłata skarbowa za zezwolenie na urządzenie loterii fantowej wynosi - od łącznej ceny wszystkich losów 10%.
2.
Zwalnia się od opłaty skarbowej zezwolenia na urządzanie loterii fantowych, jeżeli cały dochód z loterii jest przeznaczony na budowę szkół i internatów.
§  34.
1.
Opłata skarbowa za pozwolenie wodnoprawne wynosi 150 zł.
2. 52
(uchylony).
3.
Wolne są od opłaty skarbowej pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wody w celu odwodnienia gruntu lub obiektu budowlanego oraz na pobór wód w celu nawodnienia gruntu.
§  34a. 53
Opłata skarbowa za książeczkę walutową za okres 2-letni wynosi:
1)
dla dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, a w razie pobierania nauki - w wieku do lat 24 150 zł,
2)
w pozostałych wypadkach 300 zł.
§  34b. 54
Opłata skarbowa za potwierdzenie zgłoszenia motoroweru do ewidencji wynosi 100 zł.
§  35. 55
Opłata skarbowa za zezwolenie nie wymienione w § 17-34b wynosi 30 zł.
§  36.
1.
Na równi z zezwoleniem traktuje się przedłużenie ważności wydanego już zezwolenia lub rozszerzenie uprawnień z niego wynikających.
2.
Opłatę skarbową za przedłużenie ważności zezwoleń lub rozszerzenie uprawnień z nich wynikających pobiera się w wysokości należnej od zezwolenia, jeżeli nie są przewidziane odrębne stawki.
§  37.
1.
Wolne są od opłaty skarbowej:
1)
karta rybacka i karta wędkarska;
2)
zezwolenie na zakup materiałów budowlanych lub artykułów reglamentowanych potrzebnych do celów gospodarczych;
3)
zezwolenie na sprzedaż znaków wartościowych;
4) 56
zezwolenie dewizowe nie wymienione w § 34a;
5)
zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok ludzkich lub ich szczątków;
6)
potwierdzenie zgłoszenia do rejestru motoroweru, roweru wielośladowego (wózka rowerowego) lub wózka inwalidzkiego, wydawane inwalidom, osobom pobierającym emerytury lub renty;
7)
dowód rejestracji pojazdu samochodowego;
8)
zezwolenia wydawane w sprawach wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 14-17;
9) 57
karty rowerowe wydawane inwalidom oraz osobom pobierającym emerytury lub renty.
2.
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1)
jednostki gospodarki uspołecznionej - za zezwolenia wymienione w § 23-25, 27-30 i 34-36;
2)
organizacje polityczne, społeczne i zawodowe - za zezwolenia wymienione w § 23-25, 27, 29, 30 i 34-36;
3)
z zastrzeżeniem wzajemności - państwa obce i osoby wymienione w art. 3 ustawy - za zezwolenia wymienione w § 17, § 22 pkt 1, § 23, 24, 25 ust. 1 i 2, § 26 ust. 1 i 2, § 27, 28 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, § 35 i 36;
4)
z zastrzeżeniem wzajemności - osoby fizyczne i prawne - od zezwoleń (potwierdzeń zgłoszeń) wymienionych w § 31.
§  38.
1.
Opłata skarbowa od rachunków lub innych pism stwierdzających przeniesienie własności rzeczy ruchomych przez zbawcę nie trudniącego się zawodowo wytwarzaniem lub sprzedażą zbywanych rzeczy wynosi od sumy rachunku:
1)
gdy sprzedaż dotyczy przedmiotów pochodzenia zagranicznego lub z eksportu wewnętrznego - bez względu na osobę nabywcy:
a)
przy sprzedaży lekarstw lub artykułów spożywczych z wyjątkiem spirytusowych

5%,

b)
przy sprzedaży artykułów spirytusowych oraz innych przedmiotów 10%;
2)
gdy sprzedaż dotyczy przedmiotów pochodzenia krajowego, a nabywca kupuje je w celu dalszej odprzedaży lub przerobu 10%.
2.
Jeżeli zbywa lub świadczący usługi trudni się zawodowo wytwarzaniem lub sprzedażą zbywanych rzeczy albo świadczeniem usług, opłata skarbowa od rachunku lub innego pisma stwierdzającego świadczenie usług lub sprzedaż rzeczy ruchomych wynosi od sumy rachunku:
1) 58
przy świadczeniu usług osobiście - z wyjątkiem usług przewozowych - oraz przy sprzedaży rzeczy wytwarzanych przez zbawcę osobiście lub uzyskanych przez niego z własnego zbioru (np. produktów leśnych i łąkowych), gdy łączny obrót z tych tytułów (bez względu na to, czy został udokumentowany dowodami pisemnymi) nie przekracza rocznie kwoty 12.000 zł 7%;
2) 59
przy sprzedaży rzeczy ruchomych lub świadczeniu usług, do których nie ma zastosowania przepis pkt 1:
a)
na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem sprzedaży towarów rynkowych na rzecz jednostek handlu uspołecznionego 2%,
b)
w pozostałych wypadkach 0,2%.
3.
Rachunki wymienione w ust. 1 i 2 podlegają opłacie skarbowej, jeżeli wystawcą jest osoba fizyczna lub osoba prawna nie będąca jednostką gospodarki uspołecznionej.
§  39.
1.
Przepisy § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 nie mają zastosowania przy sprzedaży:
1)
rzeczy używanych: odzieży, bielizny, konfekcji, pościeli, przedmiotów osobistego użytku, gospodarstwa domowego i urządzenia mieszkania, nie wyłączając książek, starodruków, zbiorów numizmatycznych, obrazów i innych dzieł sztuki, antyków oraz instrumentów muzycznych;
2)
używanych maszyn i innych używanych przedmiotów, stanowiących urządzenie (inwentarz) przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych albo służących do wykonywania zawodu;
3)
środków transportowych.
2.
Opłatę skarbową według stawki określonej w § 38 ust. 2 pkt 1 oblicza się, jeżeli wystawca rachunku stwierdzi, że osiągany przez niego obrót roczny nie przekracza kwoty określonej w tym przepisie. W braku takiego stwierdzenia lub gdy obrót jest wyższy, opłatę skarbową oblicza się w wysokości określonej w § 38 ust. 2 pkt 2, stosując równocześnie przepisy o poborze przedpłat na zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy. Stawka opłaty określona w § 38 ust. 2 pkt 1 nie ma również zastosowania, gdy zbawcą lub świadczącym usługi jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pracownik rolny, a sprzedaż rzeczy lub świadczenie usług jest wykonywane w warunkach uzasadniających zwolnienie od podatku obrotowego, przewidziane dla takich sprzedaży (świadczenia usług) wykonywanych przez te osoby; w takim wypadku ma zastosowanie stawka opłaty skarbowej określona w § 38 ust. 2 pkt 2.
3.
Jeżeli sprzedaż lub świadczenie usług będzie stwierdzone kilkoma pismami, opłatę skarbową pobiera się na podstawie tego pisma, które sporządzono najwcześniej; jeżeli jednak późniejsze pismo stwierdza wyższą wartość przedmiotu, opłatę skarbową pobiera się na podstawie tego pisma.
4.
Jeżeli rachunek dotyczy sprzedaży przedmiotów, do których mają zastosowanie różne stawki opłaty skarbowej określone w § 38, wartość każdego przedmiotu powinna być podana odrębnie; w braku takiego określenia opłatę skarbową oblicza się od łącznej wartości objętej rachunkiem według stawki najwyższej.
§  40.
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1)
określonej w § 38 ust. 1 pkt 1:
a)
sprzedaż towarów, z wyjątkiem lekarstw, państwowym i spółdzielczym przedsiębiorstwom, upoważnionym do prowadzenia skupu i sprzedaży takich towarów,
b)
sprzedaż towarów za pośrednictwem uspołecznionych sklepów komisowych;
2)
określonej w § 38 ust. 2 pkt 2 - rachunki na sumę do 250 zł oraz dowody wewnętrzne zastępujące rachunki.
§  41.
Opłata skarbowa od umowy majątkowej małżeńskiej wynosi 300 zł.
§  42.
1.
Opłata skarbowa od weksla wynosi - od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł sumy wekslowej 1 zł.
2.
Opłatę skarbową od weksla nie wymieniającego sumy wekslowej uiszcza się według stawki przewidzianej w ust. 1 od sumy zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego takim wekslem, a jeżeli sumy zobowiązania nie da się ustalić, opłata od takiego weksla wynosi 100 zł; dopłata do opłaty od takiego weksla, jeżeli opłata poprzednio uiszczona nie jest wystarczająca, nastąpić powinna przed wpisaniem sumy wekslowej.
3.
Wolne są od opłaty skarbowej weksle wystawiane lub akceptowane w związku z obrotem z zagranicą.
§  42a. 60
Opłata skarbowa od umowy kredytu nie zabezpieczonego wekslem, udzielonego ludności na ratalny zakup towarów w jednostkach gospodarki uspołecznionej i spłatę należności za korzystanie z usług tych jednostek wynosi - od kwoty zrealizowanego kredytu 1%.
§  43.
1.
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi:
1)
od pełnomocnictwa ogólnego lub od pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej

150 zł;

2)
od pełnomocnictwa szczególnego udzielonego osobie trudniącej się zastępstwem 40 zł;
3)
od pełnomocnictwa szczególnego poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielonego osobie nie trudniącej się zastępstwem 30 zł.
2.
Odpis pełnomocnictwa poświadczony bądź urzędowo, bądź przez mocodawcę lub pełnomocnika podlega opłacie jak oryginał.
3.
Na równi z pełnomocnictwem traktuje się protokół zastępujący pełnomocnictwo.
4.
Od pełnomocnictwa szczególnego poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ nie pobiera się opłaty skarbowej określonej w § 12 ust. 1 pkt 2.
5.
Wolne są od opłaty skarbowej:
1)
pełnomocnictwa wystawiane przez osoby wymienione w art. 2 ust. 2 ustawy;
2)
odpisy pełnomocnictw procesowych, przeznaczone dla uczestniczących w sprawie osób;
3)
pełnomocnictwa (odpisy pełnomocnictw) w postępowaniu sądowym, w którym mocodawcy służy zwolnienie od kosztów sądowych;
4)
pełnomocnictwa szczególne poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru z poczty korespondencji, przesyłek i pieniędzy oraz do odbioru dokumentów z instytucji lub urzędów;
5)
pełnomocnictwa udzielane dalszemu pełnomocnikowi (substytucje);
6)
oryginały notarialnych aktów pełnomocnictw.
§  44.
1.
Opłata skarbowa od poręczenia wynosi - od każdego poręczyciela 20 zł.
2.
Wolne są od opłaty skarbowej:
1)
poręczenia na weksla oraz na deklaracji dołączonej do weksla;
2)
poręczenia na zabezpieczenie pożyczki udzielanej przez pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe lub przez żołnierskie kasy oszczędnościowo-pożyczkowe;
3)
gwarancje wystawiane w związku z obrotem z zagranicą.
4) 61
poręczenia na umowie kredytu (§ 42a).
3.
Zwalnia się od opłaty skarbowej poręczenia składane na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki udzielane przez banki lub spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe:
1)
repatriantom;
2)
rolnikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych, pracownikom służby rolnej i leśnej, pracownikom państwowych gospodarstw rolnych, osiedleńcom - jeżeli poręczycielem jest:
a)
współmałżonek dłużnika - bez względu na kwotę pożyczki,
b)
inna osoba - gdy kwota pożyczki nie przekracza 5.000 zł;
3)
rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym lub zespołom produkcyjnym zarejestrowanym w powiatowych związkach kółek i organizacji rolniczych, jeżeli poręczycielem jest członek spółdzielni, kółka lub zespołu.
§  45.
1.
Opłata skarbowa od ustanowienia hipoteki wynosi:
1)
na zabezpieczenie wierzytelności istniejących, nie podlegających podatkowi od nabycia praw majątkowych 1%;
2)
na zabezpieczenie wierzytelności przyszłych 0,2%;
3)
wszelkiego innego rodzaju 50 zł.
2.
Wolne jest od opłaty skarbowej ustanowienie hipoteki:
1)
przez Państwo;
2)
przymusowej.
3.
Zwalnia się od opłaty skarbowej należnej od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących, nie podlegających podatkowi od nabycia praw majątkowych:
1)
spółdzielnie mieszkaniowe,
2) 62
spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe, spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych oraz budujących indywidualnie domy jednorodzinne lub kupujących domy jednorodzinne od przedsiębiorstw powołanych do realizacji jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego ludności nierolniczej - na terenach województw: koszalińskiego, olsztyńskiego z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego, województwa opolskiego, szczecińskiego, wrocławskiego i m. Wrocławia, województwa zielonogórskiego oraz powiatów elbląskiego i m. Elbląga, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego i sztumskiego województwa gdańskiego, powiatu gliwickiego oraz miast Bytomia, Gliwic i Zabrza województwa katowickiego, powiat trzcianeckiego i m. Piły województwa poznańskiego, powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego województwa białostockiego oraz powiatów leskiego i ustrzyckiego województwa rzeszowskiego.
4. 63
Opłatę skarbową należną od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących nie podlegających podatkowi od nabycia praw majątkowych przez spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe oraz spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych działające na terenach nie wymienionych w ust. 3 pkt 2 obniża się do wysokości 0,5%. Obniżka ta przysługuje także osobom kupującym domy jednorodzinne od przedsiębiorstw powołanych do realizacji jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego ludności nierolniczej.
5.
Zwalnia się od opłaty skarbowej ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności powstałych z tytułu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych nabywcom, do których mają zastosowanie przepisy uchwały nr 285 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1958 r. w sprawie pomocy dla nabywców państwowych nieruchomości rolnych oraz robotników, zatrudnionych w państwowych gospodarstwach rolnych i państwowym gospodarstwie leśnym na Ziemiach Zachodnich i w południowej części województwa rzeszowskiego (Monitor Polski Nr 61, poz. 346).
6.
Zwalnia się od opłaty skarbowej ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie dotacji lub innych form pomocy finansowej udzielanych organizacjom społecznym, działającym w dziedzinie sportu i turystyki.
§  46.
1. 64
Opłata skarbowa od każdego arkusza listu przewozowego lub innego tego rodzaju dokumentu wynosi:
1)
przy przesyłkach drobnych i bagażowych, przewożonych koleją, statkiem powietrznym, innymi statkami, pojazdem komunikacji drogowej, nie wymagających oddania do dyspozycji całego pojazdu 6 zł;
2)
przy przesyłkach nie wymienionych w pkt 1 50 zł.
2. 65
Opłata skarbowa od biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przewozu (przelotu) statkiem morskim (powietrznym), wystawianego przez przedsiębiorcę okrętowego lub żeglugi powietrznej, mającego w Polsce siedzibę lub działającego w Polsce przez swe przedsiębiorstwo (pełnomocnika, agenta), wynosi - od kwoty należności za przewóz statkiem i za inne świadczenia, do których przedsiębiorstwo zobowiązało się (żywienie itp.) 1%.
3.
W razie niewystawienia dokumentu przewozowego przez wysyłającego opłacie skarbowej przewidzianej w ust. 1 podlega pismo, w którym przewoźnik stwierdza, że otrzymał rzecz do przewozu (np. recepis, kwit bagażowy).
4.
List przewozowy kolejowy, za którym nadano dwa lub więcej przedmiotów, podlega opłacie jednokrotnej.
5.
Za listy przewozowe uważa się również kwity lub bilety bagażowe, listy ekspresowe i listy przewozowe komunikacji wewnętrznej i międzynarodowej, zlecenia - listy przewozowe na przewóz przesyłek wojskowych, wykazy nadawcze, wykazy przesyłkowe, konosamenty i inne dokumenty stwierdzające zawarcie umowy, mocą której rzecz zostaje powierzona przewoźnikowi do przewozu w jego przedsiębiorstwie zarobkowym (np. rachunki wystawiane przez przewoźnika, bilety blankietowe na przewóz rzeczy lub osób i rzeczy).
6.
Za dokumenty przewozowe nie uważa się odpisów listów przewozowych, jak również tramwajowych biletów bagażowych, rachunków furmanów trudniących się zawodowo furmaństwem lub właścicieli taksówek (samochodowych i konnych) trudniących się zawodowo przewozem osób.
7.
Arkuszem jest każdy list przewozowy oraz każdy dodatkowy arkusz dodany do listu przewozowego, jeżeli miejsce przeznaczone do wyszczególnienia towaru nie wystarcza; za dodatkowy arkusz uważa się arkusz posiadający te same rozmiary co list przewozowy.
8. 66
Jeżeli opłata skarbowa należna w myśl ust. 1 pkt 1 jest wyższa od opłaty taryfowej za przewóz przesyłki, opłatę skarbową od dokumentu przewozowego pobiera się w wysokości równej opłacie taryfowej.
§  47.
Wolne są od opłaty skarbowej:
1)
dokumenty przewozowe na przesyłki pocztowe, na przesyłki mleka i produktów pochodnych mleka stale nadawanych do przewozu koleją;
2)
dokumenty na bezpłatny przewóz rzeczy lub osób;
3)
dokumenty na przewóz rzeczy tranzytem;
4) 67
(skreślony);
5) 68
(skreślony);
6) 69
dokumenty przewozowe, jeżeli nadawcą przesyłki jest jednostka gospodarki uspołecznionej;
7)
bilety uprawniające do jazdy statkiem żeglugi przybrzeżnej oraz powietrznej krajowej;
8) 70
dokumenty przewozowe na przewóz kolejami rowerów i wózków dziecięcych na odległości od 1 do 100 kilometrów;
9)
z zastrzeżeniem wzajemności - bilety okrętowe i bilety lotnicze stwierdzające przewóz osób wymienionych w art. 3 ustawy.

Przepisy końcowe.

§  48. 71
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 60, poz. 298, z 1962 r. Nr 67, poz. 331, z 1963 r. Nr 8, poz. 46 i z 1964 r. Nr 41, poz. 280).
§  49.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów.
§  50.
Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
2 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
4 § 4 ust. 1 pkt 21 i pkt 24 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) i lit. b) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
5 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
6 § 5 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 maja 1974 r. (Dz.U.74.17.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1974 r.
7 § 5 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
8 § 5a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
9 § 5a ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 2 maja 1974 r. (Dz.U.74.17.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1974 r.
10 § 5a ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 maja 1974 r. (Dz.U.74.17.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1974 r.
11 § 5b dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
12 § 5c dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
13 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
14 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
15 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
16 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
17 § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
18 § 11 skreślony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
19 § 12 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
20 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
21 § 14a dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
22 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
23 § 16 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
24 § 17 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 zmienione przez § 1 pkt 16 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
25 § 17 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 2 maja 1974 r. (Dz.U.74.17.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1974 r.
26 § 17 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 maja 1974 r. (Dz.U.74.17.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1974 r.
27 § 17 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 16 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
28 § 17 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 2 maja 1974 r. (Dz.U.74.17.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1974 r.
29 § 17 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 16 lit. c) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
30 § 18 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
31 § 21 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 2 maja 1974 r. (Dz.U.74.17.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1974 r.
32 § 21 ust. 3 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 maja 1974 r. (Dz.U.74.17.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1974 r.
33 § 21 ust. 3 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 maja 1974 r. (Dz.U.74.17.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1974 r.
34 § 22 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
35 § 23 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
36 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
37 § 26 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 21 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
38 § 26 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 21 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
39 § 26 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 21 lit. c) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
40 § 26 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 21 lit. c) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
41 § 29 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 zmienione przez § 1 pkt 22 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
42 § 29 ust. 1 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 22 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
43 § 29 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 22 lit. c) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
44 § 29 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 22 lit. d) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
45 § 29 ust. 10 dodany przez § 1 pkt 22 lit. e) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
46 § 29 ust. 11 dodany przez § 1 pkt 22 lit. e) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
47 § 29 ust. 12 dodany przez § 1 pkt 22 lit. e) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
48 § 29 ust. 13 dodany przez § 1 pkt 22 lit. e) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
49 § 30 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 23 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
50 § 30 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 23 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
51 § 32 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 24 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
52 § 34 ust. 2 uchylony przez § 7 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie opłaty leśnej (Dz.U.73.51.290) z dniem 1 stycznia 1974 r.
53 § 34a:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1972 r. (Dz.U.72.55.375) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1973 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1974 r. (Dz.U.74.51.323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1975 r.

54 § 34b dodany przez § 1 pkt 25 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
55 § 35 zmieniony przez § 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
56 § 37 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1972 r. (Dz.U.72.55.375) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1973 r.
57 § 37 ust. 1 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 27 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
58 § 38 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 2 maja 1974 r. (Dz.U.74.17.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1974 r.
59 § 38 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 maja 1974 r. (Dz.U.74.17.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1974 r.
60 § 42a:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 września 1970 r. (Dz.U.70.24.195) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1970 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1972 r. (Dz.U.72.55.375) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1973 r.

61 § 44 ust. 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 września 1970 r. (Dz.U.70.24.195) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1970 r.
62 § 45 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 28 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
63 § 45 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 28 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
64 § 46 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 29 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
65 § 46 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 29 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
66 § 46 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 29 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
67 § 47 pkt 4 skreślony przez § 1 pkt 30 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
68 § 47 pkt 5 skreślony przez § 1 pkt 30 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
69 § 47 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 30 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
70 § 47 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 30 lit. c) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1973 r.
71 § 48 zmieniony przez § 10 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie opłaty paszportowej (Dz.U.73.18.106) z dniem 14 maja 1973 r.