Art. 9. - Opłata skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.
Art.  9.
1.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli została uiszczona nienależnie lub w kwocie wyższej od ustawowo przewidzianej albo jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie wykonano czynności urzędowej lub nie wydano dokumentu. Opłata podlega również zwrotowi, jeżeli czynność prawna stwierdzona pismem, od którego uiszczono opłatę, jest nieważna lub została uznana za nieważną albo jeżeli okoliczności wskazują, że warunek zawieszający, od którego uzależniono czynność prawną, nie ziści się.

Zwrotu opłaty nie przysługuje jednak, jeżeli niewykonanie czynności nastąpiło z winy strony lub jeżeli strona odmówiła przyjęcia dokumentu albo jeżeli uiszczona opłata nie przekracza 10 zł.

2.
Zwrot opłaty dokonuje organ finansowy, na którego rachunek suma podlegająca zwrotowi została zarachowana, a jeżeli opłatę uiszczono znakami wartościowymi - organ finansowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Do wniosku o zwrot należy dołączyć zaświadczenie stwierdzające, że pobrana opłata podlega zwrotowi, wydane przez ten organ, który pobrał opłatę, a jeżeli zwrotowi podlega kwota uiszczona gotówką - także dowód dokonania wpłaty. Jeżeli pismo, od którego uiszczono opłatę, jest w posiadaniu organu, który pobrał opłatę - organ ten przesyła pismo organowi finansowemu.