Art. 6. - Opłata skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.
Art.  6.
1.
Do obliczania i pobierania od podatnika opłaty skarbowej oraz do wpłacania jej na rachunek właściwego organu finansowego obowiązani są jako płatnicy:
1)
notariusz - od pism stwierdzających czynności cywilno-prawne, sporządzanych przed nim lub przedstawionych mu celem dokonania czynności notarialnej, oraz od poświadczeń przez niego dokonywanych,
2)
przewoźnik - od listów przewozowych i innych dokumentów stwierdzających, że otrzymał rzecz do przewozu (dowód ładunkowy, recepis, kwit bagażowy itp.),
3)
przedsiębiorca okrętowy oraz przedsiębiorca żeglugi powietrznej (jego pełnomocnik i komisant) - od dokumentów przewozowych, upoważniających do jazdy statkiem morskim lub powietrznym.
4) 4
nabywca od rachunków lub innych dokumentów stwierdzających należność za zakupione rzeczy ruchome.
2.
Płatnicy stwierdzają na oryginałach bądź odpisach pism wydawanych stronom sposób obliczenia opłaty, a mianowicie rodzaj i przedmiot opłaty, sumy uiszczonej opłaty bądź powód niepobrania opłaty oraz pozycję rejestru opłat. Takie samo stwierdzenie płatnicy umieszczają w rejestrach oraz na pismach pozostających w aktach.
3. 5
Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności lub wydanie dokumentu od uprzedniego uiszczenia opłaty skarbowej. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4 płatnicy pobierają należną opłatę skarbową przy wypłacie należności.
4.
Poza przypadkami wymienionymi w ust. 1 opłatę skarbową od podań i załączników do podań, czynności urzędowych, świadectw i zezwoleń pobierają w znaczkach skarbowych organy władzy i administracji państwowej albo przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje wymienione w art. 1 ust. 2, przyjmujące podania, wykonujące czynności urzędowe lub wydające świadectwa czy zezwolenia. Jeżeli w myśl przepisów o zobowiązaniach podatkowych należna opłata ma być uiszczona gotówką - opłatę pobiera organ finansowy.
5.
Minister Finansów określi sposób pobierania lub uiszczania opłaty oraz sposób prowadzenia rejestrów opłaty skarbowej.
4 Art. 6 ust. 1 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. (Dz.U.64.41.277) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 listopada 1964 r.
5 Art. 6 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. (Dz.U.64.41.277) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 listopada 1964 r.