Art. 5. - Opłata skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.
Art.  5.
1.
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje:
1)
od podań i załączników do podań, świadectw i zezwoleń - z chwilą wniesienia podania lub złożenia załącznika do podania, podpisania protokołu lub wydania świadectwa albo zezwolenia,
2)
od czynności urzędowych - z chwilą sporządzenia pisma lub protokołu albo z chwilą dokonania czynności, jeżeli w jej wyniku nie jest wydany żaden dokument,
3)
od pism stwierdzających czynności cywilno-prawne z chwilą sporządzenia pisma,
4)
od pism stwierdzających czynności cywilno-prawne sporządzonych za granicą - w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia ich do Polski; jeżeli daty wprowadzenia nie da się ustalić, termin 7-dniowy liczy się od dnia otrzymania ich w Polsce przez osoby, na których ciąży obowiązek uiszczenia opłaty.
2.
Pismo stwierdzające czynność cywilno-prawną uważa się za sporządzone, jeżeli:
1)
zostało podpisane przez obie strony lub choćby przez jedną ze stron i wręczone drugiej stronie lub osobie trzeciej bądź przedstawione sądowi celem dokonania wpisu w księdze wieczystej, bądź sporządzone sądownie lub notarialnie albo notarialnie uwierzytelnione.
2)
protokół stwierdzający czynność cywilno-prawną został podpisany choćby przez jedną stronę,
3)
pismo stwierdzające przyjęcie oświadczenia zostało doręczone stronie składającej oświadczenie,
4)
pismo stwierdzające czynność cywilno-prawną, sporządzone wobec świadków, podpisali tylko świadkowie lub jeden z nich.
3.
Opłatę skarbową od weksli należy uiścić przed umieszczeniem pierwszego podpisu; od weksla trasowanego płatnego na własne zlecenie wystawcy lub na jego rzecz - przed przyjęciem weksla lub umieszczeniem pierwszego indosu, a od weksla wystawionego za granicą także przed przyjęciem zapłaty, wręczeniem innej osobie lub przed wytoczeniem skargi o pretensje z weksla; przepis ten stosuje się również do przekazów.