Art. 3. - Opłata skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.
Art.  3.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi zakres zwolnień od opłaty skarbowej - z zastrzeżeniem wzajemności - dla państw obcych oraz uwierzytelnionych w Polsce przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych państw obcych, jak również dla innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także dla pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych państw obcych oraz osób z nimi zrównanych nie będących obywatelami polskimi.