Art. 11. - Opłata skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.
Art.  11.

W dekrecie z dnia 14 sierpnia 1954 r. o paszportach zagranicznych (Dz. U. Nr 39, poz. 170):

1)
art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Paszporty zwyczajne oraz dokonywane w kraju w tych paszportach wpisy podlegają opłacie skarbowej.",

2)
art. 19 i art. 24 ust. 3 skreśla się.