Art. 1a. - Opłata skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.
Art.  1a.
1. 3
Opłatę skarbową pobiera się także od określonych grup rzemiosła wykonywanego na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła; opłatę tę pobiera się zamiast podatków obrotowego i dochodowego.
2.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług określa w drodze rozporządzenia:
1)
grupy rzemiosła, do których stosuje się przepis ust. 1, oraz warunki stosowania tego przepisu,
2)
wysokość stawek opłaty skarbowej, o której mowa w ust. 1, terminy i tryb jej pobierania,
3)
zasady całkowitego lub częściowego zwalniania od opłaty skarbowej.
3 Art. 1a dodany przez art. 47 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz.U.72.23.164) z dniem 1 stycznia 1973 r.