Opłata skarbowa. - Dz.U.1951.9.73 t.j. - OpenLEX

Opłata skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.9.73 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1951 r.

DEKRET
z dnia 3 lutego 1947 r.
o opłacie skarbowej.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Opłacie skarbowej podlegają czynności urzędowe, podania i pisma, wymienione w "Tabeli opłat skarbowych", stanowiącej załącznik do niniejszego dekretu.

1.
Wolne są od opłaty skarbowej czynności urzędowe, podania i pisma, wymienione jako wolne od opłaty w części II "Tabeli opłat skarbowych".
2.
Minister Finansów może zwalniać od opłaty skarbowej całkowicie lub częściowo czynności urzędowe, podania i pisma, określone w art. 1, na całym obszarze Państwa lub w poszczególnych jego częściach w granicach słuszności gospodarczej.

Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży solidarnie na osobach fizycznych, prawnych, spadkach nieobjętych oraz na spółkach jawnych, komandytowych i spółkach nie będących spółkami handlowymi, które podanie lub pismo podlegające opłacie podpisały bądź są uprawnione do dochodzenia praw majątkowych, których podanie lub pismo dotyczy, albo w których interesie mają być lub zostały dokonane czynności urzędowe.

1.
Do obliczania i pobrania od podatnika opłaty skarbowej oraz do wpłacenia jej na rachunek właściwego organu finansowego obowiązani są:
1)
notariusz - od sporządzonych przed nim aktów oraz od pism, przedstawionych mu celem dokonania czynności urzędowej;
2)
sędzia obywatelski - od pism stwierdzających czynność prawną, wciągniętych do księgi umów;
3)
przewoźnik - od listów przewozowych i innych dokumentów stwierdzających, że otrzymał rzecz do przewozu (dowód ładunkowy, recepis, kwit bagażowy itp.);
4)
przedsiębiorca okrętowy lub żeglugi powietrznej (jego pełnomocnik i komisant) - od wydawanych biletów lub kwitów zadatkowych, uprawniających do jazdy statkiem morskim lub powietrznym;
5)
przechowawca - od dowodów składowych i świadectw depozytowych.
2.
Płatnicy zaświadczają na oryginałach bądź na odpisach pism wydawanych stronom sposób obliczenia opłaty, a mianowicie: rodzaj i przedmiot opłaty, sumę uiszczonej opłaty bądź powód niepobrania opłaty oraz pozycję rejestru opłat. Takie same zaświadczenia płatnicy umieszczają w rejestrach oraz na pismach pozostających w aktach, a sędzia obywatelski - w treści wpisu do księgi umów i w rejestrze.
3.
Przepisy co do sposobu pobierania opłaty, zaświadczania i prowadzenia rejestru opłat skarbowych wyda w drodze rozporządzenia Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami.
4.
Płatnicy oraz urząd stanu cywilnego obowiązani są uzależnić dokonanie swej czynności od uprzedniego uiszczenia opłaty skarbowej.
1.
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje:
1)
w stosunku do podań i pism stwierdzających czynności urzędowe - z chwilą wniesienia podania, podpisania protokołu lub pisma, stwierdzającego czynność urzędową, albo wydania dokumentu;
2)
w stosunku do pism stwierdzających czynności prywatno-prawne - z chwilą sporządzenia pisma;
3)
w stosunku do czynności urzędowych - z chwilą ich dokonania;
4)
w stosunku do pism sporządzonych za granicą - w terminie dwóch tygodni od dnia wprowadzenia ich do Polski; jeżeli data wprowadzenia nie da się ustalić - termin dwutygodniowy liczy się od dnia otrzymania ich w Polsce przez osoby, na których ciąży obowiązek uiszczenia opłaty.
2.
Pismo stwierdzające czynność prywatno-prawną uważa się za sporządzone, jeżeli:
1)
zostało podpisane przez obie strony lub choćby przez jedną, a wręczone drugiej stronie lub osobie trzeciej, bądź przedstawione sądowi celem dokonania wpisu w księdze wieczystej, bądź sporządzone sądownie lub notarialnie, bądź notarialnie uwierzytelnione;
2)
protokół stwierdzający czynność prawną został podpisany choćby przez jednego podatnika;
3)
pismo zawierające przyjęcie oświadczenia zostało doręczone podatnikowi składającemu oświadczenie;
4)
pismo stwierdzające czynność prawną, sporządzone wobec świadków, podpisali tylko świadkowie lub jeden z nich.
3.
Opłatę skarbową od wekslu należy uiścić przed umieszczeniem pierwszego podpisu; o ile chodzi o weksel trasowany płatny na własne zlecenie wystawcy lub na jego rzecz - przed przyjęciem wekslu lub umieszczeniem pierwszego indosu, a od wekslu wystawionego za granicą także przed przyjęciem zapłaty, wręczeniem innej osobie lub przed wytoczeniem skargi o pretensje z wekslu; przepis ten stosuje się również do przekazów i czeków. Opłatę skarbową od wekslu in blanco należy uiścić według stawki przewidzianej dla sumy zobowiązania pieniężnego; jeżeli suma zobowiązania nie da się ustalić - opłata skarbowa od wekslu in blanco wynosi 30 zł; dopłata do wekslu in blanco, jeżeli opłata poprzednio uiszczona nie jest wystarczająca, nastąpić powinna przed wpisaniem sumy wekslowej.
4.
Jeżeli czynność prawna stwierdzona pismem, od którego uiszczono opłatę, była od początku nieważna lub na skutek zdarzenia późniejszego ma być uważana za nieważną od początku, jak również gdy stało się pewnym, że nie ziści się warunek zawieszający, od którego uzależniono czynność prawną - uważa się opłatę skarbową za nienależnie pobraną.

Jeżeli nie użyto urzędowego blankietu wekslowego lub gdy chodzi o uzupełnienie urzędowego blankietu wekslowego niedostatecznej wartości, obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z zaistnieniem okoliczności, z którymi prawo łączy obowiązek uiszczenia opłaty.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami.

1.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem pierwszym drugiego miesiąca po ogłoszeniu.
2.
Jednocześnie tracą moc wszelkie przepisy w przedmiotach nim unormowanych, a w szczególności:
1)
art. 82-87, 92-95, 111-113, 117, 122-130, 140-151, 154-160, 161 ust. 1-4 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 64, poz. 404) wraz z późniejszymi zmianami;
2)
przepisy szczególne w częściach dotyczących zwolnień podmiotowych i przedmiotowych od opłat stemplowych z wyjątkiem zwolnień, wynikających z umów międzypaństwowych.

ZAŁĄCZNIK

TABELA OPŁAT SKARBOWYCH

Część I.

PozycjaPrzedmiot opłatyStawka

opłaty

%

1.Podania i załączniki wnoszone do władz i urzędów państwowych.
a) Podania w każdym przypadku bez względu na ilość

arkuszy

6 -
b) Podania osób pozostających w stosunku pracy

w sprawach: stwierdzenia miejsca zamieszkania

petenta celem uzyskania ulg w komunikacji masowej,

mieszkaniowych oraz o wydanie kart rowerowych

1,50 -
c) Podania w sprawach danin publicznych 3 -
d) Podania o zezwolenie na założenie i prowadzenie

przedsiębiorstwa

60 -
e) Podania o zezwolenie na założenie i prowadzenie

przedsiębiorstwa lub zmianę w urządzeniu

przedsiębiorstwa, jeżeli obowiązujący przepis

wyraźnie wymaga oględzin na miejscu przed

załatwieniem podania

90 -
f) Podania o zezwolenie na niestałe prowadzenie

przedsiębiorstwa, na dorywcze przedsięwzięcia

rozrywkowe, urządzane nie w lokalach, oraz na

teatralne przedstawienia, organizowane dorywczo

30 -
g) Załącznik do podania bez względu na to, czy jest

nim oryginał, czy od niego uiszczono już

jakąkolwiek opłatę

0,60 -
2.Czynności urzędów stanu cywilnego:
a) wpisanie treści postanowienia sądowego do

specjalnych ksiąg stanu cywilnego

12 -
b) sporządzenie aktu małżeństwa 15 -
c) wydanie książeczki stanu cywilnego 9 -
d) dokonanie wpisu w książeczce stanu cywilnego 1,50 -
e) sporządzenie protokołu (ogłoszenie) zawarcia

małżeństwa dokonanego poza lokalem urzędu:

1) w miejscowości będącej siedzibą urzędu 15 -
2) w innej miejscowości 30 -
3) poza godzinami urzędowymi dodatkowo 15 -
f) sporządzenie protokołu o oświadczeniach

i wnioskach składanych na mocy §§ 39 ust. 3, 90

ust. 2 i 100 rozporządzenia Ministrów

Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia

24 listopada 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 54, poz.

304)

6 -
g) osobiste stwierdzenie zgonu przez urzędnika stanu

cywilnego

6 -
h) za inne czynności urzędowe, o ile nie wynikają

z ustawowego obowiązku urzędnika stanu cywilnego

1,50 -
3.Świadectwa (wypisy, wyciągi, zezwolenia).
a) Potwierdzenie odbioru podania 0,60 -
b) Świadectwa wydawane przez urzędy państwowe,

w każdym przypadku

6 -
c) Świadectwa wydawane na skutek podań wymienionych

w poz. 1 ust. b)

1,50 -
d) Wtóropisy (duplikaty) dokumentów publicznych,

sporządzone przez urzędy państwowe, odpisy

i wyciągi, sporządzone i poświadczone co do

zgodności z oryginałem przez te urzędy, sądy lub

przez notariuszów oraz wypisy aktów notarialnych

- od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

6 -
e) Wydawane przez urzędy stanu cywilnego:
1) z ksiąg (zwykłych lub specjalnych) stanu

cywilnego:

a) wyciągi 3 -
b) odpisy skrócone 4,50 -
c) odpisy zupełne 9 -
2) zaświadczenia stwierdzające, że akt stanu

cywilnego lub wzmianka dodatkowa nie są wpisane

do ksiąg:

a) za pierwszy rocznik 3 -
b) za każdy następny 1,50 -
3) uzupełnienie wydanego poprzednio wypisu (odpisu

lub wyciągu) przez dopisanie treści

późniejszych wzmianek na marginesie lub zmian

z nich wynikających

3 -
4) wydawane przez władze nadzorcze:
a) zezwolenia na sporządzenie aktu urodzenia

w razie opóźnienia powyżej 3 miesięcy lub

spóźnionego aktu zejścia

15 -
b) zezwolenia na wpisanie aktu sporządzonego za

granicą przed niepolskim urzędnikiem stanu

cywilnego

15 -
c) zezwolenia na wydanie odpisu zupełnego

osobie nie wymienionej w art. 38 ust. 1

prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U.

R. P. z 1945 r. Nr 48, poz. 272, z 1948 r.

Nr 24, poz. 161 i Nr 36, poz. 252 oraz

z 1950 r. Nr 34, poz. 309) lub na

przejrzenie ksiąg osobie obcej (art. 41

powyższego prawa)

6 -
d) zezwolenia na zgłaszanie na piśmie urodzeń

i zgonów przez kierowników prywatnych

zakładów położniczych i szpitali

15 -
e) zaświadczenia zdolności do sporządzenia aktu

stanu cywilnego za granicą przez obywatela

polskiego lub upoważnienie cudzoziemca do

zawarcia małżeństwa w razie nieprzedłożenia

świadectwa władz państwa ojczystego

o zdolności do zawarcia małżeństwa

15 -
f) zarządzenia przewidziane w art. 29 prawa

o aktach stanu cywilnego

9 -
f) Poświadczenia przez władze i urzędy państwowe oraz

sądy i notariuszów zgodności z pierwopisem

wtóropisów, odpisów i wyciągów, sporządzonych

nieurzędowo (przez same strony) od każdej pełnej

lub zaczętej stronicy

3 -
g) Nadanie obywatelstwa polskiego 90 -
h) Zezwolenie na zmianę nazwiska i imienia lub

nazwiska albo imion:

1) w przypadkach, określonych w art. 3 ust. 2

i art. 10 dekretu z dnia 10 listopada 1945 r.

o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk (Dz. U.

R. P. z 1945 r. Nr 56, poz. 310 i z 1949 r.

Nr 4, poz. 21)

15 -
2) w innych przypadkach 300 -
i) Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez

cudzoziemca od minimalnej sumy nabycia (art. 3

ustawy z dnia 24 marca 1929 r. Dz. U. R. P.

z 1933 r. Nr 24, poz. 202)

-

nie więcej jednak niż

1.500 zł

1
j) Zatwierdzenie:
1) statutu spółki akcyjnej lub komandytowo-

akcyjnej, jak również zezwolenie spółce

zagranicznej na działalność w Polsce lub na

powiększenie kapitału

1.500 -
2) zmian w statucie spółki akcyjnej lub

komandytowo-akcyjnej

450 -
k) Zezwolenie na stałe prowadzenie przedsiębiorstwa,

wymagającego koncesji:

1) a) wytwórni surowic, szczepionek, preparatów

organoterapeutycznych i witaminowych

2.100 -
b) apteki lub składu aptecznego 1.500 -
c) hurtowni farmaceutycznej, prowadzącej

sprzedaż środków powyżej pod a) wymienionych

900 -
d) apteki w miejscowościach do 5.000

mieszkańców

300 -
e) hurtowni farmaceutycznej, prowadzącej

sprzedaż eteru etylowego

300 -
f) hurtowni farmaceutycznej, prowadzącej

sprzedaż substancji i przetworów

odurzających

60 -
2) nowych przedsiębiorstw w gałęziach przemysłu

i komunikacji, objętych przepisem art. 3 ust. 1

lit. A i C ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r.

o przejęciu na własność Państwa podstawowych

gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P.

z 1946 r. Nr 3, poz. 17 i Nr 72, poz. 394)

3.000 -
3) przedsiębiorstw hurtowego handlu zbożem lub

produktami przemiału (zezwolenie "A" - § 2

ust. 2 rozporządzenia Ministrów Aprowizacji

oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia

1947 r. Dz. U. R. P. Nr 61, poz. 348)

1.800 -
4) przedsiębiorstw hurtowego handlu zbożem lub

produktami przemiału (zezwolenie "B" - § 2

ust. 3 powyższego rozporządzenia)

900 -
5) przedsiębiorstw hurtowego handlu zbożem lub

produktami przemiału, młyna handlowego

(zezwolenie "C" - § 2 ust. 4 powołanego wyżej

rozporządzenia)

600 -
6) przedsiębiorstw:
a) garbarń 1.500 -
zakładów i pracowni solenia i suszenia skór

surowych

900 -
c) zmechanizowanych fabryk obuwia lub pasów

transmisyjnych

1.800 -
7) przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego:
a) w miastach, liczących ponad 75.000

mieszkańców:

1) zatrudniających nie więcej niż 3 osoby

łącznie z właścicielem i członkami

rodziny

1.500 -
2) zatrudniających więcej osób 4.500 -
b) w innych miejscowościach:
1) zatrudniających nie więcej niż 3 osoby

łącznie z właścicielem i członkami

rodziny

300 -
2) zatrudniających więcej osób 900 -
8) innych przedsiębiorstw (zakładów) 180 -
l) Potwierdzenie zgłoszenia na prowadzenie:
1) przemysłu rzemieślniczego nie koncesjonowanego 75 -
2) innego przedsiębiorstwa nie wymagającego

koncesji

150 -
ł) Zezwolenie na przedłużenie godzin wstępu do lokalu

publicznego (restauracji itp.)

450 -
m) Zezwolenie na niestałe prowadzenie

przedsiębiorstwa, na dorywcze przedsięwzięcia

rozrywkowe, urządzane nie w lokalach, oraz na

teatralne przedstawienia, organizowane dorywczo

30 -
n) Karta łowiecka 9 -
o) Zezwolenie na urządzenie wystawy i targów

gospodarczych

9 -
p) Zezwolenie na urządzenie loterii fantowej od

łącznej ceny wszystkich losów (kapitał gry)

-10
r) Zezwolenie na:
wyrób lub przeróbkę poszczególnych środków

odurzających, przeznaczonych do celów leczniczych,

wyrób poszczególnych specyfików farmaceutycznych,

wyrób lub wprowadzenie do obrotu poszczególnych

środków, przeznaczonych do trucia szczurów, myszy,

owadów, pasożytów zwierzęcych itp., albo

wprowadzenie do obrotu poszczególnych preparatów

organoterapeutycznych lub witaminowych

150 -
s) Zezwolenie na:
1) przewóz zwłok lub szczątków zwłok 75 -
2) ekshumację zwłok lub ich szczątków z grobu lub

katakumb i umieszczenie ich w innym miejscu na

tym samym cmentarzu lub innym w tej samej

miejscowości

120 -
3) ekshumację zwłok lub ich szczątków z grobu lub

katakumb i przewiezienie ich do innej

miejscowości zarówno w obrębie jak i poza

granicami Państwa Polskiego

150-
t) Zezwolenie na wywóz zabytków na stałe (dekret

z dnia 1 marca 1946 r. Dz. U. R. P. Nr 14,

poz. 99) od zadeklarowanej przez ubiegającego się

o wywóz - sumy szacunkowej

-25
4.Weksel, czek, zlecenie wypłaty (asygnacja):
a) przy sumie nie przekraczającej 30 zł 0,60 -
b) przy sumie przekraczającej 30 zł dodatkowo za

każde choćby rozpoczęte 30 zł

0,30 -
5.Przekaz, tj. pismo, w którym wystawca zleca innej osobie, aby odbiorcy pisma wypłaciła sumę pieniężną:
a) jeżeli został przeniesiony w formie indosu lub

jest płatny na zlecenie albo okazicielowi lub też

został pisemnie przyjęty przez osobę, której

przekaz wykonać zlecono, a która nie wykonuje

czynności bankowych:

1) przy sumie nie przekraczającej 30 zł 0,60 -
2) przy sumie przekraczającej 30 zł dodatkowo za

każde choćby rozpoczęte 30 zł

0,30 -
b) w innych przypadkach 30 -
6.Protesty weksli, czeków i innych dokumentów, sporządzone przez notariusza:
a) przy sumie zaprotestowanej nie przekraczającej

30 zł

0,60 -
b) przy sumie zaprotestowanej przekraczającej 30 zł

od sumy zaprotestowanej

- 2
7.Pełnomocnictwo:
a) upoważniające wyłącznie do zastępstwa przed sądem

lub innym urzędem publicznym

15 -
b) upoważniające do odebrania sumy pieniężnej nie

przekraczającej 300 zł

3 -
c) upoważniające do odebrania sumy pieniężnej

przekraczającej 300 zł

15 -
d) inne pełnomocnictwa 30 -
8.Poręka:
a) zasadniczo bez względu na ilość poręczycieli 15 -
b) udzielana za zobowiązanie, nie podlegające

podatkowi od nabycia praw majątkowych lub

zwolnione ustawowo od tego podatku

6 -
9.Ustanowienie hipoteki:
a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących, nie

podlegających podatkowi od nabycia praw

majątkowych

- 1
b) na zabezpieczenie wierzytelności przyszłych - 0,2
c) wszelkiego innego rodzaju 15 -
10.Przechowanie:
przyjęcie na przechowanie rzeczy ruchomych przez osobę trudniącą się zawodowo przechowywaniem rzeczy cudzych bez względu na ich wartość 18 -
11.Przewóz:
a) list przewozowy lub inny tego rodzaju dokument

podlega opłacie:

1) przy przesyłkach należących do kategorii

drobnych, przewożonych koleją lub statkiem,

lotniczych albo przewożonych pojazdem

komunikacji drogowej, nie wymagających oddania

do dyspozycji całego pojazdu, od każdego

arkusza

1,20

nie więcej jednak niż wynosi taryfowa opłata za przewóz

-
2) przy przesyłkach dzienników i czasopism - od

każdego arkusza listu przewozowego lub innego

tego rodzaju dokumentu (list ekspresowy,

specjalny wykaz nadawczy)

0,15 -
3) przy przesyłkach nie wymienionych w punktach 1)

i 2)

6 -
b) bilet lub inny dokument uprawniający do jazdy

statkiem morskim lub powietrznym, wystawiony przez

przedsiębiorcę okrętowego lub żeglugi powietrznej,

mającego w Polsce siedzibę lub działającego przez

swe przedsiębiorstwo (pełnomocnika lub komisanta),

a wręczony bądź w Polsce, bądź za granicą osobie

w Polsce zamieszkałej - od sumy wynagrodzenia za

przewóz statkiem i za inne jeszcze ewentualne

świadczenia, do których przedsiębiorca się

zobowiązał (żywienie itp.)

- 1
12.Umowy majątkowe małżeńskie 150 -

Część II.

PRZEPISY DODATKOWE.

Nr

przepisu Treść przepisu

Do poz. 1.

1. Podanie wniesione przez jedną osobę, choćby dotyczyło dwu lub więcej spraw (przedmiotów), podlega jednokrotnej opłacie według stawki najwyższej; jeżeli z tych spraw władza uczyni przedmiotem załatwienia jedną, opłata należy się według stawki przypadającej od tej sprawy.

2. Podanie ponowne, przy którym jedynie zostają złożone załączniki, potrzebne do załatwienia pierwszego podania, nie podlega opłacie, od załączników opłaca się jednak po 0,60 zł od sztuki.

3. Protokół zastępujący podanie podlega opłacie takiej samej jak podanie. Każdy zaś dalszy egzemplarz lub odpis podania, złożony wraz z podaniem, podlega opłacie jak załącznik.

Nie podlegają opłacie:

4. podania, zawierające wnioski w sprawach publicznych albo wiadomości udzielone w sprawie publicznej w myśl obowiązującego przepisu lub na żądanie władzy, wnioski o wydanie świadectw, których posiadanie jest przez obowiązujące przepisy nakazane ze względów publicznych, w sprawach wyborów do Sejmu, do terenowych rad narodowych, samorządu gospodarczego oraz komisji podatkowych, podania o wydanie świadectw upoważniających do przekroczenia granicy, przewidzianych w umowach międzypaństwowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym;

5. podania dotyczące nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia, ubezpieczeń społecznych, opieki społecznej, odznaczeń za zasługi publiczne, służby wojskowej i świadczeń wojennych, stosunku służbowego osób, które pozostają lub pozostawały w służbie państwowej, terenowych rad narodowych i związków przymusowych, wnoszone tak przez te osoby jak i członków ich rodzin;

6. podania wnoszone przez osoby, których stan niezamożności jest niewątpliwie znany władzy, mającej załatwiać podania, jeżeli uiszczenie opłaty nie jest możliwe bez dotkliwego uszczerbku majątkowego;

7. podania w sprawach ustawowo przewidzianych zwolnień w zakresie danin publicznych oraz zwrotu nienależnie pobranej daniny publicznej;

8. podania o zapomogi lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową, o pomoc państwową dla osadników, repatriantów, reemigrantów, zdemobilizowanych żołnierzy, w sprawach pomocy państwowej na odbudowę oraz rozbudowę budynków zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych, na cele melioracji rolnej, o nadanie ziemi w wykonaniu reformy rolnej oraz osadnictwa, dotyczące uregulowania struktury gospodarstw rolnych (scalenia gruntów, podziału spólnot, likwidacji lub ścisłego określenia serwitutów, zamiany gruntów) o nadanie ziemi żołnierzom Wojska Polskiego, inwalidom wojennym, repatriantom.

Do poz. 2.

9. Nie podlegają opłacie następujące czynności urzędowe:

a)
sporządzenie aktu urodzenia, uznania oraz zejścia;
b)
wykonane na żądanie władz nadzorczych lub prokuratora oraz na żądanie władz obcych, o ile umowy międzynarodowe przewidują zwolnienie od opłat,
c)
zawarcie związku małżeńskiego między osobami, których niezamożność została udowodniona.

Do poz. 3 lit. g-h.

10. Władze nadające obywatelstwo lub zezwalające na zmianę imion i nazwisk mogą zwolnić petenta od opłaty skarbowej całkowicie lub częściowo ze względu na jego stan majątkowy lub ze względów natury publicznej.

Do poz. 3 lit. p.

11. Do zezwoleń na urządzenie loterii fantowej przepis dodatkowy Nr 14 nie ma zastosowania.

Do poz. 3 lit. s.

12. Wolne są od opłaty skarbowej zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków tych osób, które poległy lub zmarły wskutek działań wojennych lub zmarły wskutek represji stosowanych przez okupanta albo wskutek aktów terrorystycznych wrogów demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, jako też zwłok lub szczątków żołnierzy zmarłych podczas pełnienia służby wojskowej, jeńców wojennych i osób internowanych.

Do poz. 3 lit. t.

13. Jeżeli zadeklarowana suma szacunkowa zdaniem władzy udzielającej zezwolenie wynosi mniej niż wartość sprzedażna, stosuje się odpowiednio przepisy dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych.

Do poz. 1 i 3.

14. Wolne są od opłaty (zwolnienia podmiotowe):

a)
Skarb Państwa i podmioty gospodarki uspołecznionej;
b)
osoby prawne mające na celu ogólną użyteczność lub cele naukowe, oświatowe, kulturalne, sportowe, kultu religijnego, opieki społecznej i dobroczynne, jeżeli osoby te zachowały w roku poprzedzającym rok podatkowy warunki zwolnienia określone w przepisach o podatku dochodowym. Na osobach tych ciąży jednak obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od podań i świadectw, dotyczących źródeł przychodów, które podlegają podatkowi obrotowemu i nie są od tego podatku zwolnione;
c)
z zastrzeżeniem wzajemności - państwa obce, przedstawiciele dyplomatyczni, konsularni, członkowie misji państw obcych i przydzieleni im pracownicy, nie będący obywatelami polskimi jak również inne osoby, które na podstawie układów międzynarodowych lub prawa międzynarodowego są z nimi zrównane.

15. Nie podlegają opłacie następujące podania i świadectwa:

a)
podania wnoszone do urzędów państwowych, sądów powszechnych, szczególnych, administracyjnych oraz wydawane przez te władze świadectwa, o ile z mocy odrębnych przepisów prawnych podlegają opłatom na rzecz Skarbu Państwa (opłaty specjalne) lub są na mocy tych przepisów od tych opłat zwolnione;
b)
wypisy (odpisy, wyciągi) wydawane z akt stanu cywilnego na wniosek konsulatów polskich, a przeznaczone dla obywateli polskich za granicą, jak również wyciągi dla celów ewidencji ludności, powszechnego obowiązku wojskowego, szkolnictwa, opieki społecznej i ubezpieczeń społecznych, tudzież wyciągi lub odpisy wydawane osobom zawierającym związek małżeński, których niezamożność została udowodniona;
c)
podania i świadectwa wydawane w toku postępowania sądowo-karnego, karno-administracyjnego, karno-skarbowego lub dyscyplinarnego;
d)
świadectwa szkolne, dowody tożsamości (osobiste), karty łowieckie wydawane funkcjonariuszom zarządów lasów państwowych lub straży łowieckiej prywatnej, zatwierdzonej i zaprzysiężonej przez władzę państwową;
e)
świadectwa, wydawane w wykonaniu przepisów o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec oraz o nadzorze nad hodowlą koni, jak również dowody tożsamości koni, stanowiące podstawę do ewidencji koni;
f)
świadectwa, wydawane na skutek podań, wymienionych w przepisach dodatkowych do poz. 1 pod Nr 4-8.

Do poz. 4.

16. Przepis ten dotyczy również pisma, zawierającego prócz nazwy "weksel" choćby podpis wystawcy lub akceptanta albo indos.

17. Takiej samej opłacie podlega każdy wtóropis wekslu, każdy odpis wekslu zaopatrzony bądź w indos, bądź w porękę wekslową.

18. Czek podlega opłacie skarbowej, jeżeli w czeku na rzecz określonej osoby lub na jej zlecenie wystawca czeku jest zarazem trasatem.

19
Zlecenie wypłaty (asygnacja) podlega opłacie w tych przypadkach, jeżeli wypłata ma być wykonana przez samego wystawcę lub inny oddział przedsiębiorstwa wystawcy, a odbiorca otrzymał zlecenie niedatowane, albo data zlecenia jest późniejsza niż dzień doręczenia odbiorcy lub jeżeli zlecenie ma być wykonane nie za okazaniem, lecz w oznaczonym terminie.

Do poz. 6.

20. Opłatę oblicza się od każdego zaprotestowanego dokumentu, choćby protest dwóch lub więcej dokumentów objęty został jednym aktem.

21. Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, to od protokołu, który stwierdzi ten stan rzeczy, należy pobrać połowę opłaty skarbowej, jaka by przypadała za sporządzenie protestu.

Do poz. 7.

22. Na równi z pełnomocnictwem traktuje się protokół zastępujący pełnomocnictwo.

23. Pełnomocnictwo udzielone w jednym piśmie, dotyczącym jednej sprawy, przez dwie lub więcej osób, bądź dwu lub więcej pełnomocnikom, uważa się za jedno pełnomocnictwo.

24. Każdy egzemplarz pełnomocnictwa oraz każdy odpis pełnomocnictwa, zaświadczony bądź urzędownie, bądź przez mocodawcę lub pełnomocnika, podlega opłacie jak oryginał.

25. Wolne są od opłaty pełnomocnictwa:

a)
do działań w sprawach ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniu sądowo-karnym, karno-administracyjnym, karnym skarbowym lub dyscyplinarnym;
b)
udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucja);
c)
wystawione przez osoby wymienione w przepisach dodatkowych do poz. 1 i 3 pod Nr 14 lit. a) i lit. b);
d)
upoważniające do zastępstwa przed komisjami polubownymi i rozjemczymi dla załatwienia zatargów zbiorowych i indywidualnych pomiędzy pracodawcami a pracownikami, tudzież przed sądami w sprawach spornych ze stosunku pracy oraz o uzyskanie klauzuli wykonalności do orzeczeń komisji lub do układów pojednawczych przed nimi zawieranych, jak również w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym na zasadzie takich orzeczeń lub układów pojednawczych;
e)
udzielone pracowniczemu związkowi zawodowemu lub jego funkcjonariuszom (ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 293) albo przez ten związek, a upoważniające do zastępowania członków związku;
f)
odpisy pełnomocnictw składane sądowi a przeznaczone dla uczestniczących w sprawie osób;
g)
upoważniające do podjęcia sumy nie przekraczającej 150 zł lub do odbioru stypendiów i premii stypendialnych, sum wypłacanych z tytułu stosunku pracy, świadczeń emerytalnych i rent inwalidzkich albo wkładki w PKO lub z tytułu wkładów na SFO bez względu na kwotę oraz pełnomocnictwa pocztowe i pełnomocnictwa w obrocie żyrowym i czekowym między instytucjami kredytowymi (wzory podpisów).

Do poz. 8.

26. Wolna jest od opłaty poręka wekslowa, poręka na czeku oraz poręka udzielona przez członków związku zawodowego na zabezpieczenie pożyczek, udzielonych przez pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe związku zawodowego.

Do poz. 10.

27. Wolne są od opłaty pisma, stwierdzające przyjęcie na przechowanie rzeczy ruchomych, wydawane przez Narodowy Bank Polski oraz kolejowe przechowalnie bagażowe, jak również pisma, stwierdzające przyjęcie przez banki duplikatów kluczy skarbcowych, składanych wzajemnie przez banki na bezpłatne przechowanie.

Do poz. 11 lit. a.

28. W razie niewystawienia dokumentu przez wysyłającego takiej samej opłacie podlega pismo, którym przewoźnik stwierdza, że otrzymał rzecz do przewozu (dowód ładunkowy, recepis, kwit bagażowy itp.).

29. List przewozowy kolejowy, za którym nadano dwa lub więcej przedmiotów, podlega opłacie jednokrotnej.

30. Wolne są od opłaty dokumenty przewozowe, o ile chodzi o przesyłki pocztowe lub abonamentowe przesyłki mleka.

Do poz. 11 lit. b.

31. Nie podlegają opłacie bilety, uprawniające do jazdy statkami żeglugi przybrzeżnej i powietrznej krajowej.