Art. 3. - Opłata od kart do gry. - Dz.U.1931.27.171 - OpenLEX

Art. 3. - Opłata od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.171

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1939 r.
Art.  3.
(1)
Opłatę od kart do gry, wyrobionych w kraju, wytwórca obowiązany jest uiścić gotówką przy wypuszczeniu ich do wolnego obrotu.
(2)
Uiszczenie opłaty może być odroczone pod warunkami, ustalonemi przez Ministra Skarbu.
(3)
Od kart do gry, przywiezionych z zagranicy, uiszcza się opłatę wraz z cłem, a od kart, sprowadzonych z obszaru W. M. Gdańska, - w chwili zgłoszenia w urzędzie odbiorczym w trybie, przepisanym dla postępowania przekazowego.
§  4.
(1)
Dowodem uiszczenia opłaty lub jej odroczenia jest stempel urzędowy oraz banderola, w które każda talja kart do gry winna być zaopatrzona.
(2)
Należność, przypadająca z tytułu opłaty od kart do gry, ulega zaspokojeniu z kart z pierwszeństwem przed wszystkiemi innemi przywilejami i obciążeniami i może być wyegzekwowana bez względu na jakiekolwiek prawa osób trzecich.