Opłata koncesyjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2277

Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie opłaty koncesyjnej

Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres informacji w sprawie opłaty, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej "opłatą koncesyjną", której może żądać Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, oraz sposób jej przekazania;
2)
sposób pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opłaty koncesyjnej, w tym termin jej zapłaty;
3)
współczynniki opłaty koncesyjnej dla poszczególnych rodzajów działalności koncesjonowanej;
4)
wzór formularza w sprawie opłaty koncesyjnej.
1. 
Informacje w sprawie opłaty koncesyjnej, których może żądać Prezes Urzędu Regulacji Energetyki od przedsiębiorstwa energetycznego, któremu została udzielona koncesja, w zakresie dotyczącym podstaw oraz prawidłowości jej obliczenia, stanowią:
1)
informacje o zawartych w danym okresie transakcjach dotyczących sprzedaży towarów lub usług w zakresie działalności przedsiębiorstwa energetycznego objętej koncesją, w tym w ujęciu analitycznym oraz zbiorczym;
2)
informacje o podstawie prawnej i zakresie zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty koncesyjnej.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w formie pisemnej w postaci papierowej na adres siedziby Urzędu Regulacji Energetyki lub w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, na elektroniczną skrzynkę podawczą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1. 
Przedsiębiorstwo energetyczne oblicza wysokość opłaty koncesyjnej dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją i w terminie określonym w § 4 przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące obliczenia opłaty koncesyjnej oraz jej wysokości na formularzu w sprawie opłaty koncesyjnej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. 
Współczynniki opłaty koncesyjnej dla poszczególnych rodzajów działalności koncesjonowanej określa tabela współczynników opłaty koncesyjnej, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Opłatę koncesyjną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Regulacji Energetyki, oddzielnie dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku powstania obowiązku wniesienia opłaty.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:
1)
wzywa przedsiębiorstwo energetyczne:
a)
w przypadku gdy w terminie określonym w § 4 opłata koncesyjna nie została obliczona i wniesiona - do obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej,
b)
w przypadku gdy opłata koncesyjna została obliczona w sposób nieprawidłowy - do ponownego obliczenia opłaty koncesyjnej i wniesienia jej w prawidłowej wysokości

- w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wezwania;

2)
niezwłocznie dokonuje obliczenia wysokości opłaty koncesyjnej i wzywa przedsiębiorstwo energetyczne do jej wniesienia w prawidłowej wysokości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wezwania, w przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie dokonało prawidłowego obliczenia wysokości opłaty koncesyjnej i jej wniesienia, zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w pkt 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

FORMULARZ W SPRAWIE OPŁATY KONCESYJNEJ

FORMULARZ W SPRAWIE OPŁATY KONCESYJNEJ
Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Otrzymuje:

art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn.zm.).

Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja.

Do 15 kwietnia roku następującego po roku powstania obowiązku wniesienia opłaty.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyk.

Dane identyfikacyjne koncesjonariuszaNazwa koncesjonariusza
NIP:............................................................................................................................

............................................................................................................................

ROZLICZENIE PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO W ROKU .....................................
Formularz należy wypełnić oddzielnie dla każdej posiadanej koncesji
Data

wydania

koncesji:

Numer

koncesji:

Rodzaj działalności objętej koncesją:
1. Przychody z działalności objętej koncesją osiągnięte w roku (w pełnych złotych)PLN
2. Współczynnik należnej opłaty (0,0003 lub 0,0005 lub zw - w przypadku zwolnienia)
3. Kwota opłaty wynikająca z wyliczenia (poz.1 x poz. 2)PLN
4. Opłata należna (w pełnych złotych, nie może być mniejsza niż 1.000 zł oraz większa niż 2.500.000 zł.

W przypadku zwolnienia opłata wynosi 0 zł)

PLN
5. Kwota odsetek za zwłokę (odsetki od zaległości podatkowych w zaokrągleniu do pełnych złotych)PLN
6. Razem do zapłaty (poz. 4 + poz. 5)PLN
7. Inne informacje istotne w sprawie*: _________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Sporządził: ____________________________________Tel.: ____________________________________e-mail:____________________________________________

(imię i nazwisko) (adres e-mail firmy)

______________________________, dnia ___________________

(miejscowość) (data)

(Pieczęć firmowa)**(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Koncesjonariusza)
* w tym, w przypadku zwolnienia z opłaty, należy wskazać podstawę prawną zwolnienia,

** dotyczy formularza składanego w postaci papierowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW OPŁATY KONCESYJNEJ

Lp.Rodzaj działalności objętej koncesjąWspółczynnik
1Wytwarzanie ciepła0,0005
2Przesyłanie lub dystrybucja ciepła
3Obrót ciepłem
4Wytwarzanie energii elektrycznej
5Przesyłanie energii elektrycznej
6Dystrybucja energii elektrycznej
7Obrót energią elektryczną
8Magazynowanie paliw gazowych
9Przesyłanie paliw gazowych
10Dystrybucja paliw gazowych
11Obrót paliwami gazowymi
12Obrót gazem ziemnym z zagranicą
13Skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego
14Wytwarzanie paliw ciekłych0,0003
15Magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych
16Przesyłanie lub dystrybucja paliw ciekłych
17Obrót paliwami ciekłymi
18Obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
19Przesyłanie dwutlenku węgla
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja (Dz. U. poz. 387 oraz z 1999 r. poz. 1049).