Opłata ewidencyjna stanowiąca przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1246

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 1123), zwanej dalej "opłatą ewidencyjną", oraz termin jej uiszczania;
2)
termin, sposób i częstotliwość przekazywania sprawozdania z uiszczonych opłat ewidencyjnych, zwanego dalej "sprawozdaniem";
3)
wzór sprawozdania.
Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi 4,68 zł.
Opłata ewidencyjna uiszczana jest w terminie do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłata ewidencyjna stała się należna.
Sprawozdanie przekazywane jest:
1)
w terminie do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy;
2)
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw informatyzacji - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r. 2

ZAŁĄCZNIK

SPRAWOZDANIE Z UISZCZONYCH OPŁAT EWIDENCYJNYCH

wzór
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 792).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 1857), które traci moc z dniem 1 lipca 2023 r. na podstawie art. 1 pkt 4 lit. h ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1123).