Opłata ewidencyjna stanowiąca przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1857

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768 i 1783) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 80t ust. 2, art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą", oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 15a ust. 8, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.), a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209) oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 oraz z 2022 r. poz. 209), oraz sposób jej wnoszenia;
2)
tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania;
3)
wzór miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w art. 80d ust. 3a pkt 2 ustawy, zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwanego dalej "Funduszem".
1. 
Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:
1)
0,5 zł za:
a)
wydanie:
dowodu rejestracyjnego,
pozwolenia czasowego,
zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej),
prawa jazdy, w tym za wydanie nowego prawa jazdy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
pozwolenia na kierowanie tramwajem, w tym za wydanie nowego pozwolenia na kierowanie tramwajem na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995),
zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych,
blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych (zalegalizowanej profesjonalnej tablicy rejestracyjnej),
karty kwalifikacji kierowcy,
b)
przedłużenie okresu ważności:
prawa jazdy określonej kategorii,
pozwolenia na kierowanie tramwajem,
zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
c)
rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie:
pojazdem uprzywilejowanym,
pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
d)
wymianę:
na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy, prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami lub potwierdzającego dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierującego pojazdem,
prawa jazdy na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
ważnego krajowego prawa jazdy wydanego za granicą,
prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej,
e)
zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
f)
przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami,
g)
wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
2)
1 zł za:
a)
wpis osoby do ewidencji:
instruktorów,
wykładowców,
egzaminatorów,
uprawnionych lekarzy,
uprawnionych psychologów,
instruktorów techniki jazdy,
b)
wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących:
ośrodek szkolenia kierowców,
pracownię psychologiczną,
ośrodek doskonalenia techniki jazdy,
ośrodek szkolenia,
c)
przeprowadzenie badania technicznego pojazdu,
d)
wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców informacji o rozszerzeniu zakresu prowadzonego szkolenia,
e)
wydanie poświadczenia o spełnieniu dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
f)
wydanie karty parkingowej:
osobie, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy,
placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy,
g)
wpis do prawa jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową,
h)
dokonanie odczytu wskazania drogomierza.
2. 
Wysokość opłaty ewidencyjnej za wydanie wtórnika dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze-piąte i ósme, jest równa wysokości opłaty ewidencyjnej za wydanie tego dokumentu w oryginale.
3. 
Wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - w przypadku:
1)
osób obowiązanych do ukończenia kursu reedukacyjnego, o których mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 tej ustawy,
2)
osób skierowanych na badanie, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2, lub obowiązanych do poddania się badaniom, o których mowa w art. 98a ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 tej ustawy

- wynosi 0,5 zł.

1. 
Opłatę ewidencyjną wnosi się na rachunek bankowy organu lub podmiotu zobowiązanego do jej pobierania, zwanego dalej "pobierającym", albo gotówką w kasie, o ile pobierający posiada kasę, albo w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej, jeżeli pobierający jest wyposażony w odpowiednie urządzenie do autoryzacji transakcji rozliczeń bezgotówkowych.
2. 
Opłata ewidencyjna jest pobierana łącznie z innymi opłatami za wykonanie czynności, których dotyczą, chyba że przewiduje się wniesienie tylko opłaty ewidencyjnej. W przypadku pobierania opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat.
Pobierający odnotowuje opłaty ewidencyjne, pobrane i przekazane na rachunek bankowy pobierającego, w ewidencji pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych prowadzonej w postaci elektronicznej, podając:
1)
w przypadku organów właściwych w sprawach rejestracji pojazdów, organów właściwych w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wojewodów, marszałków województw i przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - tytuł pobranej opłaty ewidencyjnej i liczbę opłat pobranych z tego tytułu w każdym miesiącu;
2)
w przypadku stacji kontroli pojazdów - liczbę pobranych opłat ewidencyjnych za:
a)
badania techniczne pojazdu oraz numery rejestracyjne pojazdów poddanych badaniom technicznym,
b)
dokonanie odczytu drogomierza oraz numery rejestracyjne pojazdów poddanych odczytowi.
Pobierający przekazuje opłaty ewidencyjne, pobrane w miesiącu poprzedzającym, do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Funduszu. W przypadku stacji kontroli pojazdów w tytule przelewu bankowego należy wskazać kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1a ustawy.
Pobierający, na podstawie ewidencji pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych, dokonuje do 10. dnia każdego miesiąca rozliczenia opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych na rachunek bankowy Funduszu w poprzednim miesiącu. W tym samym terminie pobierający przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji miesięczne sprawozdanie z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu.
Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 621 i 655), przekazuje do 10. dnia każdego miesiąca opłaty ewidencyjne, należne za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy Funduszu. W tym samym terminie zakład ubezpieczeń przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji miesięczne sprawozdanie z uiszczonych opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu.
Wzór miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w § 6 i 7, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia określające wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa:
1)
w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy, stosuje się z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających funkcjonowanie centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, określonych w komunikacie, o którym mowa w art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.);
2)
w art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110 oraz art. 117 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, stosuje się z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, określonych w komunikacie, o którym mowa w art. 138a ust. 2 tej ustawy.
Miesięczne sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców przekazywane za okres:
1)
od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2022 r., od dnia 1 września do dnia 30 września 2022 r. oraz od dnia 1 października do dnia 31 października 2022 r. - sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 738);
2)
od dnia 1 listopada 2022 r. - sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2022 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z OPŁAT EWIDENCYJNYCH POBRANYCH I PRZEKAZANYCH LUB UISZCZONYCH NA RACHUNEK FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

wzór

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 738), które traci moc z dniem 4 września 2022 r. na podstawie art. 29 pkt 6 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517).