§ 19. - Opiniowanie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.507

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2017 r.
§  19. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1251).