Art. 7. - [Zadania kierownika zespołu] - Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.708 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
Art.  7.  [Zadania kierownika zespołu]

Kierownik zespołu:

1)
organizuje pracę zespołu i nią kieruje;
2)
kontroluje przestrzeganie procedury badań i standardów metodologii opiniowania przez specjalistów;
3)
kontroluje sposób wykonywania czynności, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3.