Art. 18. - [Stosowanie przepisów k.p.] - Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.708 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
Art.  18.  [Stosowanie przepisów k.p.]

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do kierownika zespołu i specjalistów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305 i 357).