Art. 16. - [Odprawa] - Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.708 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
Art.  16.  [Odprawa]

Kierownikowi zespołu lub specjaliście, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub na emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1)
dwumiesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy w sądzie;
2)
trzymiesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy w sądzie;
3)
sześciomiesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy w sądzie.