Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.90.864/20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

OPINIA KOMISJI
z dnia 31 maja 1985 roku
w sprawie wniosków Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalii

o przystąpienie do Wspólnot Europejskich

(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Uwzględniając postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, w szczególności jego artykuł 98,

Uwzględniając postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego artykuł 237,

Uwzględniając postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego artykuł 205;

Oraz mając na uwadze, iż:

Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalii wystąpiły z wnioskiem o przyznanie im członkostwa tych Wspólnot;

W opinii z 19 maja oraz w opinii z 20 listopada 1978 r. Komisja wyraziła już swoje stanowisko w sprawie zasadniczych aspektów kwestii wynikających ze złożenia tych wniosków;

Warunki przyjęcia tych państw oraz zmiany Traktatów konieczne do ich przyjęcia zostały wynegocjowane podczas konferencji między Wspólnotami a państwami składającymi wnioski

oraz, że jednolite przedstawicielstwo Wspólnoty zostało zapewnione z należytym poszanowaniem dialogu instytucjonalnego przewidzianego w postanowieniach Traktatów;

Uzgodnione w wyniku negocjacji postanowienia są słuszne i stosowne oraz, że w takich warunkach rozszerzenie Wspólnoty, przy zachowaniu jej wewnętrznej spójności i dynamizmu, umożliwi jej pełniejsze uczestnictwo w rozwoju stosunków międzynarodowych;

Przystępując do Wspólnot, państwa składające wniosek akceptują bez zastrzeżeń Traktaty i wytyczone w nich cele polityczne, wszystkie decyzje podjęte od chwili ich wejścia w życie oraz wybrane kierunki rozwoju i umacniania Wspólnot;

Zasadniczymi cechami systemu prawnego wprowadzonego przez Traktaty ustanawiające Wspólnoty są: bezpośrednie stosowanie ich określonych postanowień i określonych aktów instytucji Wspólnoty, wyższość prawa Wspólnoty nad wszelkimi stojącymi z nim w sprzeczności postanowieniami krajowymi oraz istnienie procedur zapewniających jednolitą interpretację tego prawa; mając na uwadze, iż przystąpienie do Wspólnot zawiera uznanie wiążącego charakteru tych reguł, których przestrzeganie jest niezbędne w celu zapewnienia skuteczności i jedności prawa wspólnotowego;

Zasady pluralistycznej demokracji i poszanowania praw człowieka stanowią część wspólnego dziedzictwa narodów państw zjednoczonych we Wspólnotach Europejskich, stając się przez to nieodzownym elementem członkostwa w tych Wspólnotach;

Rozszerzenie Wspólnot poprzez przystąpienie Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalii przyczyni się do zachowania i umocnienia pokoju i wolności w Europie,

WYDAJE NINIEJSZYM POZYTYWNĄ OPINIĘ:

w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalii do Wspólnot Europejskich.

Niniejsza opinia skierowana jest do Rady.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 maja 1985 roku.