Art. 62. - [Rządowe programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3] - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.75 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  62.  [Rządowe programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3]
1. 
Minister właściwy do spraw rodziny opracowuje resortowe oraz rządowe programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz finansowo wspiera te programy. Opracowanie i realizacja programów odbywa się we współpracy z wojewodą.
2. 
Programy, o których mowa w ust. 1, określają tryb i kryteria wyboru podmiotów korzystających z nich, w szczególności uwzględniając:
1)
jakość lub zakres oferowanych usług;
2)
zapotrzebowanie na usługi świadczone przez te podmioty;
3)
minimalny okres funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych z dotacji budżetu państwa lub środków Funduszu Pracy;
4)
brak instytucji lub miejsc opieki w danej gminie;
5)
wywiązywanie się przez podmiot ze zobowiązań, o których mowa odpowiednio w art. 35 ust. 1 lub art. 47a.
2a. 
W przypadku gdy na realizację programów, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw pracy przekazał środki z Funduszu Pracy, poza kryteriami, o których mowa w ust. 2, jako kryterium wyboru podmiotów korzystających z programów, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się sytuację na lokalnym rynku pracy.
3. 
Programy, o których mowa w ust. 1, kieruje się do podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem gmin.
4. 
Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, korzystające z programów, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie utworzenia lub funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów, przy czym wysokość dotacji oraz środków Funduszu Pracy nie może łącznie przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.
5. 
Dotację oraz środki z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4, przyznaje wojewoda po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny.
6. 
Wojewoda, przyznając podmiotowi dotację lub środki z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4, zawiera z nim umowę określającą w szczególności:
1)
szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja lub środki z Funduszu Pracy zostały przyznane, i termin jego wykonania;
2)
wysokość przydzielonych dotacji lub środków z Funduszu Pracy;
3)
tryb płatności;
4)
termin wykorzystania dotacji lub środków z Funduszu Pracy;
5)
termin i sposób rozliczenia przyznanych dotacji lub środków z Funduszu Pracy, w tym zasady ich rozliczania w przypadku skrócenia okresu funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych z dotacji, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;
6)
termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub środków z Funduszu Pracy, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;
7)
tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej;
8)
warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy, w tym zasady zwrotu dotacji lub środków z Funduszu Pracy w przypadku skrócenia okresu funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, dofinansowanych z dotacji lub środków z Funduszu Pracy.
7.  10
 Do środków z Funduszu Pracy stosuje się odpowiednio art. 57, art. 168 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), z tym że organem właściwym do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności Funduszu Pracy, a także wydania decyzji o zwrocie w związku z niewykorzystaniem środków, wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jest wojewoda.
8.  11
 Środki Funduszu Pracy:
1)
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2)
niewykorzystane,
3)
pobrane nienależnie,
4)
pobrane w nadmiernej wysokości

- podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy.

9.  12
 Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 8 pkt 1, 3 i 4, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
10 Art. 62 ust. 7 zmieniony przez art. 3 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.952) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 czerwca 2021 r.
11 Art. 62 ust. 8 dodany przez art. 3 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.952) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 czerwca 2021 r.
12 Art. 62 ust. 9 dodany przez art. 3 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.952) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 czerwca 2021 r.