[Umowa uaktywniająca] - Art. 50. - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. - Dz.U.2022.1324 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Umowa uaktywniająca] - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1324 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  50.  [Umowa uaktywniająca]
1. 
Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej "umową uaktywniającą".
2. 
Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
3. 
Umowa uaktywniająca jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.
4. 
Umowa uaktywniająca określa w szczególności:
1)
strony umowy;
2)
cel i przedmiot umowy;
3)
czas i miejsce sprawowania opieki;
4)
liczbę dzieci powierzonych opiece;
5)
obowiązki niani;
6)
wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
7)
czas, na jaki umowa została zawarta;
8)
warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.
5. 
Przez rodzica samotnie wychowującego dziecko rozumie się rodzica będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.