Art. 3a. - [Dane rodziców i dzieci podlegające przetwarzaniu przy obejmowaniu dziecka opieką] - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.338 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  3a.  [Dane rodziców i dzieci podlegające przetwarzaniu przy obejmowaniu dziecka opieką]
1. 
Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna przedstawia, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące dane:
1)
imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
1a)
informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim;
2)
imiona, nazwiska, daty urodzenia, obywatelstwo oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2a)
informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;
3)
adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
4)
adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców;
5)
miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę;
6)
dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
7)
dane o wysokości dochodów rodziców - w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.
2. 
Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz dzienny opiekun prowadzący działalność na własny rachunek przetwarzają dane, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki oraz w celu realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1.