Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1860

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2019 r.

Rozdział  7

Przepis końcowy

§  18.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.