Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1860

| Akt oczekujący
Wersja od: 1 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego

Na podstawie art. 103ca ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu:
1) wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego:
a) warunki i okresy wypoczynku należne w związku z pełnieniem czynności lotniczych oraz sposób skracania i wydłużania okresu wypoczynku,
b) warunki i okresy wypoczynku dodatkowego stanowiącego kompensatę wpływu różnic stref czasowych na członków załogi statku powietrznego,
c) formy i warunki pełnienia gotowości, jej limity oraz sposób wliczania gotowości do okresu służby i okresu pełnienia czynności lotniczych;
2) wykonywanym taksówką powietrzną oraz w służbie ratownictwa medycznego wydłużony okres pełnienia czynności lotniczych ze względu na zwiększenie składu personelu lotniczego w załodze wieloosobowej;
3) w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego sposób wliczania czasu przemieszczania członka załogi w celu zajęcia stanowiska do okresu służby i okresu pełnienia czynności lotniczych;
4) wykonywanym taksówką powietrzną przerwy w pełnieniu czynności lotniczych oraz wydłużony okres pełnienia czynności lotniczych ze względu na zastosowaną przerwę;
5) w załodze jednoosobowej szczegółowy sposób określania okresu pełnienia czynności lotniczych w zależności od czasu zgłoszenia się do lotu oraz liczby odcinków;
6) w służbie ratownictwa medycznego wydłużony okres pełnienia czynności lotniczych ze względu na udział w akcji ratowniczej lub wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności podczas operacji lotniczej.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1) czas dojazdu - czas dojazdu w rozumieniu pkt 1.12 OPS 1.1095 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91;
2) czas lotu - czas blokowy w rozumieniu pkt 1.2 OPS 1.1095 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91;
3) czas powiadamiania - ustalony przez operatora okres od chwili powiadomienia członka załogi przebywającego na dyżurze o konieczności zgłoszenia się do służby do chwili przystąpienia przez niego do służby;
4) lot w pasie strefowej zmiany czasu - lot, w którym różnica czasu między miejscem startu a miejscem lądowania wynosi co najmniej 1 godzinę;
5) odcinek - część okresu pełnienia czynności lotniczych liczoną od chwili, gdy statek powietrzny ruszy z miejsca postoju w celu wykonania lotu do chwili zakończenia służby przez załogę tego statku powietrznego i zajęcia przez statek powietrzny wyznaczonej pozycji postojowej po wykonaniu lotu;
6) port macierzysty - port macierzysty w rozumieniu pkt 1.7 OPS 1.1095 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91;
7) przerwa - przerwę w rozumieniu pkt 1.3 OPS 1.1095 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91;
8) rozporządzenie nr 3922/91 - rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 4, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 348) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 859/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w odniesieniu do wspólnych wymagań technicznych i procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego (Dz. Urz. UE L 254 z 20.09.2008, str. 1, z późn. zm.) 2 ;
9) służba - służbę w rozumieniu pkt 1.4 OPS 1.1095 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91.

Rozdział  2

Warunki i okresy wypoczynku należne w związku z pełnieniem czynności lotniczych

§  3.  Członkowi załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego, przystępującemu poza portem macierzystym do służby w celu wykonania lotu w pasie strefowej zmiany czasu, operator zapewnia uprzednio nieprzerwany okres wypoczynku wynoszący co najmniej tyle, ile będzie trwał okres pełnienia czynności lotniczych, jednak nie mniej niż:
1) 14 godzin - w przypadku gdy różnica czasu wynosi co najmniej 4 godziny;
2) 16 godzin - w przypadku gdy różnica czasu wynosi co najmniej 6 godzin.
§  4. 
1.  Okres wypoczynku członka załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego, określony w pkt 1.2 OPS 1.1110 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91, może zostać skrócony maksymalnie o 3 godziny, pod warunkiem że:
1) poprzedni okres wypoczynku wynosił co najmniej tyle, ile okres wypoczynku określony w pkt 1.2 OPS 1.1110 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91;
2) liczba godzin, o którą skrócono okres wypoczynku, zostanie dodana do następnego okresu wypoczynku, który nie może ulec skróceniu;
3) okres wypoczynku nie będzie krótszy niż 10 godzin.
2.  Okres wypoczynku członka załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego nie może zostać skrócony przed wykonaniem służby z przerwą lub po tej służbie.
§  5. 
1.  Jeżeli planowany czas dojazdu członka załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego z miejsca służby do miejsca zakwaterowania wyznaczonego przez operatora poza portem macierzystym przekracza 2 godziny w obu kierunkach, do okresu wypoczynku dodaje się czas dojazdu ponad planowane 2 godziny tego dojazdu.
2.  Jeżeli okres wypoczynku członka załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego w miejscu zakwaterowania wyznaczonym przez operatora jest nie krótszy niż 10 godzin, a planowany czas dojazdu jest krótszy niż 1 godzina i 30 minut, okres wypoczynku może zostać skrócony o różnicę między tym czasem a faktycznym czasem dojazdu.
§  6.  Jeżeli okres wypoczynku członka załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego na lotnisku położonym poza portem macierzystym przekracza 6 godzin członek załogi jest uprawniony do wypoczynku w warunkach hotelowych.
§  7.  Okres wypoczynku dodatkowego członka załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego, przystępującego do służby w porcie macierzystym po wykonaniu lotu w pasie strefowej zmiany czasu z różnicą czasu powyżej 4 godzin, wynosi co najmniej 48 godzin liczonych od zakończenia okresu wypoczynku minimalnego.

Rozdział  3

Formy i warunki pełnienia gotowości, jej limity oraz sposób wliczania gotowości do okresu służby i okresu pełnienia czynności lotniczych

§  8. 
1.  Gotowość członka załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego jest pełniona w porcie lotniczym, w innym niż port lotniczy miejscu wyznaczonym przez operatora albo jako dyżur telefoniczny.
2.  Członek załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego podczas gotowości musi być zdolny do wykonywania służby.
3.  Limity czasu pełnienia gotowości określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Jeżeli członek załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego bezpośrednio po pełnieniu gotowości w porcie lotniczym podejmuje czynności lotnicze, 50% czasu odbytej gotowości wlicza się do okresu pełnienia czynności lotniczych, lecz nie liczy się jako odcinek.
2.  Jeżeli podczas pełnienia gotowości w porcie lotniczym członek załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego nie został wyznaczony do pełnienia czynności lotniczych, następujący po pełnieniu gotowości okres wypoczynku tego członka załogi wynosi co najmniej 11 godzin.
§  10. 
1.  Czas gotowości pełnionej przez członka załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego w innym niż port lotniczy miejscu wyznaczonym przez operatora oraz w formie dyżuru telefonicznego wlicza się do okresu służby w wymiarze 25% czasu odbytej gotowości.
2.  Jeżeli członek załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego bezpośrednio po pełnieniu gotowości w innym niż port lotniczy miejscu wyznaczonym przez operatora podejmuje czynności lotnicze, 25% czasu odbytej gotowości wlicza się do okresu pełnienia czynności lotniczych, lecz nie liczy się jako odcinek.
§  11. 
1.  Jeżeli członek załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego pełni gotowość w innym niż port lotniczy miejscu wyznaczonym przez operatora, operator zapewnia członkowi załogi odpowiednie warunki pełnienia gotowości, w szczególności dostęp do oddzielnego, spokojnego i wygodnego pomieszczenia.
2.  Jeżeli członek załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego pełni gotowość w innym niż port lotniczy miejscu wyznaczonym przez operatora, w przypadku gdy czas pełnionej gotowości przekracza 6 godzin albo gdy więcej niż 4 godziny pełnienia gotowości przypadają między godziną 2200 a godziną 600 czasu lokalnego, operator zapewnia członkowi załogi pełnienie gotowości w warunkach hotelowych.

Rozdział  4

Sposób wliczania czasu przemieszczania członka załogi statku powietrznego w celu zajęcia stanowiska do okresu służby i okresu pełnienia czynności lotniczych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego

§  12.  Czas przemieszczania członka załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego w celu zajęcia stanowiska wlicza się do czasu służby, a jeżeli poprzedza on bezpośrednio podjęcie obowiązków operacyjnych, wlicza się również do okresu pełnienia czynności lotniczych, lecz nie liczy się jako odcinek.

Rozdział  5

Wydłużenie okresu pełnienia czynności lotniczych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną oraz w służbie ratownictwa medycznego

§  13. 
1.  Wydłużenie okresu pełnienia czynności lotniczych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną oraz w służbie ratownictwa medycznego jest możliwe w przypadku zwiększenia składu personelu lotniczego statku powietrznego w załodze wieloosobowej o:
1) drugi pełny skład - wówczas okres pełnienia czynności lotniczych określony w pkt 1.3 OPS 1.1105 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 może zostać wydłużony do 17 godzin, a nieprzerwany czas lotu - do 15 godzin;
2) jednego pilota, który ma uprawnienia do pełnienia funkcji dowódcy statku powietrznego na danym typie statku powietrznego - wówczas okres pełnienia czynności lotniczych określony w pkt 1.3 OPS 1.1105 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 może zostać wydłużony do 15 godzin, a nieprzerwany czas lotu - do 12 godzin.
2.  Załoga statku powietrznego w składzie zwiększonym w sposób określony w ust. 1 nie może wykonywać więcej niż dwóch lądowań.
3.  Jeżeli planowany okres pełnienia czynności lotniczych członków personelu lotniczego w zwiększonym składzie wynosi:
1) mniej niż 16 godzin - członkom personelu lotniczego niewykonującym czasowo czynności zapewnia się rozkładane fotele oddzielone od reszty załogi i miejsc dla pasażerów;
2) 16 lub więcej godzin - członkom personelu lotniczego niewykonującym czasowo czynności zapewnia się miejsca do leżenia oddzielone od reszty załogi i miejsc dla pasażerów.
§  14. 
1.  Wydłużenie okresu pełnienia czynności lotniczych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną jest możliwe, jeżeli występuje w nim przerwa.
2.  Maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych określony w OPS 1.1105 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną ulega wydłużeniu w przypadku przerwy wynoszącej:
1) 3-6 godzin 59 minut - o 1/2 czasu przerwy;
2) 7-9 godzin 59 minut - o 2/3 czasu przerwy albo 11/2 czasu przerwy, jeżeli przerwa nastąpiła między godziną 2000 a 800 czasu lokalnego.
3.  Wydłużenie okresu pełnienia czynności lotniczych, o którym mowa w ust. 1, przed przerwą i po przerwie nie może przekraczać 8 godzin, a wydłużony w ten sposób okres służby nie może być dłuższy niż 18 godzin.
4.  Podczas jednego okresu pełnienia czynności lotniczych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną może wystąpić tylko jedna przerwa.
5.  Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną w przypadku:
1) pełnienia czynności lotniczych w załodze jednoosobowej albo
2) zastosowania wydłużenia okresu pełnienia czynności lotniczych, o którym mowa w § 13.
§  15.  Jeżeli okres pełnienia czynności lotniczych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną przekracza:
1) 16 godzin:
a) członek personelu pokładowego jest zwalniany od zajęć w czasie lotu na 1/3 czasu lotu liczoną w ten sposób, że od planowanego czasu lotu odejmuje się 1 godzinę, a pozostałość dzieli się przez 3,
b) dla 1/3 personelu pokładowego zapewnia się oddzielone od reszty załogi i miejsc dla pasażerów miejsca do leżenia;
2) 14 godzin, ale nie przekracza 16 godzin:
a) członek personelu pokładowego jest zwalniany od zajęć w czasie lotu na 1/4 czasu lotu liczoną w ten sposób, że od planowanego czasu lotu odejmuje się 1 godzinę, a pozostałość dzieli się przez 4,
b) dla 1/4 personelu pokładowego zapewnia się oddzielone od reszty załogi i miejsc dla pasażerów rozkładane fotele;
3) limity wykonywania czynności lotniczych określone w OPS 1.1105 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 - członek personelu pokładowego jest zwalniany od zajęć w czasie lotu na co najmniej 1 godzinę.
§  16.  Wydłużenie okresu pełnienia czynności lotniczych członka załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu w służbie ratownictwa medycznego w ciągu kolejnych 24 godzin może nastąpić za zgodą dowódcy statku powietrznego, nie więcej niż 2 razy w ciągu kolejnych 7 dni w przypadku:
1) udziału w akcji ratowniczej - o 2 godziny;
2) nieprzewidzianych okoliczności podczas operacji lotniczej - o 3 godziny.

Rozdział  6

Okres pełnienia czynności lotniczych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu w załodze jednoosobowej

§  17.  Okres pełnienia czynności lotniczych członka załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu w załodze jednoosobowej określa się, uwzględniając czas zgłoszenia się do lotu oraz liczbę odcinków, w taki sposób, aby nie przekraczał maksymalnego okresu pełnienia czynności lotniczych określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział  7

Przepis końcowy

§  18.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LIMITY CZASU PEŁNIENIA GOTOWOŚCI

Czas powiadamianiaMaksymalny czas pełnienia gotowości
do 5 godzin 59 minut12 godzin
od 6 godzin18 godzin

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAKSYMALNY OKRES PEŁNIENIA CZYNNOŚCI LOTNICZYCH W ZALEŻNOŚCI OD CZASU ZGŁOSZENIA SIĘ DO LOTU ORAZ LICZBY ODCINKÓW W PRZEWOZIE LOTNICZYM PRZY UŻYCIU SAMOLOTU W ZAŁODZE JEDNOOSOBOWEJ

Czas zgłoszenia się do lotu (według czasu lokalnego portu startu)Maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych
1-4 odcinków5 odcinków6 odcinków7 i więcej odcinków
600-6599 godzin81/4 godziny8 godzin8 godzin
700-135910 godzin91/4 godziny81/4 godziny8 godzin
1400-17599 godzin81/4 godziny8 godzin8 godzin
1800-215981/2 godziny8 godzin8 godzin8 godzin
2200-5598 godzin8 godzin8 godzin8 godzin
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 W związku z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 227 z 24.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 23 z 28.01.2014, str. 27, Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2014, str. 17, Dz. Urz. UE L 123 z 24.04.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 106 z 24.04.2015, str. 18, Dz. Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 21, Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 198 z 23.07.2016, str. 13, Dz. Urz. UE L 350 z 22.12.2016, str. 126, Dz. Urz. UE L 55 z 02.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 145 z 08.06.2017, str. 26, Dz. Urz. UE L 235 z 13.09.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 71 z 14.03.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 25.07.2018, str. 3).