Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.10.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 11 kwietnia 1970 r.
w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:
1)
na łosie-byki, klępy i łoszaki - okres od 1 września do 30 listopada;
2)
na jelenie gatunku jeleń europejski:
a)
na jelenie-byki i cielęta - okres od 21 sierpnia do 28 lutego,
b)
na jelenie-łanie - okres od 1 września do 10 lutego;
3)
na jelenie-byki i łanie gatunku sika - okres od 1 października do 31 grudnia;
4)
na daniele-byki, łanie i cielęta - okres od 1 października do 10 lutego;
5)
na sarny-kozły - okres od 21 maja do 20 października, na sarny-kozy i koźlęta - okres od 1 października do 10 lutego;
6)
na dziki:
a)
na gruntach rolnych i terenach kompleksów leśnych o powierzchni do 700 ha:

– na dziki-odyńce, przelatki i warchlaki - cały rok,

– na dziki-lochy - okres od 1 sierpnia do 10 lutego;

b)
na terenach obwodów łowieckich i na terenach nie włączonych do obwodów łowieckich w kompleksach leśnych o powierzchni ponad 700 ha:

– na dziki-odyńce, przelatki i warchlaki - okres od 1 maja do 10 lutego,

– na dziki-lochy - okres od 1 sierpnia do 10 lutego;

7)
na muflony-tryki, owce i jagnięta - okres od 1 października do 30 listopada;
8)
na rysie - okres od 1 listopada do 31 marca;
9)
na lisy - cały rok;
10)
na borsuki - okres od 1 września do 31 grudnia, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny, przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej, oraz w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
11)
na jenoty - cały rok;
12)
na kuny leśne (tumaki) - okres od 1 października do 20 lutego, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny, przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej, oraz w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
13)
na tchórze - cały rok;
14)
a) na zające szaraki - okres od 1 października do 10 stycznia,
b)
na zające szaraki pozyskiwane w drodze odłowu - okres od 1 października do 31 stycznia;
15)
na dzikie króliki - okres od 1 października do 20 lutego;
16)
na zające szaraki i króliki:
a)
w sadach nie ogrodzonych i na terenach sąsiadujących z nimi w rejonach baz sadowniczych, ustalonych przez właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) - okres od 1 października do 28 lutego,
b)
na terenach sadów oraz szkółek ogrodzonych w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierzyny, za każdorazowym zezwoleniem właściwego do spraw rolnictwa i leśnictwa organu prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej - cały rok;
17)
na głuszce-koguty - okres od 1 marca do 20 maja;
18)
na cietrzewie-koguty - okres od 1 marca do 20 maja;
19)
na jarząbki - okres od 21 sierpnia do 10 lutego;
20)
a) na bażanty-koguty - okres od 1 października do 20 lutego,
b)
na bażanty-koguty i kury pozyskiwane w drodze odłowu - okres od 1 października do 28 lutego;
21)
a) na kuropatwy - okres od 1 września do 30 listopada,
b)
na kuropatwy pozyskiwane w drodze odłowu - okres od 1 września do 28 lutego;
22)
na przepiórki - okres od 1 września do odlotu;
23)
na czaple siwe - okres od 1 lipca do 31 marca, a na terenie wód zamkniętych cały rok;
24)
na słonki - okres od 1 sierpnia do 31 maja;
25)
na dubelty, kszyki, bekasiki i derkacze - okres od 1 sierpnia do odlotu;
26)
na bataliony-samce - okres od 1 maja do 31 maja;
27)
na łyski - cały rok;
28)
na dzikie gęsi - okres od 1 marca do 30 kwietnia i od 1 sierpnia do 30 listopada;
29)
na dzikie kaczki - okres od 1 sierpnia do 30 listopada;
30)
na grzywacze - okres od 1 sierpnia do odlotu;
31)
na kwiczoły i paszkoty - okres od 1 sierpnia do 31 grudnia.
2.
Zwierzęta łowne nie wymienione w ust. 1 podlegają całorocznej ochronie.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), po zasięgnięciu opinii lub na wniosek właściwego okręgowego zarządu lasów państwowych i wojewódzkiej rady łowieckiej lub wojewódzkiego konserwatora przyrody, mogą w szczególnie uzasadnionych wypadkach w drodze uchwały ogłoszonej w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) skracać ustalone okresy polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych.
Właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) w porozumieniu z okręgowym zarządem lasów państwowych oraz wojewódzką radą łowiecką ustali obwody łowieckie, w których mają ostoję głuszce, cietrzewie i jarząbki. Wykazy tych obwodów należy ogłosić w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
Jeżeli koniec okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień poprzedzający dzień lub dnie ustawowo uznane za wolne od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem uznanym za wolny od pracy. Jeżeli zaś początek okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień następny po dniu lub dniach ustawowo uznanych za wolne od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia ustawowo uznanego za wolny od pracy przed ustalonym terminem rozpoczęcia polowania.
Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 maja 1967 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 1967 r. Nr 25, poz. 113 i z 1969 r. Nr 2, poz. 13).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.