§ 2. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.25.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 1969 r.
§  2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) po zasięgnięciu opinii lub na wniosek właściwego okręgowego zarządu lasów państwowych i wojewódzkiej rady łowieckiej mogą w szczególnie uzasadnionych wypadkach w drodze uchwały ogłoszonej w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) skracać ustalone okresy polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych.