§ 2. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.22.140

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1965 r.
§  2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych po zasięgnięciu opinii lub na wniosek właściwego okręgowego zarządu lasów państwowych i wojewódzkiej rady łowieckiej mogą w szczególnie uzasadnionych wypadkach w drodze uchwały ogłoszonej w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej skracać ustalone okresy polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych.