Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.22.140

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 14 maja 1965 r.
w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:
1)
na jelenie gatunku jeleń europejski:
a)
na jelenie-byki i cielęta - okres od 21 sierpnia do 20 lutego,
b)
na jelenie-łanie - okres od 1 września do 31 stycznia;
2)
na jelenie-byki i łanie gatunku sika - okres od 1 października do 31 grudnia;
3)
na daniele-byki, łanie i cielęta - okres od 1 października do 31 stycznia;
4)
na sarny-kozły - okres od 21 maja do 20 października, na sarny-kozy i koźlęta - okres od 1 października do 10 lutego;
5)
na dziki:
a)
na gruntach rolnych i terenach leśnych o powierzchni do 200 ha, włączonych do obwodów łowieckich:

na dziki-odyńce, przelatki i warchlaki - okres od 1 maja do 31 stycznia,

na dziki-lochy - okres od 1 sierpnia do 31 stycznia,

b)
na pozostałych terenach obwodów łowieckich - okres od 1 sierpnia do 31 stycznia;
6)
na rysie - okres od 1 listopada do 31 marca;
7)
na lisy - cały rok;
8)
na borsuki - okres od 1 września do 31 grudnia, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej, w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
9)
na jenoty - cały rok;
10)
na kuny leśne (tumaki) - okres od 1 października do 20 lutego, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca i 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
11)
na tchórze - cały rok;
12)
na zające szaraki - okres od 1 listopada do 10 stycznia;
13)
na króliki - okres od 1 listopada do 10 stycznia;
14)
na głuszce-koguty - okres od 1 kwietnia do 20 maja;
15)
na cietrzewie-koguty - okres od 1 kwietnia do 20 maja;
16)
na jarząbki - okres od 21 sierpnia do 10 lutego;
17)
na bażanty-koguty - okres od 1 października do 20 lutego;
18)
na kuropatwy - okres od 21 września do 20 października;
19)
na przepiórki - okres od 21 września do odlotu;
20)
na czaple siwe - okres od 1 lipca do 31 marca, a na terenie wód zamkniętych przez cały rok;
21)
na słonki - okres od 11 sierpnia do 31 maja;
22)
na dubelty, kszyki, bekasiki i derkacze - okres od 21 sierpnia do odlotu;
23)
na bataliony - okres od 1 maja do 31 maja;
24)
na łyski - cały rok;
25)
na dzikie gęsi - okres od 11 sierpnia do 20 maja;
26)
na dzikie kaczki - okres od 21 sierpnia do 30 listopada, na dzikie kaczory - okres od 1 kwietnia do 20 maja i od 21 sierpnia do 30 listopada;
27)
na grzywacze - okres od 11 sierpnia do odlotu;
28)
na kwiczoły i paszkoty - okres od 11 listopada do 31 stycznia.
2.
Zwierzęta łowne nie wymienione w ust. 1 podlegają całorocznej ochronie.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych po zasięgnięciu opinii lub na wniosek właściwego okręgowego zarządu lasów państwowych i wojewódzkiej rady łowieckiej mogą w szczególnie uzasadnionych wypadkach w drodze uchwały ogłoszonej w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej skracać ustalone okresy polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych.
Właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z okręgowym zarządem lasów państwowych oraz wojewódzką radą łowiecką ustali obwody łowieckie, w których mają ostoję głuszce, cietrzewie i jarząbki. Wykazy tych obwodów należy ogłosić w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej.
Jeżeli koniec okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień poprzedzający dzień lub dnie ustawowo uznane za wolne od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem uznanym za wolny od pracy. Jeżeli zaś początek okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień następny po dniu lub dniach ustawowo uznanych za wolne od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia ustawowo uznanego za wolny od pracy przed ustalonym terminem rozpoczęcia polowania.
Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 października 1961 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 50, poz. 278).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.