§ 4. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.50.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1961 r.
§  4.
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może zezwolić na odstrzał zwierząt wymienionych w § 1 albo na łowienie ich środkami nie raniącymi w każdym czasie ze względów hodowlanych i naukowych, jak również na odstrzał redukcyjny lub łowienie zwierzyny celem zmniejszenia jej pogłowia po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody.