§ 2. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.50.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1961 r.
§  2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych po zasięgnięciu opinii lub na wniosek właściwego okręgowego zarządu lasów państwowych i wojewódzkiej rady łowieckiej mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach w drodze uchwały ogłoszonej w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej skracać ustalone okresy polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych.