Okresowa zmiana zasad kształtowania środków na wynagrodzenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.22.158

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 1988 r.
w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia.

Na podstawie art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 1988 r. o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów (Dz. U. Nr 13, poz. 98) zarządza się, co następuje:
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej stosujące formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń w 1988 r. mogą naliczać zobowiązanie podatkowe z zastosowaniem metody jego ustalania od nadwyżki przeciętnego wynagrodzenia, określonej w odrębnych przepisach.
2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, które zastosują metodę naliczania zobowiązania podatkowego, o której mowa w ust. 1, stosują stawki podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, określone w załączniku do rozporządzenia.
3.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, które dokonają wyboru metody naliczania zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 1, powiadamiają o tym wyborze właściwe izby skarbowe w terminie do dnia 25 sierpnia 1988 r. i jednocześnie stosują skalę opodatkowania, określoną w załączniku do rozporządzenia, począwszy od zaliczkowych rozliczeń za miesiąc lipiec oraz do rozliczeń za 1988 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1988 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STAWEK PODATKU OD PONADNORMATYWNYCH WYPŁAT WYNAGRODZEŃ DLA JEDNOSTEK OBJĘTYCH FORMUŁĄ OPODATKOWANIA INDYWIDUALNYCH WYNAGRODZEŃ STOSUJĄCYCH NALICZANIE PODATKU OD NADWYŻKI PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA

Lp.Nadwyżka kwoty rocznego wynagrodzenia indywidualnego w stosunku do kwoty wynagrodzenia wolnego od podatku (w tys. zł)Stawka podatku w %
1 do 3610
2ponad 36 do 7218
3ponad 72 do 10826
4ponad 108 do 14435
5ponad 144 do 18044
6ponad 180 do 21653
7ponad 216 do 25260
8ponad 252 do 28866
9ponad 288 do 32472
10ponad 32478