Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1034

| Akt oczekujący
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sposobu i trybu przeliczania przekazanych kwot na podstawę wymiaru świadczenia

Na podstawie art. 105 ust. 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych podawanych przez instytucję finansową na dokumencie płatniczym w przypadku przekazywania na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
1) kwoty równej 30% środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika PPK z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz sposób i tryb przeliczania przekazanej kwoty w celu jej uwzględnienia przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury;
2) kwoty równej 30% środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika PPK z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na małżonka uczestnika PPK albo byłego małżonka uczestnika PPK oraz sposób i tryb przeliczania przekazanej kwoty w celu jej uwzględnienia przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) instytucji dokonującej zwrotu - należy przez to rozumieć instytucję finansową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej dalej "ustawą o PPK", prowadzącą dla uczestnika PPK rachunek PPK oraz bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, prowadzące dla małżonka uczestnika PPK albo byłego małżonka uczestnika PPK odpowiednio rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy o PPK;
2) oddziale Zakładu - należy przez to rozumieć terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwą ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika;
3) kwocie składki - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w § 1 pkt 1;
4) części kwoty składki - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w § 1 pkt 2.
§  3. 
1.  Instytucja dokonująca zwrotu przekazująca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę składki albo część kwoty składki, podaje na dokumencie płatniczym "Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa" następujące dane:
1) w polu "nazwa odbiorcy" - nazwę oddziału Zakładu;
2) w polu "nr rachunku odbiorcy" - numer rachunku bankowego wskazany przez oddział Zakładu;
3) w polu "kwota" - kwotę składki albo część kwoty składki;
4) w polu "nr rachunku zleceniodawcy" - numer rachunku bankowego instytucji dokonującej zwrotu;
5) w polu "nazwa zleceniodawcy" - nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres instytucji dokonującej zwrotu;
6) w polu "tytułem":
a) numer ewidencyjny PESEL odpowiednio uczestnika PPK albo małżonka uczestnika PPK, albo byłego małżonka uczestnika PPK,
b) serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, jeżeli odpowiednio uczestnikowi PPK lub małżonkowi uczestnika PPK, albo byłemu małżonkowi uczestnika PPK nie nadano numeru PESEL,
c) imię i nazwisko odpowiednio uczestnika PPK albo małżonka uczestnika PPK, albo byłego małżonka uczestnika PPK,
d) identyfikator płatności - "PPK".
2.  Potwierdzenie realizacji przelewu instytucja dokonująca zwrotu udostępnia uczestnikowi PPK albo małżonkowi uczestnika PPK albo byłemu małżonkowi uczestnika PPK w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku lub na wniosek uczestnika PPK albo małżonka uczestnika PPK, albo byłego małżonka uczestnika PPK w postaci papierowej.
§  4. 
1.  Kwotę składki albo część kwoty składki przelicza się przez podzielenie jej przez 19,52%. Uzyskaną kwotę zaokrągla się w górę do pełnych groszy.
2.  Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegające przeliczeniu ustala się na podstawie dokumentu płatniczego, o którym mowa w § 3 ust. 1, dołączonego przez uczestnika PPK albo małżonka uczestnika PPK albo byłego małżonka uczestnika PPK do wniosku o emeryturę w przypadku ubiegania się o przyznanie emerytury, której wysokość obliczana jest od podstawy wymiaru świadczenia.
3.  Kwotę uzyskaną w wyniku przeliczenia uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury przez doliczenie tej kwoty do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne za miesiąc, w którym kwota składki albo część kwoty składki przekazana została do oddziału Zakładu.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).