Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.261 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych podawanych przez zarządzającego na dokumencie płatniczym w przypadku przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego oraz sposób i tryb przeliczania kwoty przekazanych składek na podstawę wymiaru świadczenia, jeżeli emerytura uczestnika lub osoby uprawnionej ma być obliczona od podstawy wymiaru.
§  2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) zarządzającym - należy przez to rozumieć zarządzającego określonego w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, zwanej dalej "ustawą", lub likwidatora tego zarządzającego;
2) oddziale Zakładu - należy przez to rozumieć terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwą ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika;
3) uczestniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną określoną w art. 2 pkt 11 ustawy;
4) kwocie składki - należy przez to rozumieć 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego.
§  3.
1. Zarządzający przekazujący do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę składki podaje na dokumencie płatniczym "Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa" następujące dane:
1) w polu "nazwa odbiorcy" - nazwę oddziału Zakładu;
2) w polu "nr rachunku odbiorcy" - numer rachunku bankowego wskazany przez oddział Zakładu;
3) w polu "kwota" - kwotę składki;
4) w polu "nr rachunku zleceniodawcy" - numer rachunku bankowego zarządzającego;
5) w polu "nazwa zleceniodawcy" - nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres zarządzającego;
6) w polu "tytułem":
a) imię i nazwisko, numer PESEL uczestnika, a jeżeli uczestnikowi nie nadano tego numeru, podaje się serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
b) identyfikator płatności - PPE.
2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu płatniczego, o którym mowa w ust. 1, zarządzający przekazuje uczestnikowi listem poleconym.
§  4.
1. Kwotę składki przelicza się przez podzielenie jej przez 19,52%. Uzyskaną kwotę zaokrągla się w górę do pełnych groszy.
2. Kwotę składki podlegającą przeliczeniu ustala się na podstawie dokumentu płatniczego, o którym mowa w § 3 ust. 1, dołączonego przez uczestnika do wniosku o emeryturę, której wysokość zgodnie z odrębnymi przepisami obliczana jest od podstawy wymiaru.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku przeliczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury przez doliczenie tej kwoty do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne za miesiąc, w którym kwota składki przekazana została do oddziału Zakładu.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.
______

1) Obecnie działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz. 1016.