Określenie wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.11.39

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 6 stycznia 1998 r.
w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania.

Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079) zarządza się, co następuje:
1.
Określa się wzór znaku zakazu wstępu do lasu, zwany dalej "znakiem".
2.
Wzór znaku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
1.
Znak składa się z dwu tablic: górnej i dolnej:
1)
tablica górna ma kształt prostokąta o wysokości 40 cm i szerokości 35 cm i jest wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 0,8-1 mm lub innego trwałego materiału; tło tablicy jest koloru żółtego; w górnej części tablicy umieszczona jest sylwetka człowieka idącego, o wysokości 25 cm, koloru czarnego - przekreślona skośnie na krzyż liniami koloru czerwonego o długości 25 cm i szerokości 0,5 cm; przed sylwetką człowieka umieszczone jest stylizowane drzewko świerkowe o wysokości 25 cm, w kolorze zielonym; w dolnej części tablicy umieszczony jest napis "ZAKAZ WSTĘPU" o wysokości liter 4 cm w kolorze czarnym,
2)
tablica dolna ma kształt prostokąta o wysokości 20-25 cm i szerokości 35 cm i wykonana jest z takiego samego materiału jak tablica górna; tło tablicy jest koloru żółtego; na tablicy umieszczony jest napis, o wysokości liter 2 cm, w kolorze czarnym, informujący o przyczynie zakazu wstępu oraz terminie jego obowiązywania - w przypadku okresowego zakazu wstępu; w prawym dolnym rogu tablicy umieszczona jest informacja o zarządcy (właścicielu) lasu i jego adresie.
2.
Znak umieszcza się na słupku metalowym lub drewnianym na wysokości 1-8 m, mierzonej od dolnej krawędzi tablicy dolnej do powierzchni gruntu.
Znaki umieszcza się na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności: przy drogach publicznych oraz drogach leśnych, na których dopuszczony jest ruch pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów (na zakrętach, skrzyżowaniach i dłuższych odcinkach dróg), a także wokół miejsc postoju pojazdów oraz pól namiotowych.
Znaki dotychczas umieszczone nie wymagają wymiany do czasu ich zużycia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZNAKU ZAKAZU WSTĘPU DO LASU