Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1521

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego

Na podstawie art. 31i pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się wzór zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  2. Określa się wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. Nr 244, poz. 1801).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ

W związku z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia .......................................... (Biuletyn Informacji Publicznej z dnia ................................... ) zgłaszam przystąpienie do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą w okręgu właściwości Izby Komorniczej w ......................................
Imię (imiona)
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Nazwiska poprzednio używane
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Numer ewidencyjny PESEL
Miejsce i adres zamieszkania
Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
I. Informacje:
1) O ukończeniu przez kandydata wyższych studiów prawniczych:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zagranicznych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej

2) Czy prawomocnym orzeczeniem zostało stwierdzone popełnienie przez kandydata przestępstwa lub przestępstwa skarbowego?
3) Czy toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (jeżeli tak, należy określić organ, przed którym toczy się postępowanie)?
4) Czy w okresie 10 lat przed zgłoszeniem kandydatury uprawomocniło się orzeczenie, o którym mowa w art. 21a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów?
II. Przebieg dotychczasowej pracy (służby), stałych lub okresowych zajęć oraz sposobów zarobkowania albo zajmowane stanowiska
III. Czy kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych?

data podpis

................................ ....................................

Załączniki:

1) Dwa odpisy wniosku

2) Życiorys

3) Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy

4) Dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej

5) Zaświadczenie o niekaralności

6) Inne

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU KOMORNICZEGO

W związku z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia .......................................... (Biuletyn Informacji Publicznej z dnia ..........................................) wnoszę o dopuszczenie do egzaminu komorniczego w okręgu właściwości Izby Komorniczej w ........................................................
Imię (imiona)
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Nazwiska poprzednio używane
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Numer ewidencyjny PESEL
Miejsce i adres zamieszkania
Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
I. Informacje:
1) O ukończeniu przez kandydata wyższych studiów prawniczych:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zagranicznych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej

2) O odbytej aplikacji komorniczej
3) Czy prawomocnym orzeczeniem zostało stwierdzone popełnienie przez kandydata przestępstwa lub przestępstwa skarbowego?
4) Czy toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (jeżeli tak, należy określić organ, przed którym toczy się postępowanie)?
5) Czy w okresie 10 lat przed zgłoszeniem kandydatury uprawomocniło się orzeczenie, o którym mowa w art. 21a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów?
II. Informacje o:
1) Zajmowanym stanowisku asystenta sędziego
2) Zatrudnieniu (po ukończeniu wyższych studiów prawniczych - przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego) na podstawie umowy o pracę na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa lub tworzeniem prawa (należy podać miejsce, zajmowane stanowisko, rodzaj umowy, okres jej wykonywania)
3) Wykonywaniu (po ukończeniu wyższych studiów prawniczych - przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego) osobiście w sposób ciągły - na podstawie umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu usług polegających na stosowaniu lub tworzeniu prawa (należy podać miejsce, rodzaj umowy, zajęcie lub zajmowane stanowiska, okres wykonywania umowy)
4) Prowadzeniu (po ukończeniu wyższych studiów prawniczych - przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego) działalności gospodarczej wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiot tej działalności obejmował świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.)
III. Przebieg dotychczasowej pracy (służby), stałych lub okresowych zajęć oraz sposobów zarobkowania albo zajmowane stanowiska
IV. Czy kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych?
datapodpis
............................................................................................................................

Załączniki:

1) Dwa odpisy wniosku

2) Życiorys

3) Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy

4) Dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej

5) Dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

6) Zaświadczenie o niekaralności

7) Inne