Określenie wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1309

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.

Na podstawie art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961 i Nr 97, poz. 1050) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o ubezpieczenie zdrowotne w innej kasie chorych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
wzór zawiadomienia wnioskodawcy przez kasę chorych, do której został skierowany wniosek, o objęciu go ubezpieczeniem zdrowotnym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
wzór zawiadomienia płatnika, który przekazał wniosek, o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym wnioskodawcy przez kasę chorych, do której został skierowany wniosek, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
wzór zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym wnioskodawcy przez kasę chorych, do której został skierowany wniosek, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
5)
wzór zawiadomienia kasy chorych, której wnioskodawca był członkiem, o objęciu go ubezpieczeniem zdrowotnym przez kasę chorych, do której został skierowany wniosek, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W INNEJ KASIE CHORYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZAWIADOMIENIA WNIOSKODAWCY PRZEZ KASĘ CHORYCH, DO KTÓREJ ZOSTAŁ SKIEROWANY WNIOSEK, O OBJĘCIU GO UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM

......................

(nazwa kasy chorych)

......................

(adres)

................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

................................

(adres zamieszkania)

W związku z wnioskiem złożonym w dniu ......... stwierdzam,

że z dniem ......... został(a) Pan(i) objęty(a) ubezpieczeniem

zdrowotnym w .................................................

(nazwa kasy chorych)

Jednocześnie ubezpieczeniem zdrowotnym został objęty

(zostali objęci) następujący członek (członkowie rodziny)*: ..

..............................................................

(imię i nazwisko, numer PESEL i numer NIP - jeżeli

został nadany)

...........................

(pieczęć i podpis

dyrektora kasy chorych)

albo osoby przez

niego upoważnionej)

..............., dnia ......... 200... r.

(miejscowość)

______

* Wyszczególnić każdego członka rodziny odrębnie.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ZAWIADOMIENIA PŁATNIKA, KTÓRY PRZEKAZAŁ WNIOSEK, O OBJĘCIU UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM WNIOSKODAWCY PRZEZ KASĘ CHORYCH, DO KTÓREJ ZOSTAŁ SKIEROWANY WNIOSEK

......................

(nazwa kasy chorych)

......................

(adres)

.........................

(imię i nazwisko

(nazwa) płatnika)

.........................

(adres)

W związku z wnioskiem złożonym w dniu ...................

stwierdzam, że z dniem .......... Pan(i) ..................,

zamieszkały(a) w ..........., numer PESEL .................,

numer NIP .............., został(a) objęty(a) ubezpieczeniem

zdrowotnym w ...............................................

(nazwa kasy chorych)

.............................

(pieczęć i podpis dyrektora

kasy chorych albo osoby

przez niego upoważnionej)

.............., dnia ......... 200... r.

(miejscowość)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZAWIADOMIENIA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ALBO KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO O OBJĘCIU UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM WNIOSKODAWCY PRZEZ KASĘ CHORYCH, DO KTÓREJ ZOSTAŁ SKIEROWANY WNIOSEK

........................

(nazwa kasy chorych)

........................

(adres)

..............................

(oddział Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych/Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego1))

..............................

(adres)

W związku z wnioskiem złożonym w dniu ..................

stwierdzam, że z dniem ......... Pan(i) ..................,

zamieszkały(a) w............, numer PESEL ................,

numer NIP ............., został(a) objęty(a) ubezpieczeniem

zdrowotnym w ..............................................

(nazwa kasy chorych)

Jednocześnie ubezpieczeniem zdrowotnym został objęty

(zostali objęci) następujący członek (członkowie rodziny)2):

............................................................

............................................................

(imię i nazwisko, numer PESEL i numer NIP - jeżeli

został nadany)

.............................

(pieczęć i podpis dyrektora

kasy chorych albo osoby

przez niego upoważnionej)

..............., dnia ......... 200... r.

(miejscowość)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wyszczególnić każdego członka rodziny odrębnie.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ZAWIADOMIENIA KASY CHORYCH, KTÓREJ WNIOSKODAWCA BYŁ CZŁONKIEM, O OBJĘCIU GO UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM PRZEZ KASĘ CHORYCH, DO KTÓREJ ZOSTAŁ SKIEROWANY WNIOSEK

........................

(nazwa kasy chorych)

........................

(adres)

............................

(nazwa kasy chorych)

............................

(adres)

W związku z wnioskiem złożonym w dniu ...................

stwierdzam, że z dniem .......... Pan(i) ..................,

zamieszkały(a) w .............., numer PESEL ..............,

numer NIP .............., został(a) objęty(a) ubezpieczeniem

zdrowotnym w ...............................................

(nazwa kasy chorych)

Jednocześnie ubezpieczeniem zdrowotnym został objęty

(zostali objęci) następujący członek (członkowie rodziny)*:

............................................................

............................................................

(imię i nazwisko, numer PESEL i numer NIP - jeżeli

został nadany)

W związku z powyższym, na podstawie art. 141c ustawy z

dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

(Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.), zwracam się o przekazanie

informacji dotyczących ubezpieczonego i członków jego rodziny

w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia

10 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o

ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o

objęciu ubezpieczeniem (Dz. U. Nr 121, poz. 1309), a także

innych danych niezbędnych do kontynuacji ubezpieczenia.

.............................

(pieczęć i podpis dyrektora

kasy chorych albo osoby

przez niego upoważnionej)

..............., dnia ......... 200... r.

(miejscowość)

______

* Wyszczególnić każdego członka rodziny odrębnie.