Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1301

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 45 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (PIT-TP), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Wzór stanowiący załącznik do rozporządzenia stosuje się do transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, realizowanych w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2016 r.
2.  Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uproszczone sprawozdanie zostało złożone według wzoru określonego w rozporządzeniu uchylanym w § 4, uznaje się je za prawidłowe.
§  3.  Do dnia 30 września 2018 r. uproszczone sprawozdanie może być składane według wzoru określonego w rozporządzeniu uchylanym w § 4.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1205).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PIT-TP UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).